Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit toekenning vaste beloning voorzitter Werkgroep «Gelijke beloning, dat werkt!»[Regeling vervallen per 15-07-2007.]

Geldend van 22-02-2006 t/m 14-07-2007

Besluit van 10 februari 2006, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter van de Werkgroep «Gelijke beloning, dat werkt!»

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2006, directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/IR/2006/3416;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 15-07-2007]

Aan de voorzitter van de Werkgroep «Gelijke beloning, dat werkt!» wordt in plaats van vacatiegeld gedurende de periode dat de werkgroep actief is, te weten van 15 december 2005 tot en met 15 juli 2007, per maand een vaste beloning ten bedrage van € 2395,74 toegekend.

Artikel 2 [Vervallen per 15-07-2007]

Indien de voorzitter niet gedurende de gehele in artikel 1 genoemde periode de functie van voorzitter bekleedt, wordt de beloning, genoemd in artikel 1 naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 3 [Vervallen per 15-07-2007]

Het besluit van 22 december 2005 nr. AV/IR/2005/100769, KB 05.004783, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter van de Werkgroep «Gelijke beloning, dat werkt!», wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 15-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 15 december 2005 en vervalt met ingang van 15 juli 2007.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 februari 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner