Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit 2006 ex art. 14, tweede lid, [...] garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit[Regeling materieel uitgewerkt per 06-05-2008.][Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 06-05-2006 t/m 31-12-2014

Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Het percentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, bedraagt in kalenderjaar 2006 47 procent.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

Den Haag, 21 april 2006

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst