Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006[Regeling vervallen per 01-08-2007.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-07-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2005, nr. SFB-2005/45180, tot vaststelling van de normbedragen in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006)

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder de wet: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Artikel 2. Indexcijfers [Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 Onder consumentenprijsindex wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 2 Onder indexcijfer van de CAO-lonen wordt verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Grensbedragen toetsingsinkomen [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 5 [Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 6 [Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 7. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven