Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst Rijkswaterstaat

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën tot instelling van de baten-lastendienst Rijkswaterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Baten-lastendienst Rijkswaterstaat.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Rijkswaterstaat.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm