Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling instemming destructietarieven 2006[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 05-03-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 februari 2006, nr. TRCJZ/2006/553, houdende instemming met destructietarieven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) nr. 1774/2002: Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273).

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor het ophalen en verwerken van categorie 1-materiaal of categorie 2- materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt ingestemd met de volgende tarieven:

  • a. voor bij de veehouder gestorven dieren de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

  • b. voor bloed: € 52,51 exclusief BTW per ton aangevoerd bloed;

  • c. voor ander categorie 1-materiaal dan als bedoeld in de onderdelen a en b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling;

  • d. voor ander categorie 2-materiaal dan als bedoeld in de onderdelen a en b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde tarieven gelden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2006.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

 • a. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

 • b. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling instemming destructietarieven 2006.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a [Vervallen per 01-01-2007]

Bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, en f, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Ophaaltarief [Vervallen per 01-01-2007]

Per stop: € 10,11 (excl. BTW)

Verwerkingstarieven (in € excl. BTW) [Vervallen per 01-01-2007]

Diersoort

Eenheid

Tarief

Slachtvarken

Per dier

0,94

Big

Per vat max. 200 l.

2,94

Zeug

Per dier

3,53

Rund > 1 jaar

Per dier

11,76

Kalf

Per dier

1,65

Nuka

Per dier

0,94

Schaap

Per dier

0,94

Geit

Per dier

0,49

Lam

Per vat max. 200 l.

2,94

Paard

Per dier

8,23

Veulen

Per dier

1,65

Pony

Per dier

3,76

Pluimvee

Per vat max. 200 l.

2,94

Overig tonmateriaal

Per vat max. 200 l.

2,94

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c [Vervallen per 01-01-2007]

Ander materiaal dan bloed of bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Transport- en verwerkingstarieven (€ excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers:

 

per stop

per stop

per stop

Klasse 1

0–100

40,00

3,75

43,75

Klasse 2

101–200

40,00

8,76

48,76

Klasse 3

201–300

40,00

13,77

53,77

Klasse 4

301–400

40,00

18,77

58,77

Klasse 5

401–500

40,00

23,78

63,78

Grote leveranciers:

 

per ton

per ton

per ton

Klasse 6

501–5.000

37,00

50,06

87,06

Klasse 7

> 5.000

29,00

50,06

79,06

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d [Vervallen per 01-01-2007]

Ander materiaal dan bloed of bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Transport- en verwerkingstarieven (€ excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers:

 

per stop

per stop

per stop

Klasse 1

0–100

40,00

3,53

43,53

Klasse 2

101–200

40,00

8,23

48,23

Klasse 3

201–300

40,00

12,94

52,94

Klasse 4

301–400

40,00

17,64

57,64

Klasse 5

401–500

40,00

22,34

62,34

Grote leveranciers:

 

per ton

per ton

per ton

Klasse 6

501–5.000

37,00

47,04

84,04

Klasse 7

> 5.000

29,00

47,04

76,04