Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat Dienst Regelingen en aanwijzing toezichthouders uitvoeringsregelingen WTS[Regeling vervallen per 16-12-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2010.]

Geldend van 01-04-2006 t/m 30-09-2010

Besluit mandaat Dienst Regelingen en aanwijzing toezichthouders uitvoeringsregelingen WTS

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 3 [Vervallen per 16-12-2010]

 • 1 De teammanagers JZ en de unitmanagers van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. bezwaarschriften tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 2;

  • b. beslissingen tot verdaging van een beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld onder a;

  • c. beslissingen op een verzoek tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen.

 • 2 De teammanagers JZ en de unitmanagers van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister verweerschriften en andere stukken in gedingen die aanhangig zijn bij de bestuursrechter en voortvloeien uit besluiten, genoemd in het eerste lid, in te dienen.

Artikel 4 [Vervallen per 16-12-2010]

De teammanagers uitvoering, de teammanagers JZ en de unitmanagers van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen met betrekking tot:

 • a. verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in verband met de vertraagde afhandeling van een aanvraag of een bezwaarschrift of de vertraagde uitbetaling van een vastgestelde tegemoetkoming;

 • b. verzoeken tot vergoeding van kosten die een indiener in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft gemaakt.

Artikel 5 [Vervallen per 16-12-2010]

De algemeen directeur alsmede de manager en plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een andere rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen die voortvloeien uit met toepassing van dit besluit genomen besluiten.

Artikel 6 [Vervallen per 16-12-2010]

De algemeen directeur van de Dienst Regelingen is bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot de machtiging van juristen werkzaam bij de Dienst Regelingen om de minister te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen tegen met toepassing van dit besluit genomen besluiten.

Artikel 7 [Vervallen per 16-12-2010]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, luidt:

‘DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,’

gevolgd door

‘de teammanager uitvoering van de Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk

‘de teammanager JZ van de Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk

‘de unitmanager van de Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk

‘de algemeen directeur van de Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk

‘de manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk

‘de plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen’.

Artikel 8 [Vervallen per 16-12-2010]

 • 1 Met het toezicht, bedoeld in artikel 13 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, zijn belast:

  • a. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. de ambtenaren van de accountantsdiensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • c. de ambtenaren van de Economische Controledienst;

  • d. de schade-experts van de Vereniging BCE en van de Stichting BCE Calamiteiten en projecten, voorzover dit toezicht noodzakelijk is voor de vaststelling van de schade en kosten en ter verificatie van de door de aanvrager verstrekte gegevens.

Artikel 9 [Vervallen per 16-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

Artikel 10 [Vervallen per 16-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Dienst Regelingen en aanwijzing toezichthouders uitvoeringsregelingen WTS.

Artikel 11 [Vervallen per 16-12-2010]

Het Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS wordt ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes