Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Hoofddirectie Financiën, Management en Control Verkeer en Waterstaat[Regeling vervallen per 21-08-2010.]

Geldend van 22-01-2006 t/m 20-08-2010

Besluit tot instelling van de Hoofddirectie Financiën, Management en Control binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Instellingsbesluit Hoofddirectie Financiën, Management en Control Verkeer en Waterstaat)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 21-08-2010]

 • 1 Er is een Hoofddirectie Financiën, Management en Control. De hoofddirectie bestaat uit de volgende eenheden:

  • a. de directie Human Resources en Managementontwikkeling;

  • b. de directie Beleidscontrol;

  • c. de directie Management- en Begrotingscyclus;

  • d. de directie Organisatie, Governance en Control;

  • e. de directie Informatiemanagement en Ontwerp;

  • f. de directie Concernimplementatie, Beheer en Inkoop;

  • g. de afdeling Bedrijfsvoeringsstrategie en Gremia;

  • h. de afdeling Ondersteuning;

 • 2 De hoofddirecteur Financiën, Management en Control, de directeur Beleidscontrol en de directeur Human Resources en Managementontwikkeling vormen samen het directieteam van de Hoofddirectie Financiën, Management en Control.

Artikel 2 [Vervallen per 21-08-2010]

De Hoofddirectie Financiën, Management en Control heeft de volgende hoofdtaken:

 • a. het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van kaders op het terrein van de bedrijfsvoering;

 • b. het regisseren van het proces en de inhoud van de management- en begrotingscyclus;

 • c. het gestructureerd toetsen van en adviseren over beleidsvoorstellen van de diensten in het kader van beleidscontrol;

 • d. het (doen) beheren en gebruiken van systemen en processen in het kader van de bedrijfsvoering;

 • e. het beoordelen van en adviseren over de organisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat als deel van openbaar bestuur, de kwaliteit van de bedrijfsvoering, alsmede de mate waarin het ministerie ‘in control’ is.

Artikel 4 [Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 5 [Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Hoofddirectie Financiën, Management en Control Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs