Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO[Regeling vervallen per 19-11-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2008.]

Geldend van 12-12-2007 t/m 31-07-2008

Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 19-11-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 19-11-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelomschrijving [Vervallen per 19-11-2008]

Het doel van deze regeling is het invoeren van een leerlinggebonden budget voor deelnemers aan een beroepsopleiding die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt, voor zover de commissie voor de indicatiestelling heeft besloten dat deze deelnemers in aanmerking komen voor een leerlinggebonden budget.

Paragraaf 2. Aanvraag subsidie [Vervallen per 19-11-2008]

Artikel 3. Subsidieaanvrager [Vervallen per 19-11-2008]

Subsidie wordt verleend aan instellingen ten behoeve van een samenwerkingsverband van die instelling en een regionaal expertisecentrum of een school voor vso.

Artikel 4. Subsidieaanvraag [Vervallen per 19-11-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag van een instelling dient ten behoeve van het in artikel 3 bedoelde samenwerkingsverband, een subsidieaanvraag bij de minister in voor een bij die instelling ingeschreven deelnemer die op grond van een besluit van de commissie voor de indicatiestelling of een besluit van de minister in aanmerking komt voor een leerlinggebonden budget

 • 2 De aanvraag voor de subsidie geschiedt met gebruikmaking van het aanvraagformulier leerlinggebonden budget zoals is vastgesteld in bijlage A bij deze regeling.

 • 3 [Red: Vervallen.]

 • 4 Een aanvraag wordt geweigerd indien de deelnemer de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.

Paragraaf 3. Overige subsidieverplichtingen [Vervallen per 19-11-2008]

Artikel 5. Handelingsplan [Vervallen per 19-11-2008]

 • 1 Binnen drie maanden na indiening van de aanvraag stelt het bevoegd gezag van de instelling een handelingsplan op in overeenstemming met de deelnemer of de ouder. Beide partijen ondertekenen het handelingsplan.

 • 2 Het handelingsplan bevat tenminste informatie over de volgende onderwerpen:

  • a. de maatregelen die de instelling treft met het oog op het halen van de in de onderwijsovereenkomst gestelde doelen in relatie tot de gestelde indicatie,

  • b. de inzet van de ambulante begeleiding en

  • c. een begroting van kosten gerelateerd aan de onder a en b genoemde activiteiten.

 • 3 In overeenstemming met de deelnemer of de ouder evalueert het bevoegd gezag van de instelling jaarlijks het handelingsplan en past dit zonodig aan.

Artikel 6. Samenwerkingsovereenkomst [Vervallen per 19-11-2008]

 • 1 De instelling sluit met de school voor vso of het regionaal expertisecentrum een samenwerkingsovereenkomst inzake de ambulante begeleiding die de school voor vso of het regionaal expertisecentrum biedt aan de deelnemer voor wie subsidie wordt aangevraagd.

 • 2 In de samenwerkingsovereenkomst wordt door de partijen vastgelegd dat de in artikel 7 bedoelde verplichting een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat de school voor vso of het regionaal expertisecentrum de taken en verplichtingen voortvloeiend uit artikel 12 op zich neemt.

 • 3 De samenwerkingsovereenkomst wordt in verband met de controle van de instellingsaccountant bewaard in de administratie van de instelling.

Artikel 7. Inlichtingen [Vervallen per 19-11-2008]

De instelling werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het beleid in verband met deze regeling.

Paragraaf 4. Besluit, bedrag, uitkering en verantwoording subsidie [Vervallen per 19-11-2008]

Artikel 8. Besluit op de aanvraag [Vervallen per 19-11-2008]

 • 1 Subsidie wordt verleend met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de subsidieaanvraag is ingediend. Indien de subsidieaanvraag is ingediend voordat het onderwijs feitelijk is begonnen, wordt subsidie verleend met ingang van de eerste dag van de maand waarin het onderwijs feitelijk is begonnen.

 • 2 Subsidie wordt behoudens het derde lid verleend voor de duur van de door de commissie voor de indicatiestelling expertisecentra verleende indicatiestelling.

 • 3 De subsidie eindigt van rechtswege:

  • a. indien de deelnemer tijdens een subsidiejaar de leeftijd van 30 jaar bereikt: aan het einde van het subsidiejaar;

  • b. indien de deelnemer van leerweg of opleidingsniveau verandert: aan het einde van het subsidiejaar;

  • c. indien de deelnemer de instelling verlaat of niet langer een opleiding volgt als bedoeld in tabel A: met ingang van de maand na het uitschrijven van de deelnemer.

Artikel 9. Subsidiebedrag [Vervallen per 19-11-2008]

 • 1 Het subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van de bedragen op jaarbasis zoals verwerkt in onderstaande tabellen A en B, waarbij tabel A het bedrag bevat dat besteed wordt door de instelling en tabel B het bedrag bevat dat besteed wordt door het regionaal expertisecentrum of de school voor vso die de ambulante begeleiding van de deelnemer verzorgt en die terzake daarvan de in artikel 6 bedoelde samenwerkingsovereenkomst met de instelling heeft gesloten.

  Tabel A Bedrag instellingen
   

  BOL

  BBL

  BOL

  BBL

  Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van

  Assistent- en basisberoepsopleiding

  Assistent- en basisberoepsopleiding

  Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding

  Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding

  Cluster 2 Dove deelnemers

  € 2.216

  € 1.478

  € 2.876

  € 1.917

  Cluster 2

  Slechthorende deelnemers

  € 1.425

  € 950

  € 2.876

  € 1.917

  Cluster 2

  Meervoudig gehandicapte deelnemers

  € 1.425

  € 950

  € 2.876

  € 1.917

  Cluster 3

  Lichamelijk gehandicapte deelnemers

  € 1.451

  € 968

  € 2.876

  € 1.917

  Cluster 3

  Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap

  € 1.425

  € 950

  € 2.876

  € 1.917

  Cluster 3

  Zeer moeilijk lerende deelnemers

  € 1.425

  € 950

  € 2.876

  € 1.917

  Cluster 3

  Meervoudig gehandicapte deelnemers

  € 1.425

  € 950

  € 2.876

  € 1.917

  Cluster 4

  Gedrags-problematiek

  € 1.425

  € 950

  € 2.876

  € 1.917

  Tabel B Bedrag regionaal expertisecentra en scholen voor vso t.b.v. ambulante begeleiding

  Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van

  BOL

  BBL

  Cluster 2 Dove deelnemers

  € 5.212

  € 3.474

  Cluster 2 Slechthorende deelnemers

  € 3.235

  € 2.157

  Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers

  € 3.289

  € 2.193

  Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers

  € 5.127

  € 3.418

  Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap

  € 3.289

  € 2.193

  Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers

  € 3.172

  € 2.115

  Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers

  € 3.289

  € 2.193

  Cluster 4 Gedragsproblematiek

  € 3.289

  € 2.193

 • 2 De bedragen uit het eerste lid gelden per 1 augustus 2007.

 • 3 Indien de deelnemer een opleiding volgt in een beroepsopleidende leerweg waarvoor het bevoegd gezag een in instellingstijd verzorgd onderwijsprogramma heeft vastgesteld dat, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, minder dan 850 uur per studiejaar omvat, wordt de hoogte van de subsidie in afwijking van het eerste lid vastgesteld aan de hand van de in dat lid genoemde bedragen in de betreffende kolom BBL.

Artikel 10. Uitkering subsidie [Vervallen per 19-11-2008]

 • 1 De subsidie wordt in jaarlijkse termijnen uitgekeerd, telkens in augustus van ieder jaar.

 • 2 Indien de aanvraag niet tijdig voor 1 augustus van een jaar is gedaan, wordt de eerste termijn uitgekeerd binnen 4 weken nadat de beslissing tot subsidieverlening is genomen.

Artikel 11. Besteding, wijziging van de subsidie en verantwoording [Vervallen per 19-11-2008]

 • 1 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 Indien het geval, bedoeld in artikel 8, derde lid onder a, b of c zich voordoet meldt het bevoegd gezag dit voor het einde van het studiejaar onderscheidenlijk binnen 4 weken na het uitschrijven van de deelnemer. De minister kan nadere aanwijzingen geven over de wijze waarop deze melding dient te geschieden.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige verkrijging en besteding van deze subsidie.

 • 4 De subsidie wordt verantwoord in de jaarrekening die betrekking heeft op het jaar waarin de subsidie is besteed. In de jaarrekening van het jaar waarin de subsidie nog niet volledig is besteed, wordt aangegeven wat de stand is van de uitgaven in relatie tot de subsidie.

Paragraaf 5. Wet op de Expertisecentra, Regionaal expertisecentrum, Commissie voor de indicatiestelling, ministeriële commissie voor de indicatiestelling en Landelijke commissie toezicht indicatiestelling [Vervallen per 19-11-2008]

Artikel 12. Algemeen [Vervallen per 19-11-2008]

De artikelen 8a, 28b, 28c met uitzondering van het derde lid, 28d en 28e van de Wet op de expertisecentra zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat:

 • a. onder ‘leerling’ wordt verstaan ‘deelnemer’;

 • b. onder ‘een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs’ wordt verstaan ‘een instelling als bedoeld in artikel 1, onder e, van de subsidieregeling leerlinggebonden financiering BVE’;

 • c. wanneer in één van de in de aanhef genoemde artikelen wordt verwezen naar taken, bevoegdheden of verplichtingen in een ander, in de aanhef genoemd artikel, daaronder mede wordt verstaan de taken, bevoegdheden of verplichtingen die zijn toegekend op grond van deze regeling, en

 • d. het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15 in acht wordt genomen.

Artikel 13. Mandaat [Vervallen per 19-11-2008]

 • 2 De commissies, bedoeld in het eerste lid, leven bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid de voorschriften, gesteld bij deze regeling na.

Artikel 14. Commissie voor de indicatiestelling [Vervallen per 19-11-2008]

 • 1 De commissie voor de indicatiestelling beoordeelt alleen of een deelnemer in aanmerking komt voor een leerlinggebonden budget.

Artikel 15. Criteria voor de indicatiestelling [Vervallen per 19-11-2008]

Hoofdstuk 3 van het Besluit leerlinggebonden financiering is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 6. Slotbepalingen [Vervallen per 19-11-2008]

Artikel 15*. Invoeringsbepaling [Vervallen per 19-11-2008]

In afwijking van artikel 8, eerste lid, eerste volzin, kan subsidie die is aangevraagd voor 1 maart 2006 worden verleend met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 16. Inwerkingtreding [Vervallen per 19-11-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 17. Citeertitel [Vervallen per 19-11-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Bijlage A [Vervallen per 19-11-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 242453.png

Bijlage B [Vervallen per 19-11-2008]

Bijlage 205048.png
Bijlage 205049.png
Bijlage 205050.png
Bijlage 205051.png
Bijlage 205052.png

Bijlage C. Bij de Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO [Vervallen per 19-11-2008]

Andere begrippen [Vervallen per 19-11-2008]

Zoals is bepaald in artikel 15 van de Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO zijn de criteria aan de hand waarvan de commissie voor de indicatiestelling moet beoordelen of een deelnemer in het mbo in aanmerking komt voor een leerlinggebonden budget, de criteria die zijn opgenomen in de Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering.

Voor een goed begrip wordt nog opgemerkt, dat de Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering begrippen hanteert die in het mbo niet gebruikt worden. Dat betekent:

 • a. waar in de regeling wordt gesproken van ‘een leerling is toelaatbaar tot cluster ..’ of ‘de leerling die voor cluster.. is aangemeld’ of woorden van gelijke strekking, gaat het bij de indicatiestelling in het mbo om deelnemers voor wie beoordeeld moet worden of zij recht hebben op leerlinggebonden financieringmet ambulante begeleiding vanuit het onderwijs uit een bepaald cluster.

 • b. als er wordt gesproken over ouders, voogden of verzorgers dan, gaat het hier om de deelnemer of diens ouders, voogden of verzorgers;

 • c. voor kinderpsychiatrische voorziening of Jeugdbescherming dient een psychiatrische voorziening te worden gelezen en voor jeugdzorg dient GGZ te worden gelezen.

2 [Vervallen per 19-11-2008]

[Red: Vervallen.]

3. Tenslotte [Vervallen per 19-11-2008]

Tenslotte wordt nog aandacht gevraagd voor het aanmeldingsformulier voor de indicatiestelling. De MBO sector dient hiervoor het formulier te gebruiken dat is opgenomen als bijlage B bij de subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO. Het formulier dat nu is bijgevoegd bij de Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering geldt dus niet voor de MBO sector.