Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, etc.

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2005, nr. WJZ 5715050, tot wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 januari tot 1 juli), de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december), de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2007, de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit en de Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit

De Minister van Economische Zaken,

Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 31, negende lid, 72m, vijfde en zesde lid, 72p, tweede lid, 72r, 72s, vierde lid, en 77c van de Elektriciteitswet 1998 en op artikel III, negende lid, van de Wet van 5 juni 2003 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december).]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2007.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie.]

Artikel VII

Op aanvragen om subsidie voor de productie van duurzame elektriciteit als bedoeld in artikel 3 van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2007 die vóór 10 mei 2005 zijn ingediend en op subsidies die vóór 10 mei 2005 zijn verstrekt, is de regelgeving van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel IX

 • 3 In geval een producent voor een productie-installatie voor de productie van elektriciteit met behulp van windenergie op land:

  • a. vóór 13 juni 2005 een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten ter renovatie van de desbetreffende productie-installatie en

  • b. na 13 juni 2005 een aanvraag tot ontheffing en een aanvraag tot subsidie indient,

  is de regelgeving van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel X

Op aanvragen om subsidie voor subsidie voor de productie van duurzame elektriciteit als bedoeld in de artikelen 2 en 2a van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de artikelen 2 en 2a van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006, de artikelen 2 en 2a van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december) en de artikelen 2 en 2a van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2007 die voor 6 oktober 2005 zijn ingediend en op subsidies die voor 6 oktober 2005 zijn verstrekt, de regelgeving van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel XI

 • 4 De artikelen V en VI treden in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie in de Staatscourant.

 • 5 Artikel II treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

 • 6 Artikel III treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

 • 7 Artikel IV treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Utrechtseweg 310, Arnhem.

Den Haag, 8 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst