Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling milieugerichte technologie betreffende 2006[Regeling vervallen per 01-05-2013.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 december 2005, KVI nr. 2005218494, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling milieugerichte technologie, voor zover die betrekking heeft op subsidies die in 2006 worden aangevraagd (Mandaatbesluit SenterNovem Subsidieregeling milieugerichte technologie betreffende 2006)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 3 november 2004, kenmerk: ZJZ 0428143;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling milieugerichte technologie, voor zover die besluiten betrekking hebben op subsidies die in 2006 worden aangevraagd;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandateren aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij het nemen van een besluit op bezwaar niet kan mandateren aan de functionaris die door hem is gemandateerd tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur Agentschap NL,

gevolgd door handtekening en naam.

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling milieugerichte technologie betreffende 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel