Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering

Geldend van 01-02-2006 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 2006, nr. DJZ 2006227630, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende aanpassingsregeling stad-en-milieu-benadering

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de Interimwet stad-en-milieubenadering en op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

  • A [Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving.]

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Interimwet stad-en-milieubenadering in werking treedt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 januari 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel