Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vbo-groen in een AOC[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 05-11-2011 t/m 31-12-2015

Besluit van 30 januari 2006, houdende vaststelling van de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs die geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn op het voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische opleidingscentra (Besluit vbo-groen in een AOC)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 16 november 2005, nr. TRCJZ/2005/3343, directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 19, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 5 januari 2006, no. W11.05.0513/V);

Gezien het nader rapport van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 9 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/109, directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Algemeen [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Bekostiging [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van informatievoorziening zijn de artikelen 2.5.5 en 2.5.6 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van het persoonsgebonden nummer zijn de volgende artikelen niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:

Paragraaf 3. Personeel [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de benoembaarheidsvereisten voor docenten van instellingen is artikel 4.2.1 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de bekwaamheidseisen zijn de artikelen 4.2.2 tot en met 4.2.5 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de centrale directie zijn de artikelen 32 tot en met 32d van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de rechtspositie van personeel zijn de volgende artikelen van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van georganiseerd overleg is artikel 40a van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Paragraaf 4. Huisvesting [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van voorziening in de huisvesting zijn de artikelen 76a tot en met 76w van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de kosten van herstel van schade aan gebouwen is artikel 102a van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Paragraaf 5. Onderwijs [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van voortijdig schoolverlaten zijn de artikelen 8.3.1 tot en met 8.3.3 en 8.1.8 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van contractactiviteiten zijn de artikelen 20, 24f en 41 van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Paragraaf 6. Instandhouding en voorzieningenplanning [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 Ten aanzien van de instandhouding van een bijzondere school zijn de artikelen 49 en 50 van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

  • 3 Ten aanzien van de instandhouding van een of meer openbare en een of meer bijzondere scholen is artikel 53c van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de voorzieningenplanning zijn de volgende artikelen van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:

Paragraaf 7. Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van overleg en aangifte van zedenmisdrijven is artikel 3 van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Paragraaf 8. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2.3.1 van het Uitvoeringsbesluit WEB vervalt.

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt dit besluit.]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vbo-groen in een AOC.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 januari 2006

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C.P. Veerman

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M.J.A. van der Hoeven

Uitgegeven de zestiende maart 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner