Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006[Regeling vervallen per 25-09-2008.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 15 december 2005, nr. SV/V&V/05/101495, houdende herziening van de AKW- en TOG-bedragen (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006)

Artikel I. Verhoging basiskinderbijslagbedrag [Vervallen per 25-09-2008]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot € 254,13.

Artikel II. Verhoging rangordebedragen [Vervallen per 25-09-2008]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot € 319,99, € 394,54 respectievelijk € 454,29.

Artikel III. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG [Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.]

Artikel IV. Inwerkingtreding [Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel V. Citeertitel [Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage [Vervallen per 25-09-2008]

Kinderbijslagbedragen

Voorlaatste prijsindexcijfer

   

111,0%

Laatste prijsindexcijfer

   

111,8%

Index per

1-1-2006

0,72%

 
Rangordebedragen AKW

Rangorde kind

1-7-2005

EURO

Na index

EURO

Inclusief wettelijke/bijzondere verhogingen

1

252,31

254,13

254,13

2, 3

317,70

319,99

319,99

4, 5, 6, 7

391,72

394,54

394,54

8 of meer

451,04

454,29

454,29

Gezinsgroottebedragen

Aantal kinderen

70%

85%

100%

1

177,89

216,01

254,13

2

200,94

244,00

287,06

3

208,63

253,33

298,04

4

225,51

273,84

322,16

5

235,65

286,14

336,64

6

242,40

294,35

346,29

7

247,23

300,20

353,18

8

256,07

310,95

365,82

9

262,96

319,30

375,65

10

268,46

325,98

383,51

AKW-bedragen

I. Kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

 

85%

100%

Aantal

kinderen

6–11 jr

18–24 jr

12–17 jr

1

216,01

254,13

2

244,00

287,06

3

253,33

298,04

4

273,84

322,16

5

286,14

336,64

6

294,35

346,29

7

300,20

353,18

8

310,95

365,82

9

319,30

375,65

10

325,98

383,51

II. Kinderen geboren op of na 1 januari 1995

Aantal

kinderen

70%

0 t/m 5 jr

85%

6 t/m 11 jr

100%

12 t/m 17 jr

1

177,89

216,01

254,13

2

177,89

216,01

254,13

etc.

     
TOG-bedrag
 

1-7-2005

1-1-2006

 

199,28

200,71