Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken[Regeling vervallen per 10-03-2009.]

Geldend van 01-12-2008 t/m 09-03-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2005, nr. WJZ/2005/54943(8176), houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor projecten ter verhoging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking (Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.2. Doelomschrijving [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.3. Partijen bij een intentieverklaring [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.4. Startsubsidie en vervolgsubsidie [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.5. Subsidieaanvrager [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.6 [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.7. Hoogte startsubsidie [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.8. Hoogte vervolgsubsidie [Vervallen per 01-12-2008]

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 2.1. Aanvraag [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 2.2. Vereisten subsidieaanvraag [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 2.3. Activiteitenplan [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 2.4. Begroting [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 2.5. Termijn indiening [Vervallen per 01-12-2008]

Hoofdstuk 3. Subsidieverlening [Vervallen per 10-03-2009]

Artikel 3.1. Criteria subsidieverlening [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 3.2. Beslistermijnen [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 3.3. Advies voorafgaand aan subsidieverlening [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 3.4. Beoordelingscommissie Duale Trajecten [Vervallen per 10-03-2009]

  • 1 Er is een onafhankelijke beoordelingscommissie Duale Trajecten, die tot taak heeft de minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen om subsidie op grond van deze regeling en de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 die zien op duale trajecten.

  • 2 De commissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden, die deskundig zijn op het terrein waarop de commissie een taak heeft en zijn geen ambtenaren, werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  • 3 De voorzitter en de andere leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste twee jaar benoemd. Zij zijn te allen tijde opnieuw benoembaar.

  • 4 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

  • 5 De adviezen van de commissie gaan vergezeld van een deugdelijke motivering.

  • 6 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies indien hij een persoonlijk belang heeft bij de beschikking op de aanvraag.

  • 7 In het secretariaat van de commissie wordt door de minister voorzien.

Artikel 3.5. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 3.6. Andere subsidieregelingen [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 3.7. Algemene weigeringsgronden [Vervallen per 01-12-2008]

Hoofdstuk 4. Verplichtingen subsidieontvanger [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 4.1. Algemene verplichtingen [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 4.2. Informatieplicht [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 4.3. Administratievoorschriften [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 4.4. Openbare aanbesteding [Vervallen per 01-12-2008]

Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 5.1. Subsidievaststelling [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 5.2. Verslaglegging [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 5.3. Financieel verslag [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 5.4. Accountantsverklaring [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 5.5. Verslag van activiteiten [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 5.6. Lagere vaststelling [Vervallen per 01-12-2008]

Hoofdstuk 6. Betaling [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 6.1. Voorschotten [Vervallen per 01-12-2008]

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 7.1. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 7.2. Overgangsbepaling [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 7.3. Citeertitel [Vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst (met uitzondering van de bijlagen I en II, die met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag, en met uitzondering van bijlage III, die met ingang van 1 januari 2006 ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag).

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Bijlage I [Vervallen per 01-12-2008]

Bijlage II [Vervallen per 01-12-2008]

Bijlage III [Vervallen per 01-12-2008]