Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 15 december 2005, Directie Toegang Rechtsbestel, nr. 5389276/05/DTR, houdende wijziging van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen (Regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdrage Wet op de rechtsbijstand 2006

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de Rechtsbijstand.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de Rechtsbijstand.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de Rechtsbijstand.]

Artikel IV

Deze regeling is van toepassing op verzoeken om rechtsbijstand ten aanzien waarvan een beslissing wordt genomen op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel VI

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner