Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Directie Algemeen Beleidsadvies[Regeling vervallen per 21-08-2010.]

Geldend van 18-11-2005 t/m 20-08-2010

Besluit van 7 november 2005, nr. HDJZ/ABJZ/2005-2122, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot instelling van de Directie Algemeen Beleidsadvies binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Instellingsbesluit Directie Algemeen Beleidsadvies)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 21-08-2010]

Er is een Directie Algemeen Beleidsadvies. De directie bestaat uit:

  • a. het cluster Advies;

  • b. het cluster Ondersteuning.

Artikel 2 [Vervallen per 21-08-2010]

De Directie Algemeen Beleidsadvies heeft de volgende taken:

  • a. het scheppen van omstandigheden waarin de politieke en de ambtelijke leiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat haar taken adequaat kan uitvoeren;

  • b. het leveren van een bijdrage aan de verbinding tussen de politieke prioriteiten en de (inter) departementale beleidsontwikkeling;

  • c. het bijdragen aan de strategieontwikkeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • d. het zorgdragen voor de dagelijkse secretariële en protocollaire ondersteuning van de politieke en de ambtelijke leiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3 [Vervallen per 21-08-2010]

Het Instellingsbesluit directie Besturing en Strategie wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Artikel 5 [Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Directie Algemeen Beleidsadvies.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs