Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek)

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 november 2005, nr. LMV 2005 196133, houdende wijziging van de Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling milieugerichte technologie.]

Artikel II

De Subsidieregeling milieugerichte technologie zoals ze luidde voor het tijdstip waarop deze regeling in werking is getreden, blijft van toepassing op subsidies voor projecten die voor dat tijdstip op grond van die regeling zijn aangevraagd.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst na 30 december 2005 is, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 november 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel