Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bepaling eerste werkdag

Geldend van 29-12-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AL/05/102785, houdende regels tot bepaling van de eerste werkdag (Regeling bepaling eerste werkdag)

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

ZW: Ziektewet.

Artikel 2. Eerste werkdag

Voor de toepassing van de artikelen 23, tweede lid, van de Wet WIA, artikel 19, eerste lid, van de WAO, artikel 7, eerste lid, van de WAZ en artikel 29, derde lid, van de ZW wordt als werkdag aangemerkt: een dag waarop door de verzekerde gewoonlijk wordt gewerkt.

Artikel 3. Eerste werkdag in bijzondere gevallen

 • 1 In gevallen waarin de eerste werkdag niet met toepassing van artikel 2 kan worden vastgesteld, omdat niet vaststaat op welke dag de verzekerde gewoonlijk werkt, wordt als eerste werkdag aangemerkt de eerste dag waarop de verzekerde had kunnen werken indien hij niet ongeschikt tot werken was geworden.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke dienstbetrekking, arbeidsverhouding of arbeid in de zelfstandige uitoefening van bedrijf of beroep afzonderlijk in beschouwing genomen.

Artikel 4. Eerste werkdag voor uitkeringsgerechtigden en bij nawerking

 • 2 Bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, blijft de zaterdag en zondag buiten beschouwing.

Artikel 5. Eerste werkdag bij nachtdienst

Indien de verzekerde het werken staakt tijdens een nachtdienst wordt als eerste werkdag aangemerkt de dag waarop de nachtdienst is aangevangen.

Artikel 6. Eerste werkdag in bijzondere omstandigheden

 • 1 Een dag waarop niet is gewerkt vanwege:

  • a. vakantie of verlof;

  • b. toepassing van een regeling tot arbeidstijdverkorting, voorzover een dergelijke dag bij ziekte op een ander tijdstip mag worden opgenomen;

  • c. toepassing van een regeling tot toepassing van een kortere dan de normale werktijd;

  • d. bijzonder verlof;

  • e. weersinvloeden; of

  • f. vrijheidsontneming;

  wordt aangemerkt als werkdag.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 29 december 2005.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bepaling eerste werkdag.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus