Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst GBO[Regeling vervallen per 03-07-2015 met terugwerkende kracht tot 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 01-01-2015

Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën van 22 november 2005, tot instelling van de baten-lastendienst Dienst GBO

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 03-07-2015]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst GBO.

Artikel 2 [Vervallen per 03-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3 [Vervallen per 03-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst GBO.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 november 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P. H. Donner

Den Haag, 22 november 2005

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm