Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling Raad van Toezicht Politieacademie

Geldend van 01-05-2006 t/m heden

Besluit van 20 maart 2006, DGV/DPOL/O&L, nr. 2006-0000087622, houdende vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht Politieacademie ingevolge artikel 8, zesde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 8, zesde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder ‘raad van toezicht’:

de raad van toezicht van het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politieonderwijs- en kenniscentrum, bedoeld in artikel 8 van de Wet op het Landelijk selectie-en opleidingsinstituut politie, Politieonderwijs- en kenniscentrum;

Artikel 2

  • 1 De voorzitter en de andere leden van een raad van toezicht hebben per kalenderjaar aanspraak op een tegemoetkoming.

  • 2 De tegemoetkoming aan de voorzitter en aan de andere leden van een raad van toezicht bedraagt per kalenderjaar respectievelijk € 11.345,– en € 9.076,–.

  • 3 De tegemoetkoming wordt naar evenredigheid verminderd, indien het voorzitterschap of het lidmaatschap van de raad van toezicht in de loop van een kalenderjaar is aangevangen of beëindigd.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als: Vergoedingenregeling Raad van Toezicht Politieacademie.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes