Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit deskundigheid financiële dienstverlening[Regeling vervallen per 01-06-2008.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-05-2008

Mandaatbesluit deskundigheid financiële dienstverlening

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht en de schriftelijke instemming van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening van 28 februari 2006;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-06-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

minister: de Minister van Financiën;

College: het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening;

voorzitter: de voorzitter van het College of diens plaatsvervanger;

het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Artikel 2 [Vervallen per 01-06-2008]

De voorzitter oefent in naam van de minister de volgende bevoegdheden uit:

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2008]

Het College verschaft de minister desgevraagd schriftelijk informatie over de wijze waarop de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, worden uitgeoefend.

Artikel 4 [Vervallen per 01-06-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 01-06-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit deskundigheid financiële dienstverlening’.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm