Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Festivalregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 24-11-2005 t/m 31-12-2008

Regeling Programmering en Marketing Festivals en Concoursen (Festivalregeling) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Het bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. fonds: de Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, gevestigd te Den Haag;

 • b. commissie: de commissie die aan het fonds een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 8 van de statuten van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing gevestigd te Den Haag;

 • c. festival: reeks van presentaties op het gebied van de podiumkunsten met inhoudelijke samenhang, onder één noemer gepresenteerd en van een beperkte tijdsduur;

 • d. festivalorganisatie: organisatie waarvan het organiseren van festivals uit de statutaire doelstellingen valt af te leiden;

 • e. concours:

  • (met regelmaat terugkerende) wedstrijd op het gebied van podiumkunsten waar het dingen naar een uitgeschreven prijs centraal staat;

  • organisatie waarvan statutair is vastgelegd dat het produceren van een concours of concoursen de kerntaak is;

 • f. podium:

  • een faciliteit bestemd voor de presentatie van podiumkunsten, of

  • een organisatie/vereniging zonder winstoogmerk, niet zijnde een podiumkunstaanbieder of impresario, die met regelmaat openbaar toegankelijke voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeert of doet programmeren;

  • een vereniging of koepelorganisatie van de hiervoor genoemde faciliteiten of organisaties;

 • g. podiumkunstaanbieder: de producent van podiumkunst (theater- of dansgezelschap; muziekensemble; individuele musici, dj’s, acteurs, dansers, performers);

 • h. marketing: afstemming op de markt met behulp van instrumenten zoals product, promotie, prijs, plaats, personeel en partners.

Waar in deze regeling ‘festivalorganisatie’ staat kan ook ‘concours’ of ‘podium’ worden gelezen.

Artikel 2. Doel [Vervallen per 01-01-2009]

Het doel van de subsidieregeling is om met subsidie festivalorganisaties in staat te stellen:

 • a. veelzijdigheid tot stand te brengen in de programmering van podiumkunsten;

 • b. in te zetten op het optimaal bereiken van (potentieel) publiek;

 • c. de programmering af te stemmen op een landelijke spreiding.

Artikel 3. Eisen subsidieaanvragers [Vervallen per 01-01-2009]

Een aanvrager voldoet aan de volgende verplichtingen:

 • a. de aanvrager is in Nederland gevestigd;

 • b. de aanvrager bezit rechtspersoonlijkheid.

Artikel 4. Wie kunnen subsidie aanvragen? [Vervallen per 01-01-2009]

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door festivalorganisaties, concoursen en podia waarvan de statutaire doelstellingen van artistiek-inhoudelijke aard zijn.

Artikel 5. Voorwaarden subsidieaanvraag [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. het festival vindt plaats in Nederland;

  • b. het festival is openbaar toegankelijk;

  • c. het festival programmeert professioneel podiumkunstaanbod;

  • d. de gesubsidieerde activiteiten hebben een in de tijd beperkt karakter (één, twee of maximaal drie jaar).

 • 2 Het aantal aanvragen per aanvrager

  Indien reeds een meerjarige aanvraag in het kader van deze regeling is gehonoreerd, is het niet mogelijk voor de aanvrager gedurende de subsidieperiode één- of meerjarige festivalaanvragen te doen bij het fonds.

 • 3 Bij de aanvraag overlegt u bij een eerste subsidieverzoek aan het fonds:

  • a. een afschrift van de oprichtingsakte of statuten;

  • b. een afschrift, niet ouder dan twaalf maanden, waaruit de inschrijving van de aanvrager in het geldende openbaar register blijkt.

Artikel 6. Subsidiabele kosten [Vervallen per 01-01-2009]

De subsidiabele kosten zijn:

 • a. de kosten van specifiek te benoemen risicovolle programmaonderdelen alsmede de kosten voor de marketing voor zover deze betrekking hebben op deze programmaonderdelen, en/of

 • b. de kosten voor extra te ontwikkelen marketingactiviteiten van het festival in zijn totaliteit.

In het plan dient aannemelijk te zijn gemaakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de financiële steun verleend door het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren.

Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens financiële steun heeft aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen of particuliere fondsen of sponsors, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

In de begroting zijn de uitkoopsommen/partageregelingen vermeld. Festivalorganisaties dienen reële afspraken met podiumkunstaanbieders te maken over de te betalen uitkoopsommen. Uitgangspunt daarbij wordt gevormd door de in de sector gangbare salaris- en honorariumregelingen.

In de begroting wordt de verhouding tussen de eigen inkomsten (recettes, uitkoopsommen, partageregelingen), sponsorgelden, bijdragen van particuliere fondsen, provinciale of lokale overheden en de uitvoeringskosten duidelijk beschreven.

Artikel 7. Hoe wordt subsidie aangevraagd? [Vervallen per 01-01-2009]

Voor het indienen van aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘Festivalregeling’ van het fonds. Dit formulier kan worden gedownload van www.fppm.nl of bij het fonds worden opgevraagd.

De aanvraag dient in tienvoud naar het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing te worden gezonden onder vermelding ‘Aanvraag Festivalregeling’ op de envelop.

Artikel 8. Indiendata [Vervallen per 01-01-2009]

Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend, maar het fonds behandelt ingediende aanvragen in twee subsidierondes per jaar. Hierbij gelden de volgende bepalingen:

 • één- of meerjarige aanvragen voor festivals die plaatsvinden in de periode februari tot en met augustus worden uiterlijk medio november van het voorafgaande jaar ingediend;

 • één- of meerjarige aanvragen voor festivals die plaatsvinden in de periode september tot en met februari van het volgend jaar worden ingediend uiterlijk medio maart van het jaar waarin deze septembermaand valt;

 • een eenjarige aanvraag heeft altijd betrekking op het eerstvolgend festival;

 • een meerjarige aanvraag heeft altijd betrekking op de periode vanaf het eerstvolgend festival.

De uiterlijke indiendata van de subsidierondes kunnen per jaar verschillen en worden vermeld op www.fppm.nl of zijn bij het fonds telefonisch op te vragen.

Artikel 9. Toetsing door het fonds [Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen worden bij ontvangst getoetst op volledigheid. Aanvragers van wie het subsidieverzoek niet voldoet aan de artikelen 3 tot en met 8 worden in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van twee weken aan te vullen. Aanvragen die dan nog niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.

Het fonds maakt gebruik van een commissie die adviseert over de subsidieaanvragen. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen informatie verstrekt.

Artikel 10. Toetsingscriteria [Vervallen per 01-01-2009]

De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de onderstaande toetsingscriteria. Acceptatie van de aanvraag is afhankelijk van de mate waarin de aanvraag beantwoordt aan deze criteria:

 • 1. Programmering

  De programmering levert een bijdrage aan de (meerjarige) artistieke visie die ten grondslag ligt aan het festival.

 • 2. Marketing

  De marketingstrategie bevordert een gevarieerder en/of groter publieksbereik.

 • 3. Spreiding

  Het festival levert een bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten in Nederland of de regio.

 • 4. Bedrijfsvoering

  De kwaliteit van het festival op het gebied van productie, organisatie en financieel beheer.

Artikel 11. Subsidieverlening [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het Fonds besluit na uiterlijk acht weken, gerekend vanaf de voor dat jaar vastgestelde uiterlijke indiendata, over de subsidieaanvraag met inachtneming van het advies van de commissie. Indien de beschikking tot subsidieverlening niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt het fonds de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden. Wanneer het bestuur van het fonds afwijkt van het advies van de commissie wordt dit besluit gemotiveerd.

 • 2 De beschikking vermeldt de hoogte van de verleende subsidie en voor welke activiteiten en voor welke periode de subsidieverlening geldt. In de beschikking kunnen voorwaarden en nadere verplichtingen worden vermeld.

Artikel 12. Subsidieplafond [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond kan per kalenderjaar verschillen en wordt voor het betreffende jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op www.fppm.nl. Gepubliceerd wordt het budget dat totaal voor de Festivalregeling beschikbaar is in dat jaar en het maximumbedrag dat per festivalorganisatie per jaar kan worden aangevraagd. Subsidie wordt slechts verleend voorzover de middelen van het fonds toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid middelen kan het voorkomen dat het fonds niet alle aanvragen kan honoreren of aanvragen met een positief advies voor het gevraagde bedrag kan honoreren.

De wijze waarop het budget over de verschillende aanvragen wordt verdeeld ingeval van krapte, wordt tegelijk met de bekendmaking van het subsidieplafond bekendgemaakt.

Artikel 13. Subsidieverplichtingen bij honorering [Vervallen per 01-01-2009]

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd gelden de subsidieverplichtingen die deel uitmaken van de Festivalregeling. Deze zijn opgenomen in Bijlage 1 – Subsidieverplichtingen Festivalregeling.

Artikel 14. Bezwaar en beroep [Vervallen per 01-01-2009]

Een aanvrager kan bezwaar maken tegen een beslissing van het fonds. Op de bezwaarschriftenprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Indien een brief van het Fonds een beslissing bevat staan in de brief de rechtsmiddelen aangegeven.

Artikel 15. Bekendmaking [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Artikel 16. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.

Artikel 17. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Festivalregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

Het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing,
namens het bestuur:
de

directeur

,

M. van Ginkel

Bijlage Subsidieverplichtingen behorend bij de Regeling Programmering en Marketing Festivals en Concoursen (Festivalregeling) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing [Vervallen per 01-01-2009]

Inleiding [Vervallen per 01-01-2009]

U ontvangt van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) subsidie. Het verkrijgen van deze subsidie brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zowel van u als aanvrager jegens het FPPM, als andersom.

Indien u aan deze verplichtingen geen gevolg geeft, kan het FPPM besluiten de subsidieverlening in te trekken of het subsidiebedrag te verlagen.

BTW [Vervallen per 01-01-2009]

Alle verstrekte subsidies zijn inclusief eventuele BTW.

Éénjarige en meerjarige subsidies.

In deze regeling kan een éénjarig of een meerjarig subsidie verleend worden.

Onderdelen van deze verplichtingen die uitsluitend van toepassing zijn op een éénjarige subsidie worden aangegeven met (*).

Onderdelen van deze verplichtingen die uitsluitend van toepassing zijn op een meerjarige subsidie worden aangegeven met (**).

I. Verplichtingen aanvrager [Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Administratie en organisatie

  U zorgt ervoor dat de projectadministratie en de organisatie met betrekking tot het project op overzichtelijke en doelmatige wijze worden gevoerd. De projectadministratie dient aan te sluiten op de in de aanvraag opgenomen begroting. Deze administratie geeft een juist, volledig en actueel beeld van het (financiële) verloop van het project.

  De administratie en de daarbij behorende bewijsstukken bewaart u ten minste gedurende vijf jaar na de vaststelling van de subsidie, en is op verzoek van het FPPM te overleggen.

 • b. Correspondentie

  Bij alle correspondentie dient u het dossiernummer te vermelden. Dit dossiernummer treft u aan op de subsidiebeschikking.

 • c. Vermelding van het FPPM in uw publiciteitsuitingen

  U dient het logo van het FPPM te plaatsen op al uw publiciteitsuitingen (drukwerk, website, etc.).

  U vindt ons logo op de website: www.fppm.nl.

  U dient een exemplaar van het drukwerk voor uw project aan ons toe te sturen.

 • d. Toegangskaarten

  Op verzoek van het FPPM worden ten behoeve van monitoring tot 6 gratis toegangskaarten (per subsidiejaar (**)) ter beschikking gesteld voor de door het FPPM gesubsidieerde voorstellingen. De ontvangen toegangskaarten worden door het FPPM uitsluitend ter beschikking gesteld van medewerkers of adviseurs van het fonds. In overleg worden, indien redelijk en gemotiveerd, desgewenst meer dan 6 kaarten (per jaar (**)) ter beschikking gesteld.

 • e. Verslaglegging en verantwoording

  U brengt verslag uit van het project aan het FPPM. Dit verslag dient u binnen 3 maanden na afloop van de door het FPPM gesubsidieerde activiteiten toe te sturen. Het verslag dient goedgekeurd te zijn door een daartoe bevoegde functionaris en bestaat uit een inhoudelijk en een financieel verslag en (indien vereist) een goedkeurende accountantsverklaring (zie Model Accountsverklaring). (*)

  U brengt jaarlijks verslag uit van het project aan het FPPM. Dit verslag dient u steeds binnen 3 maanden na afloop van de door het FPPM gesubsidieerde activiteiten toe te sturen. Het verslag dient goedgekeurd te zijn door een daartoe bevoegde functionaris en bestaat uit een inhoudelijk en een financieel verslag en (indien vereist) een goedkeurende accountantsverklaring (zie Model Accountsverklaring). (**)

  Het inhoudelijke verslag bevat:

  • een korte samenvatting van de beoogde doelstellingen van uw project in de betreffende periode;

  • een overzicht waarin u aangeeft of, hoe en in hoeverre u deze doelstellingen hebt behaald;

  • een overzicht van de aantallen voorstellingen en bezoekersaantallen.

  U vindt een checklist van te behandelen onderwerpen bij deze subsidieverplichtingen.

  Het financieel verslag bevat:

  • Een overzicht van de werkelijke kosten en opbrengsten

   De opzet van dit overzicht moet aansluiten bij de ingediende (herziene) begroting en de bepalingen in de subsidieregeling. Afwijkingen van 5% of meer ten opzichte van de (herziene) begroting moet u toelichten.

   Het FPPM behoudt zich het recht voor om aanvullende bewijsstukken van kosten en inkomsten op te vragen. U dient deze stukken dan op verzoek te overleggen.

  • Een accountantsverklaring

   Een accountantsverklaring is uitsluitend vereist indien de begrote lasten van het project € 250.000 (per jaar (**)) of meer bedragen en/of de maximale verleende subsidie € 25.000 (per jaar (**)) of meer bedraagt.

   U draagt er zorg voor dat uw accountant meewerkt aan een onderzoek naar de door uw accountant verrichte werkzaamheden, indien een externe accountant of medewerkers van het FPPM dit wenselijk achten. Alle daaraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in uw subsidie.

 • f. Wijzigingen in uw plan

  De subsidie is uitsluitend bestemd voor de uitvoering van het in de beschikking genoemde project, binnen de in de beschikking genoemde periode. Indien zich substantiële wijzigingen voordoen in de planning of anderszins inhoudelijk en/of financieel, dient u het FPPM daarvan per omgaande schriftelijk in kennis te stellen.

  Als substantieel worden in ieder geval aangemerkt:

  • 1. wijziging van inhoud, vorm of doelstellingen van het project;

  • 2. wijziging in de marketingplannen;

  • 3. wijziging van personele invulling van belangrijke projectfuncties;

  • 4. wijziging van de periode waarin de activiteiten plaats vinden.

  Bij wijzigingen als vermeld onder 1. t/m 3. kan het FPPM het project opnieuw aan een adviescommissie voorleggen. Op basis van het hieruit voortkomende advies kan de oorspronkelijke subsidieverlening in stand blijven of wordt de subsidie verminderd of ingetrokken; dit beoordeelt het bestuur.

  Bij wijziging van de periode (4.) waarin de activiteiten plaatsvinden, blijft de oorspronkelijke subsidieverlening in stand als de activiteiten – weliswaar later – maar nog steeds in hetzelfde seizoen plaatsvinden (*).

  Bij wijziging van de startdatum of einddatum van de meerjarige activiteiten (4.) waarin de activiteiten plaatsvinden, neemt het bestuur een besluit inzake de mogelijke gevolgen (vermindering, intrekking) voor de subsidiëring. (**).

  De intrekking van of mindering op de subsidie werkt terug tot het tijdstip waarop de subsidie is verleend, tenzij bij het besluit tot intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • g. Verrekening na vaststelling subsidie

  Mocht het voorkomen dat u teveel en/of ten onrechte betaalbaar gestelde voorschotten ontvangt, dan stort u dit binnen veertien dagen na ontvangst van de vaststelling terug, tenzij het FPPM heeft besloten tot verrekening op andere wijze.

  De subsidie kan nooit meer bedragen dan het verleende bedrag of het tekort op de afrekening.

 • h. Verwerven van eigendommen of de vorming van vermogen

  Indien de subsidie heeft bijgedragen tot het verwerven van eigendommen of anderszins tot de vorming van vermogen, bent u daarvoor aan het FPPM een door het FPPM te bepalen vergoeding verschuldigd. De vergoeding is slechts verschuldigd indien:

  • u de voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen vervreemdt of bezwaart of de bestemming daarvan wijzigt;

  • u een schadevergoeding ontvangt voor verlies of beschadiging van de voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen;

  • de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;

  • de verlening wordt ingetrokken of de subsidie wordt beëindigd;

  • de rechtspersoon die subsidie ontving, wordt ontbonden.

  Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer van de eigendommen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt. Een vergoeding is niet verschuldigd indien de ontvanger aan betreffende eigendommen een door het FPPM te bepalen bestemming geeft.

II. Verplichtingen FPPM [Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Vaststelling van de subsidie – Financiële Afwikkeling

  Het FPPM streeft ernaar binnen zes weken na ontvangst van de verantwoording de subsidie vast te stellen. Binnen veertien dagen na deze vaststelling wordt de subsidie onder verrekening van eventueel reeds betaalde voorschotten per bank/giro uitbetaald.

  De subsidie kan evenwel nooit meer bedragen dan het verleende bedrag.

  Het FPPM behoudt zich het recht voor de (slot-)betaling aan te houden indien en zolang de aanvrager niet voldoet aan zijn verplichtingen in een andere subsidierelatie met het FPPM.

 • b. Bevoorschotting

  U kunt een voorschot van maximaal 80% van de verleende subsidie aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u de volgende gegevens in te leveren:

 • een schriftelijke bevestiging waarin u verklaart dat u het project, zoals beschreven in uw aanvraag gaat realiseren.

 • een geactualiseerde begroting. Afwijkingen van 5% of meer ten opzichte van de oorspronkelijke begroting dient u toe te lichten. De herziene begroting is voorzien van de handtekening van een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van uw instelling.

 • een opgave van uw (post-)bankrekeningnummer waarop bevoorschotting dient plaats te vinden. Deze opgave dient ondertekend te zijn door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van uw instelling.

Na goedkeuring van uw verslag ontvangt u het restant van 20%.

U kunt u een voorschot, van 80%, aanvragen voor het eerste jaar. Na goedkeuring van uw jaarlijkse verslag ontvangt u het restant van 20%. Tegelijk met het verslag kunt u een verzoek om bevoorschotting voor het volgende jaar indienen. (**)

Het FPPM behoudt zich het recht voor om de uitbetaling van voorschotten aan te houden indien en zolang de aanvrager niet voldoet aan zijn verplichtingen in een andere subsidierelatie met het FPPM.

Controleprotocol projectsubsidies [Vervallen per 01-01-2009]

Het controleprotocol is een document behorend bij de subsidieregeling van het FPPM, dat uw accountant nodig heeft bij het opmaken van zijn verklaring. Dit Controleprotocol is conform het Bekostigingsbesluit Cultuuruitingen en Regeling Subsidies en uitkeringen, Bijlage II : Controleprotocol Projectsubsidies (incidentele verantwoording).

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIES [Vervallen per 01-01-2009]

Bij de controle omtrent naleving van de subsidiebepalingen wordt aan de hieronder vermelde onderdelen de daarbij aangegeven aandacht besteed:

Onderdeel – Soort aandacht [Vervallen per 01-01-2009]

Hiervoor verwijzen wij u naar de artikelen volgens de bovengenoemde regeling.

Toelichting [Vervallen per 01-01-2009]

 • Normale aandacht

  controle met de diepgang van een jaarrekeningcontrole zoals omschreven in Richtlijn 200 en verder van de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (Koninklijk NIVRA, Amsterdam, 1996).

 • Procedurele aandacht

  controle op het bestaan en de werking van procedures, die in het leven zijn geroepen om aan bepaalde voorschriften te voldoen overeenkomstig paragraaf 2 van Richtlijn 400 van de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (Koninklijk NIVRA, Amsterdam, 1996). Zoals gebruikelijk is bij de accountantscontrole op departementale rekeningen wordt het accountants-controlerisico gesteld op 5%.

 • Speciale aandacht

  controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de betreffende voorschriften zijn nageleefd. Deze controle wordt uitgevoerd met dezelfde diepgang als gebruikelijk is bij de accountantscontrole op de departementale rekeningen. Dat betekent dat een goedkeuringstolerantie van 1% bij een accountantscontrolerisico van 5% gehanteerd wordt.

Met betrekking tot de aandacht die door de accountant aan administratie en organisatie moet worden gegeven, wordt het volgende opgemerkt:

Het is geenszins de bedoeling dat door de accountant op grond van dit artikel een doelmatigheidsonderzoek wordt gedaan. Van de accountant wordt verwacht dat hij zich bij zijn oordeelsvorming laat leiden door binnen het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaarde uitgangspunten met betrekking tot het financieel beheer. Met andere woorden: een oordeel of de subsidieontvanger zich goed over de toegewezen gelden heeft ontfermd.

In de subsidiebeschikking kunnen aanvullende bepalingen zijn opgenomen. De accountant neemt van de subsidiebeschikking kennis en betrekt de naleving van de daarin eventueel opgenomen (nadere) subsidiebepalingen in zijn controle. Voor zover de subsidiebepalingen niet zijn nageleefd maakt de accountant hiervan melding in zijn verklaring.

Model accountantsverklaring [Vervallen per 01-01-2009]

Hieronder treft u het model voor de accountantsverklaring aan, behorend bij de subsidieverplichtingen van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, voor een verantwoording af te geven door een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Accountantsverklaring [Vervallen per 01-01-2009]

afgegeven ten behoeve van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Opdracht [Vervallen per 01-01-2009]

Wij hebben de bijgevoegde subsidiedeclaratie van ............................................... (naam subsidie-ontvanger) te .......................................... (plaats) gecontroleerd. De subsidiedeclaratie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van .......................................... (naam subsidie-ontvanger). Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de subsidiedeclaratie te verstrekken.

Werkzaamheden [Vervallen per 01-01-2009]

Onze controle is verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en met inachtneming van het Controleprotocol Projectsubsidies, als bijlage I gevoegd bij de subsidieregeling van het FPPM. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen, dat de subsidiedeclaratie geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van deze bedragen en de toelichtingen in de subsidiedeclaratie. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel (indien goedkeurend) [Vervallen per 01-01-2009]

Wij zijn van oordeel dat de subsidiedeclaratie voldoet aan de subsidiebepalingen van het Bekostigingsbesluit Cultuuruitingen (het Besluit) inzake de verantwoording.

Tevens delen wij mede dat de bepalingen van het Besluit genoemd in het Controleprotocol bij de projectsubsidies en de nader gestelde subsidiebepalingen in de brief met kenmerk ........................................, d.d. ......................... zijn nageleefd.

Oordeel (indien niet goedkeurend) [Vervallen per 01-01-2009]

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat:

.............................................................

.............................................................

Plaats en datum:

Handtekening:

Naam accountant:

Naam accountantskantoor:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Checklist inhoudelijk verslag bij de regeling festivals en concoursen [Vervallen per 01-01-2009]

Gebruikt u onderstaande checklist om alle onderwerpen te behandelen die vereist zijn voor de inhoudelijke verslaglegging van uw project.

Algemeen [Vervallen per 01-01-2009]

 • Geef een korte samenvatting van de beoogde doelstellingen van uw project.

 • Omschrijf in hoeverre u de doelstellingen van het project heeft gehaald.

Programmering [Vervallen per 01-01-2009]

– Omschrijf in hoeverre u de beoogde programmering heeft gerealiseerd.

Marketing [Vervallen per 01-01-2009]

 • Omschrijf in hoeverre u het doel van uw marketingstrategie heeft gehaald.

 • Geef een opgave van het aantal voorstellingen en/of concerten en bezoekersaantallen.

 • Geef zo specifiek mogelijk aan in hoeverre u het beoogde doelgroepbereik heeft gehaald.

 • Geef aan in hoeverre uw aanpak van het doelgroepbereik succesvol is geweest.

Aandachtspunten/verbeterpunten [Vervallen per 01-01-2009]

geef aan welke aandachtspunten u heeft bij een eventuele volgende editie van uw festival of concours of welke verbeteringen u naar aanleiding van uw ervaringen zou willen inzetten.