Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen[Regeling vervallen per 01-03-2008.]

Geldend van 01-01-2008 t/m 29-02-2008

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 maart 2006, nr. VGP/VV 2668911, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector (Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11 van het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-03-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen;

 • b. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en 5 mei, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

 • c. kwartier: spanne tijds van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan controles of keuringen, met uitzondering van reistijd;

 • d. keuringsdierenarts: bevoegde, door de VWA, dan wel door of namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de keuring- of controlewerkzaamheden belaste dierenarts;

 • e. assistent: door de VWA, dan wel door of namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een keuringsdierenarts.

Artikel 2 [Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 De retributie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit, bedraagt:

  • a. voor een invoercontrole als bedoeld in artikel 4 of 9, eerste lid, onderdeel b, onder iii, van richtlijn 97/78/EG, € 0,0097 per kilogram te controleren producten van dierlijke oorsprong, met dien verstande dat voor elke te controleren partij producten van dierlijke oorsprong, ten minste € 59,17 en maximaal € 455,39 in rekening wordt gebracht;

  • b. voor een invoercontrole als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii, van richtlijn 97/78/EG, € 32,47 per startcontrole, verhoogd met € 16,22 per kwartier voor iedere assistent en met € 21,65 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met die controle is belast.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onder a , bedraagt de retributie, indien het de invoercontrole betreft van:

  • a. een partij visserijproducten die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • 1°. € 629,15 per schip met een lading visserijproducten tot 500 ton;

   • 2°. € 1258,31 per schip met een lading visserijproducten tot 1000 ton;

   • 3°. € 2516,64 per schip met een lading visserijproducten tot 2000 ton;

   • 4°. € 3774,96 per schip met een lading visserijproducten van 2000 ton of meer;

  • b. een partij pluimveevlees die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • 1°. € 817,89 per schip met een lading pluimveevlees tot 500 ton;

   • 2°. € 1635,80 per schip met een lading pluimveevlees tot 1000 ton;

   • 3°. € 3271,62 per schip met een lading pluimveevlees tot 2000 ton;

   • 4°. € 4914,15 per schip met een lading pluimveevlees van 2000 ton of meer.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onder a , en tweede lid, bedraagt de retributie, indien het de invoercontrole betreft van een partij producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit Nieuw Zeeland, € 0,0015 per kg, met een minimum van € 30,00 per partij en een maximum van € 350,00 per partij.

Artikel 3 [Vervallen per 01-03-2008]

De retributie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, komt overeen met de werkelijke kosten van de controle op bepaalde stoffen of residuen van die stoffen, waarop op grond van de in het tweede lid genomen maatregel moet worden gecontroleerd, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de controle belaste personen van de VWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 4 [Vervallen per 01-03-2008]

De retributie, bedoeld in artikel 2a, van het besluit, komt overeen met de werkelijke kosten van de controle op bepaalde stoffen of residuen van die stoffen, waarop op grond van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden moet worden gecontroleerd, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de controle belaste personen van de VWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 5 [Vervallen per 01-03-2008]

De retributie, bedoeld in artikel 3, van het besluit, bedraagt € 32,47 per startcontrole, verhoogd met € 16,22 per kwartier voor iedere assistent en met € 21,65 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met die controle is belast.

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-2008]

 • 2 Indien voor de behandeling van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, controle van de inrichting noodzakelijk is, wordt de retributie, genoemd in het eerste lid, verhoogd met € 48,71 per startcontrole, met € 16,22 per kwartier voor iedere assistent en met € 21,65 per kwartier voor iedere dierenarts die met de controle op die inrichting is belast.

Artikel 6a [Vervallen per 01-03-2008]

De retributie voor de aanvraag van een vergunning van een bron, bedoeld in artikel 5a, van het besluit, bedraagt € 45,31 voor administratie- en reiskosten, verhoogd met € 22,66 per kwartier voor iedere persoon die met de controle bij die bron in het kader van de aanvraag is belast.

Artikel 6b [Vervallen per 01-03-2008]

De retributie voor de aanvraag van de registratie van een inrichting, bedoeld in artikel 5b, van het besluit, bedraagt € 18,41.

Artikel 7 [Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 In afwijking van artikel 6, bedraagt de retributie voor werkzaamheden in verband met de behandeling van de aanvraag, indien die aanvraag betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie IX, van die verordening voorschriften bevat, € 58,00.

 • 2 Indien voor de behandeling van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, controle van de inrichting noodzakelijk is, wordt de retributie, genoemd in het eerste lid, verhoogd met € 71,00 per startcontrole, verhoogd met € 17,75 per kwartier voor iedere persoon die is belast met de behandeling van die aanvraag en met € 65,75 administratiekosten.

Artikel 8 [Vervallen per 01-03-2008]

In afwijking van artikel 6, bedraagt de retributie voor werkzaamheden in verband met de behandeling van de aanvraag, indien die aanvraag betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie X, van die verordening, voorschriften bevat, € 31,25 per kwartier voor iedere persoon die is belast met de controle op die inrichting.

Artikel 9 [Vervallen per 01-03-2008]

De retributie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit, bedraagt € 32,47 per startcontrole, verhoogd met een bedrag van € 16,22 per kwartier voor iedere assistent en met € 21,65 per kwartier voor iedere dierenarts die met de controle op die inrichting is belast.

Artikel 10 [Vervallen per 01-03-2008]

In afwijking van artikel 9, bedraagt de retributie voor een controle op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning van die inrichting, indien het een inrichting betreft als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie IX, van die verordening voorschriften bevat, € 71,00 per startcontrole, verhoogd met € 17,75 per kwartier voor iedere persoon die met de controle op die inrichting is belast en verhoogd met € 65,75 administratiekosten.

Artikel 11 [Vervallen per 01-03-2008]

In afwijking van artikel 9, bedraagt de retributie voor een controle op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning van die inrichting, indien het een inrichting betreft als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie X, van die verordening, voorschriften bevat, € 31,25 per kwartier voor iedere persoon die met de controle op die inrichting is belast.

Artikel 12 [Vervallen per 01-03-2008]

De retributie voor de aanvoer van een partij visserijproducten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, bedraagt € 32,47 per startcontrole, verhoogd met een bedrag van € 16,22 per kwartier voor iedere assistent en met € 21,65 per kwartier voor iedere dierenarts die met de controle is belast.

Artikel 13 [Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 Indien de controle- of keuringsactiviteit bij de VWA zijn aangemeld na 14.00 uur van de dag voorafgaande aan de dag waarop de controle of de werkzaamheden hebben plaatsgevonden of zouden hebben plaatsgevonden, worden de retributies, bedoeld in de artikelen 2, 2a, 3 en 6, van het besluit, verhoogd met € 6,03 per aanvraag van die controle- of keuringsactiviteit.

 • 2 Indien de controle- of keuringsactiviteiten, bedoeld in de artikelen 2, 2a, 3 en 6, van het besluit, niet tijdig overeenkomstig artikel 8, vijfde lid, van het besluit worden afgemeld, is de aanbieder die de aanvraag voor deze werkzaamheden heeft gedaan boven de retributies in genoemde artikelen een extra retributie verschuldigd voor iedere persoon die met die controle of die keuring zou zijn belast, voor elk kwartier dat die controle of keuring zou hebben geduurd, van:

  • a. voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 2 en 2a: € 18,71 per assistent of controleur en € 26,71 per keuringsdierenarts;

  • b. voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3 en 6: € 16,22 per assistent of controleur en € 21,65 per keuringsdierenarts.

 • 3 Indien de controle- of keuringsactiviteit wordt onderbroken of uitgesteld en dit is toe te rekenen aan de retributieplichtige, worden de retributies, bedoeld in de artikelen 2, 2a, 3, 4, 5, en 6, van het besluit, verhoogd met een retributie voor iedere persoon die met de controle of de keuring zou zijn belast, voor elk kwartier dat die controle of keuring is onderbroken of uitgesteld, van:

  • a. voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, 2a: € 18,71 per assistent of controleur en € 26,71 per keuringsdierenarts;

  • b. voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, 4, 5 en 6: € 16,22 per assistent of controleur en € 21,65 per keuringsdierenarts.

 • 4 Indien de controle- of keuringsactiviteit plaatsvindt buiten de openingstijd, worden de retributies, bedoeld in de artikelen 2, 2a, 3 en 6, van het besluit, verhoogd met een extra retributie van € 6,03 per kwartier voor iedere assistent of controleur en met € 8,62 per kwartier voor iedere dierenarts die met de controle is belast.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op artikel 6 van het besluit, indien de controle voor de aanvoer van een partij visserijproducten plaatsvindt bij eerste verkoop op een afslag binnen Nederland.

Artikel 14 [Vervallen per 01-03-2008]

De retributie voor de controles op bepaalde residuen van verboden stoffen, bedoeld in artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van het besluit, bedraagt:

Artikel 14a [Vervallen per 01-03-2008]

Indien de aangevraagde bedrijfsactiviteiten, bedoeld in artikel 8 van het besluit, niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan, als gevolg van niet aan de VWA te wijten oorzaken of omstandigheden, bericht degene die de aanvraag heeft gedaan, dit schriftelijk aan de regionaal directeur, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 14b [Vervallen per 01-03-2008]

Artikel 15 [Vervallen per 01-03-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

Artikel 16 [Vervallen per 01-03-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst