Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen

Geldend van 17-12-2006 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 16 december 2005, nr. LMV 2005217168, tot het overdragen van de bevoegdheid tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van de sanering van bedrijfsterreinen zoals geregeld in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 76j, vierde lid, van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Aan het bevoegd gezag bodemsanering worden de taken en bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, overgedragen die de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op grond van hoofdstuk 3 en de artikelen 40 en 40a van het Besluit, met dien verstande dat deze bevoegdheid niet geldt voor het stellen van nadere regels bij ministeriële regeling.

Artikel 3

Bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 2 zijn hoofdstuk 3 en de artikelen 40 en 40a van het Besluit van toepassing.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit in werking treedt.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel