Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling beheer CBP[Regeling vervallen per 18-07-2017.]

Geldend van 31-03-2006 t/m 17-07-2017

Regeling van de Minister van Justitie van 6 februari 2006, nr. 5402488/806, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (Mandaatregeling beheer CBP)

Artikel 1 [Vervallen per 18-07-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. beheersorganisatie: de beheersorganisatie bedoeld in artikel 2 van de organisatieregeling beheer CBP;

  • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Justitie besluiten te nemen;

  • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Justitie privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

  • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Justitie handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 [Vervallen per 18-07-2017]

  • 1 Aan de voorzitter van het College wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van het College betreffen.

  • 2 De voorzitter wordt toegestaan mandaat volmacht en machtiging door te geven aan de directeur van het College, die het op zijn beurt voor omschreven taken kan doorgeven aan ambtenaren van het College.

Artikel 3 [Vervallen per 18-07-2017]

  • 2 Aan de Minister van Justitie blijft voorbehouden de bevoegdheid om beslissingen te nemen met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van de ambtenaren van het secretariaat, bezoldigd in salarisschaal 14 of hoger.

Artikel 4 [Vervallen per 18-07-2017]

Deze regeling treedt voor het College in de plaats van de Mandaatregeling beheer CBP, CGB, CJD en bureau NVvR, regeling van de Minister van Justitie van 25 september 2002, nr. 5188488/802.

Artikel 5 [Vervallen per 18-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. (Citeertitel) [Vervallen per 18-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling beheer CBP.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 februari 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur Strategie Rechtspleging

,

M.J.J. van den Honert