Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2007.]

Geldend van 02-03-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 27 oktober 2005, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2006)

1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005,

2. Pluimveevleessector

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2006 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00067 per ingelegd broedei.

 • 3 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00009 per ingelegd broedei,

  b.

  voor kalkoenen

  € 0,00065 per ingelegd broedei,

  c.

  voor eenden

  € 0,00027 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2006 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok grootmoederdieren:

  voor vleesrassen kippen

  € 0,27152 per eendagskuiken voor opfok grootmoederdieren en € 0,00 per eendagskuiken voor opfok grootmoederdieren ten behoeve van rekening a van het Veeziektenfonds PPE.

 • 3 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok moederdieren:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,027 per eendagskuiken voor opfok moederdieren,

  b.

  voor kalkoenen

  € 0,04229 per eendagskuiken voor opfok moederdieren.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE over de door hem in het kalenderjaar 2006 gehouden grootmoederdieren en moederdieren.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,24486 per grootmoederdier,

  b.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,06125 per moederdier,

  c.

  voor kalkoenen

  € 0,09107 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:

  • a. Indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:

   • 1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of

   • 2. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.

  • b. Indien het moederdieren van kalkoenen betreft:

   • 1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

   • 2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen.

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 afgeleverde eenden.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,0011 per kilogram afgeleverd levend gewicht.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 opgezette vleeskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,0013 per opgezet vleeskuiken.

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 opgezette vleeskalkoenen.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,02614 per opgezet vleeskalkoen.

3. Legsector

Artikel 8

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2006 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen, inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan hel productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00501 per ingelegd broedei en € 0,00 per ingelegd broedei ten behoeve van rekening a van het Veeziektenfonds PPE,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00009 per ingelegd broedei.

Artikel 9

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2006 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00419 per eendagskuiken,

  • b. voor legrassen kippen ingeval van opfok grootmoederdieren € 0,14949 per eendagskuiken en € 0,00 per eendagskuiken ten behoeve van rekening a van het Veeziektenfonds PPE,

  • c. voor legrassen kippen ingeval van opfok moederdieren € 0,0251 per eendagskuiken.

Artikel 10

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. € 0,38472 per grootmoederdier en

  • b. € 0,05528 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.

Artikel 11

 • 1 De ondernemer die kippen in kooien, scharrelkippen, vrije uitloopkippen of biologische kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over deze door hem in het kalenderjaar 2006 gehouden kippen.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. voor kippen in kooien € 0,02363 per kip,

  • b. voor scharrelkippen € 0,03185 per kip,

  • c. voor vrije uitloopkippen € 0,03265 per kip,

  • d. voor biologische kippen € 0,04414 per kip.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van kippen in kooien, scharrelkippen, vrije uitloopkippen en biologische kippen éénmaal verschuldigd, en wel:

  • a. zodra deze kippen zijn geplaatst, of

  • b. zodra deze kippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt.

4. Loopvogels

Artikel 12

 • 1 De ondernemer die loopvogels houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 gehouden loopvogels.

 • 2 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

 • 3 De in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde heffing is verschuldigd op het moment van het afleveren van het eendagskuiken, dan wel, indien de loopvogel het bedrijf van de ondernemer niet verlaat, op het moment waarop het kuiken 72 uur oud is geworden.

 • 4 De in het tweede lid, onderdelen b. en c., bedoelde heffing is per kwartaal verschuldigd over het aantal loopvogels dat op 1 januari, 1 april, 1 juli respectievelijk 1 oktober op het bedrijf van de ondernemer aanwezig is.

5. Vaccinbroedeieren

Artikel 12a

De ondernemer die in het kalenderjaar 2006 vaccinbroedeieren inlegt of pleegt in te leggen, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00011 per ingelegd vaccinbroedei.

6. Overige bepalingen

Artikel 13

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005.

7. Slotbepalingen

Artikel 14

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2006.

 • 2 Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 12, tweede lid, onderdelen a., b. en c., in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.

Zoetermeer, 27 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 3 mei 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 26 april 2006, nr. TRCJZ/2005/3294.