Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties in verband met multifunctioneel gebruik 2006[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 22-04-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 maart 2006, nr. PO/KO-06.12874, houdende vaststelling van een regeling voor de stimulering van aanpassing van de huisvesting van brede scholen en de aanpassing van sportaccommodaties in verband met multifunctioneel gebruik (Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties in verband met multifunctioneel gebruik 2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 16 en 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling verstaat onder:

minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

brede school: een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer andere organisaties waarbij de hoofddoelstelling is kinderen meer ontwikkelingskansen te bieden

sportaccommodatie: een overdekte of onoverdekte gelegenheid tot sportbeoefening, niet behorend tot een onderwijsinstelling

project: een activiteit in de vorm van een aanpassing aan de huisvesting van een brede school of sportaccommodatie

aanpassing: een ingreep in een bestaand gebouw of een bestaande sportaccommodatie waardoor dat gebouw of die sportaccommodatie beter geschikt wordt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Onder een bestaand gebouw of een bestaande sportaccommodatie wordt mede verstaan een gebouw of sportaccommodatie waarvan de realisatie al zover is gevorderd dat oplevering en ingebruikneming in 2006 of 2007 zal plaatsvinden. Bij de aanpassing van de sportaccommodatie kan het tevens gaan om een nieuwe inrichting of om nieuwe materialen waardoor meer doelgroepen dan voorheen van de sportaccommodatie gebruik kunnen maken.

Artikel 2. Doelomschrijving [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De minister kan een specifieke uitkering verstrekken voor de stimulering van de aanpassing van de huisvesting van brede scholen en de aanpassing van sportaccommodaties waardoor gebouwen en sportaccommodaties meer geschikt worden gemaakt om voor verschillende doeleinden en door verschillende doelgroepen te worden gebruikt (multifunctioneel gebruik).

 • 2 De specifieke uitkering wordt verstrekt op grond van de volgende overwegingen:

  • a. bij de huisvesting van brede scholen doen zich knelpunten voor waardoor een optimale samenwerking tussen de partners die deelnemen aan de brede school belemmerd wordt;

  • b. zowel de bestaande brede scholen als de brede scholen die nog in de startfase verkeren zijn gebaat bij een impuls die knelpunten in de huisvesting kan helpen oplossen;

  • c. de samenwerking tussen scholen, organisaties voor buitenschoolse opvang, wijk- of buurtorganisaties en sportorganisaties kan een impuls krijgen als het gebouw of de sportaccommodatie waarvan men gebruik wil maken beter voor dat doel geschikt is gemaakt.

Paragraaf 2. Verstrekking specifieke uitkering [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3. Aanvraag [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De minister kan aan een gemeente éénmalig een specifieke uitkering verstrekken voor projecten als bedoeld in artikel 2.

 • 2 De specifieke uitkering wordt op aanvraag verleend.

 • 3 Een gemeente moet de aanvraag doen per brede school, respectievelijk per sportaccommodatie.

 • 4 Een gemeente kan voor meerdere projecten een aanvraag indienen.

Artikel 4. Plafond specifieke uitkering [Vervallen per 01-01-2008]

Voor het totaal aan specifieke uitkering op grond van deze regeling is € 35,7 miljoen beschikbaar voor de aanpassing van de huisvesting van brede scholen en € 9,9 miljoen voor de aanpassing van sportaccommodaties.

Artikel 5. Bedrag specifieke uitkering [Vervallen per 01-01-2008]

De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste € 500.000 (inclusief BTW) per aanvraag.

Artikel 6. Vereisten aanvraag specifieke uitkering [Vervallen per 01-01-2008]

De aanvraag dient te voldoen aan alle onderstaande criteria:

 • a. de aanvraag geschiedt door de gemeente en moet:

  • 1. in het geval dat het gaat om een brede school mede ondertekend zijn door het bevoegd gezag van de betrokken school en de andere organisatie(s) waarop de aanpassing direct betrekking heeft; of

  • 2. in het geval dat het gaat om een sportaccommodatie mede ondertekend zijn door de eigenaar en de bij de aanpassing betrokken organisaties dan wel gebruikers van de betreffende sportaccommodatie;

 • b. in geval van aanpassing van de huisvesting van een brede school, een document waaruit blijkt wat de doelstellingen van de brede school zijn en wie de samenwerkende partners zijn;

 • c. uit de aanvraag blijkt duidelijk om welke aanpassing het gaat, wat het totale bedrag is dat met de aanpassing gemoeid is en voor welk bedrag een specifieke uitkering wordt gevraagd;

 • d. er dient een reële verhouding te zijn tussen de gewenste aanpassing en het bedrag dat daarmee is gemoeid.

Artikel 7. Termijn indiening [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvragen worden vóór 15 juli 2006 ingediend bij SenterNovem, afdeling Onderwijs en Arbeidsmarkt, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. Voor de aanvragen moet gebruik worden gemaakt van een aanvraagformulier dat door SenterNovem beschikbaar wordt gesteld.

 • 2 Beslissingen over de aanvragen worden vóór 15 september 2006 aan de gemeenten bekend gemaakt.

Paragraaf 3. Toekenning specifieke uitkering [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8. Selectie [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvragen worden beoordeeld door SenterNovem die zich bij deze taak laat ondersteunen door deskundigen op het gebied van de huisvesting van scholen en sportaccommodaties.

 • 2 SenterNovem heeft tot taak de minister te adviseren omtrent aanvragen om een specifieke uitkering op grond van deze regeling.

 • 3 De adviezen van SenterNovem gaan vergezeld van een deugdelijke motivering en zijn gebaseerd op de vereisten voor de aanvraag en de criteria bedoeld in artikel 6 respectievelijk artikel 9.

Artikel 9. Criteria verdeling bij toekenning [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Bij onvoldoende middelen voor alle aanvragen die geschikt zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van de specifieke uitkering, vindt selectie plaats op basis van een evenwichtige spreiding van de toekenningen over de grote gemeenten (100.000+), de middelgrote gemeenten (50.000–100.000), de kleinere gemeenten (20.000–50.000) en de plattelandsgemeenten (minder dan 20.000) alsmede binnen deze groepen gemeenten.

 • 2 Bij onvoldoende middelen voor alle aanvragen die geschikt zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van de specifieke uitkering, vindt na toepassing van het selectiecriterium genoemd in het eerste lid, verdere selectie plaats op basis van een eigen bijdrage in de financiering; de aanvraag geniet meer voorrang naarmate de eigen bijdrage procentueel hoger is.

 • 3 Bij onvoldoende middelen voor alle aanvragen die geschikt zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van de specifieke uitkering, vindt na toepassing van de selectiecriteria genoemd in het eerste en het tweede lid, verdere selectie plaats aan de hand van de onderstaande overwegingen:

  • a. aanvragen die betrekking hebben op het (meer) functioneel maken van een sportaccommodatie ten behoeve van een (brede) school of buitenschoolse opvang dan wel buitenschoolse activiteiten of het versterken van de wijk- of buurtfunctie, genieten voorrang waarbij deze voorrang toeneemt naarmate meer van de genoemde voorzieningen en functies profijt hebben;

  • b. in welke mate bij aanvragen die betrekking hebben op de aanpassing van een sportaccommodatie sprake is van een innovatief karakter van die aanpassing;

  • c. aanvragen die betrekking hebben op het (meer) functioneel maken van een brede school in verband met buitenschoolse opvang of buitenschoolse activiteiten waaronder sport, genieten voorrang;

  • d. aanvragen waaruit blijkt dat het om een aanpassing gaat waarbij meerdere partijen die betrokken zijn bij de brede school of de sportaccommodatie profijt hebben, genieten voorrang.

 • 4 Bij onvoldoende middelen voor alle aanvragen die geschikt zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van de specifieke uitkering, vindt na toepassing van het eerste en tweede lid, verdere selectie plaats op grond van volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 10. Begrotingsvoorbehoud [Vervallen per 01-01-2008]

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 2 verleende bedragen verlaagd tot het bedrag van de specifieke uitkering dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander voor zover van toepassing naar rato van het aantal ontvangers en van de hoogte van de verleende bedragen.

Paragraaf 4. Verplichtingen ontvanger specifieke uitkering [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 11. Verantwoording [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De verantwoording geschiedt bij de jaarrekening volgend op het verantwoordingsjaar waarin de aanpassing is gerealiseerd.

 • 2 Indien bij de verantwoording bedoeld in het eerste lid, het besluit houdende wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 en enkele andere besluiten in verband met invoering van single-audit en single-information voor specifieke uitkeringen nog niet in werking is getreden, gaat deze verantwoording vergezeld van een verklaring afgegeven door de gemeente dat het project waarvoor de specifieke uitkering is verstrekt overeenkomstig de toekenningsbeschikking is gerealiseerd.

 • 3 Uiterlijk 5 maanden na ontvangst van de verantwoording wordt de specifieke uitkering definitief vastgesteld.

Artikel 12. Realiseren aanpassing [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Aan de specifieke uitkering is de verplichting verbonden, dat het project wordt gerealiseerd binnen 18 maanden nadat de specifieke uitkering is verleend.

 • 2 De gemeente dient tenminste drie maanden voor afloop van de periode genoemd in het eerste lid, een gemotiveerd verzoek in om verlenging bij SenterNovem indien het project niet gerealiseerd kan worden binnen de periode zoals bedoeld in het eerste lid.

Artikel 13. Beleidsinformatieplicht [Vervallen per 01-01-2008]

De gemeente werkt mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek of andere activiteiten die erop gericht zijn inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het beleid over de voortgang en realisatie van projecten als bedoeld in deze regeling en de effecten van die projecten.

Paragraaf 5. Betaling en terugvordering [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 14. Betaling [Vervallen per 01-01-2008]

Het bedrag van de specifieke uitkering wat betreft de brede scholen wordt in twee gelijke gedeelten betaald. Het eerste gedeelte wordt betaald binnen vier weken, het tweede gedeelte binnen een jaar na de bekendmaking aan de gemeente van de beslissing over de aanvraag. Het bedrag van de specifieke uitkering wat betreft de sportaccommodaties wordt in één keer betaald binnen vier weken na de bekendmaking aan de gemeente van de beslissing over de aanvraag.

Artikel 15. Terugvordering specifieke uitkering [Vervallen per 01-01-2008]

De specifieke uitkering kan binnen een periode van vijf jaar geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, indien de gemeente onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een lagere of geen toekenning zou hebben geleid of indien de gemeente de specifieke uitkering geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming heeft gebruikt met de doelstellingen genoemd in artikel 2 of zich overigens niet heeft gehouden aan de verplichtingen genoemd in deze regeling.

Paragraaf 6. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 16. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 17. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties in verband met multifunctioneel gebruik 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven