Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met implementatie van richtlijn tunnelveiligheid)[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2016.]

Geldend van 29-06-2006 t/m heden

Besluit van 10 maart 2006, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met de implementatie van de richtlijn tunnelveiligheid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 januari 2006, nr. DJZ2005220565, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L 101/56) en op de artikelen 2 en 120 van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2006, nr. W08.06.0019/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 maart 2006, nr. DJZ2006242277, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Bouwbesluit 2003.]

Artikel II

Voor wegtunnels die zijn opengesteld voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit blijven de artikelen 2.218 en 2.219 van het Bouwbesluit 2003 en de daarop rustende bepalingen tot 1 mei 2014 buiten beschouwing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 maart 2006

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de eenentwintigste maart 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner