Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Audit Committee OCW 2005[Regeling vervallen per 01-03-2008.]

Geldend van 30-12-2005 t/m 29-02-2008

Besluit instelling Audit Committee OCW 2005

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 66 van de Comptabiliteitswet en artikel 8 van het Besluit taak DAD;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-03-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en

 • b. MT-OCW: het Managementteam van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2 [Vervallen per 01-03-2008]

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voor de advisering van de minister op het terrein van bedrijfsvoering en verantwoording een Audit Committee.

Artikel 3 [Vervallen per 01-03-2008]

Het Audit Committee heeft tot taak:

 • a. het toezicht houden op de controls in de organisatie zowel voor wat betreft de sturing binnen het departement als de aansturing van het veld;

 • b. het voeren van de regierol bij de programmering en planning van onderzoeken in het kader van de bedrijfsvoering, controles en handhavingsactiviteiten en het bewaken van de voortgang van verbeteracties;

 • c. het behandelen van aangelegenheden betreffende het departementale controlebeleid, de bestuurlijke organisatie en de interne controle van de bedrijfsvoering, de informatieverzorging en de financiële verslaglegging;

 • d. het vaststellen van het control- en auditbeleid;

 • e. het adviseren van de minister over bovengenoemde onderwerpen;

 • f. het jaarlijks vaststellen van een auditplan op basis van uitgevoerde departementaalbrede risicoanalyses; en

 • g. het periodiek (doen) evalueren van de audit-functie.

Artikel 4 [Vervallen per 01-03-2008]

Het Audit Committee rapporteert aan de minister. De van het Audit Committee uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 5 [Vervallen per 01-03-2008]

Het Audit Committee bepaalt zijn eigen werkwijze en onderlinge taakverdeling.

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-2008]

De bepalingen van dit besluit laten onverlet de taken en bevoegdheden van:

 • a. de directeur van de Auditdienst, zoals omschreven in het Besluit taak DAD, dan wel zoals die voortvloeien uit andere wettelijke regelingen; en

 • b. de directeur van de directie Financieel Economische Zaken, zoals omschreven in het Besluit Taak FEZ, dan wel zoals die voortvloeien uit andere wettelijke regelingen.

Artikel 7 [Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 Het Audit Committee bestaat uit de volgende leden:

  Voorzitter:

  de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Leden:

  de leden van het MT-OCW;

  de directeur van de Auditdienst;

  de directeur van de directie Financieel Economische Zaken;

  de directeur van de directie Toezicht en Handhavingsbeleid; en

  drie niet-ambtelijke leden.

 • 2 De directeur van de Auditdienst, de directeur van de directie Financieel Economische Zaken, de directeur van de directie Toezicht en Handhavingsbeleid en de drie niet-ambtelijke leden hebben ten aanzien van de in artikel 3 genoemde taken adviserende bevoegdheden.

 • 3 Het secretariaat van het Audit Committee is belegd bij de directie Financieel Economische Zaken.

Artikel 8 [Vervallen per 01-03-2008]

De minister benoemt op voordracht van het MT-OCW drie niet-ambtelijke leden. De zittingstermijn van het niet-ambtelijke lid bedraagt maximaal vier jaren.

Artikel 9 [Vervallen per 01-03-2008]

De directeuren van de directies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die geen lid zijn van het Audit Committee, de directeur onderscheidenlijk hoofddirecteur van de agentschappen, de inspecteur-generaal van het onderwijs alsmede de hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep en de directeur van de Erfgoedinspectie nemen op uitnodiging van de voorzitter deel aan de vergadering.

Artikel 10 [Vervallen per 01-03-2008]

De voorzitter en andere leden van het Audit Committee, voor zover geen ambtenaar, ontvangen een vaste beloning op basis van artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen. De beloning wordt bij Koninklijk Besluit nader geregeld.

Artikel 11 [Vervallen per 01-03-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12 [Vervallen per 01-03-2008]

De Beschikking instelling Audit Committee OCenW van 10 december 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 13 [Vervallen per 01-03-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit instelling Audit Committee OCW 2005’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven