Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Omzetbelasting; beroepsopleidingen; vervallen keuzemogelijkheid BTW-heffing per 1 juli 2006[Regeling vervallen per 15-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 28-03-2006.]

Geldend van 28-03-2006 t/m 14-06-2006

Omzetbelasting; beroepsopleidingen; vervallen keuzemogelijkheid BTW-heffing per 1 juli 2006

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

In dit besluit wordt het beleid op het gebied van de vrijstelling voor beroepsopleidingen in overeenstemming gebracht met de EU-Verordening nr. 1777/2005.

Op 17 oktober 2005 heeft de Raad van de Europese Unie de Verordening nr. 1777/2005 (PB EG L 288/1, d.d. 29 oktober 2005) vastgesteld. Deze verordening geeft dwingend aan wat de reikwijdte is van een aantal bepalingen uit de Zesde BTW-richtlijn. Uit artikel 14 van de verordening blijkt, dat de vrijstelling voor diensten inzake beroepsopleiding of -herscholing een ruime werkingssfeer heeft. De vrijstelling geldt niet alleen voor onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep, maar ook voor onderwijs dat wordt gevolgd met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. De duur van een opleiding of herscholing is hierbij niet van belang. Artikel 14 van de verordening treedt op 1 juli 2006 in werking.

In verband met het dwingende karakter van de verordening dient de mogelijkheid om bij bepaalde beroepsopleidingen te kiezen voor BTW-heffing te vervallen. De besluiten van 24 juni 1993, nr. VB 93/1755 en van 9 december 1993, nr. VB 93/3598 (Heffing van omzetbelasting met betrekking tot beroepsopleidingen) die voorzien in deze keuzemogelijkheid, worden dan ook met ingang van 1 juli 2006 ingetrokken.

Voor ondernemers die van de hiervoor bedoelde keuzemogelijkheid gebruik maken, geldt de volgende overgangsregeling. Voorzover deze ondernemers ter zake van de betrokken beroepsopleidingen een overeenkomst hebben gesloten voor een tijdvak dat is begonnen vóór 1 juli 2006 en dat tijdvak niet langer is dan één jaar, kunnen de ondernemers voor die opleidingen nog kiezen voor BTW-heffing.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

Belastingdienst,

J. Thunnissen