Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet

Geldend van 29-12-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2005/102687 houdende regels met betrekking tot het vervallen van de tweede maximeringsbepaling in de Toeslagenwet

Artikel 1

Artikel 2

Het op grond van artikel 63 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip wordt vastgesteld op 1 januari 2006 .

Artikel 3

Het op grond van artikel 63 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip wordt vastgesteld op 1 januari 2006.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 29 december 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus