Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstellingsregeling derogatie 2006 Meststoffenwet[Regeling vervallen per 31-12-2006.]

Geldend van 29-01-2006 t/m 30-12-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/245, houdende tijdelijke vrijstelling van de artikelen 26, eerste lid en 27, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 59d, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2006]

In deze regeling wordt onder beschikking verstaan hetgeen daaronder in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt verstaan.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2006]

Ingeval 2006 het jaar van toepassing is van de in artikel 24, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet bedoelde gebruiksnorm, is de landbouwer vrijgesteld van de voorwaarden, bedoeld in artikel 26, eerste lid, en artikel 27, eerste lid, van die regeling, indien voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a. de landbouwer stelt vóór 1 april 2006 een bemestingsplan voor het jaar 2006 op dat voldoet aan artikel 5, derde lid, van de beschikking;

  • b. in de periode van 1 februari 2002 tot 1 april 2006 zijn de waarde van de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverende vermogen van de bodem van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond vastgesteld door een laboratorium dat blijkens accreditatie door de Raad aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025; en

  • c. de landbouwer heeft vóór 1 februari 2006 schriftelijk opdracht gegeven tot de in onderdeel b bedoelde vaststelling en bewaart een schriftelijk bewijsstuk van deze opdracht als onderdeel van de administratie, bedoeld in artikel 32 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2006.

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling derogatie 2006 Meststoffenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman