Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, enz. (aanpassing klachtregeling)

Geldend van 01-03-2006 t/m heden

Wet van 17 november 2005 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet opgenomen klachtregeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de klachtregeling in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op een aantal punten te verduidelijken en aan te vullen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de wet van 22 juni 2000 houdende een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie (Stb. 2000/292).]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel VIII

  • 1 Artikel 41 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, zoals dit luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op:

    • a. beslissingen van de commissie of de rechter die krachtens dit artikel zijn genomen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;

    • b. klachten of verzoekschriften die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet krachtens dit artikel zijn ingediend bij de commissie onderscheidenlijk de rechter, maar waarop de commissie onderscheidenlijk de rechter op dit tijdstip nog niet heeft beslist.

  • 2 Artikel 42 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, zoals dit luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op:

    • a. beslissingen van de rechter die krachtens dit artikel zijn genomen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;

    • b. een verzoekschrift dat vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet krachtens dit artikel is ingediend bij de rechter, maar waarop de rechter op dit tijdstip nog niet heeft beslist.

Artikel IX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 17 november 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertiende december 2005

De Minister van Justitie ,

J.P.H. Donner