Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.][Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 3 van de Kaderwet financiële verstrekkingen financiën voor het jaar 2006 (Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2006)

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2006 vastgesteld op € 11.332.275.000,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2006 vastgesteld op:

    • a. € 45.378.000 ten behoeve van ondernemingen waar minder dan 1000 werknemers werkzaam zijn;

    • b. € 408.402.000 ten behoeve van andere dan de onder a genoemde ondernemingen.

  • 2 Indien op 1 november 2006 van het in het eerste lid, onder a, genoemde bedrag een deel resteert, wordt dat deel toegevoegd aan het bedrag dat beschikbaar is ten behoeve van de in het eerste lid, onder b, bedoelde ondernemingen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2006.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm