Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Toekenning vacatiegeld Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië

Geldend van 01-02-2006 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 2005, nr. OHW-U-2636141, houdende de toekenning van vacatiegeld aan de (plaatsvervangend) voorzitter, leden en deskundigen van de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen van 1 januari 2006 wordt aan de daarvoor in aanmerking komende leden, plaatsvervangende leden en deskundigen van de Commissie Algemene oorlogsongevallenregeling Indonesië, een vacatiegeld toegekend van € 200 voor iedere dag, waarop zij één of meer vergaderingen van de commissie hebben bijgewoond.

Artikel 2

Te rekenen van 1 januari 2006 wordt aan de voorzitter van de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië, een vacatiegeld toegekend van € 260 voor iedere dag, waarop deze één of meer vergaderingen van de commissie heeft bijgewoond. Indien de plaatsvervangend voorzitter als voorzitter optreedt, is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

De besluiten van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 2001, kenmerk DVVB/MB-U-2236059 en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 maart 2003, kenmerk DVVB/MB-U-2366152, worden ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp