Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]

Geldend van 28-01-2006 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 9 november 2005, houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ter bevordering van de afzet van zuivelproducten voor het jaar 2006 (Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2006)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk:

:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder:

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk:

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

  • 1 Ontvangers van melk zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de bevordering van de afzet van zuivelproducten aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ontvangers van melk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 3

  • 1 Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 maart 2006 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de bevordering van de afzet van zuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,09 per 100 kg melk.

  • 2 Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2006 tot en met 31 december 2006 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de bevordering van de afzet van zuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg melk.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2006.

Zwolle, 9 november 2005

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 januari 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 18 januari 2006, nr. TRCJZ/2005/3395.