Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlening mandaat aan de Stichting Cogis ter verstrekking van subsidies[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 18-01-2007 t/m 31-12-2010

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 25 oktober 2005, nr. OHW-U-2612682, houdende verlening van mandaat aan de Stichting Cogis ter verstrekking van subsidies aan vrijwilligersorganisaties ten behoeve van oorlogsgetroffenen, hun partners en hun kinderen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting Cogis van 27 september 2005;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. mandaat: de bevoegdheid om namens de minister besluiten te nemen;

 • c. wet: de Kaderwet VWS-subsidies;

 • d. regeling: de Subsidieregeling VWS-subsidies;

 • e. vrijwilligerswerk: werk dat onbetaald, onverplicht en niet beroepsmatig in organisatorisch verband wordt uitgevoerd;

 • f. oorlogsgetroffene: een persoon die met het oog op de verwerking van leed dat een gevolg is van ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog ondersteuning behoeft.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Aan de raad van bestuur van de Stichting Cogis (hierna: gemandateerde) wordt mandaat verleend besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de wet, de regeling en dit besluit, voor zover de besluiten betrekking hebben op de verstrekking van instellings- en projectsubsidies voor vrijwilligerswerk ten behoeve van oorlogsgetroffenen, hun partners en hun kinderen.

 • 2 Van het mandaat is uitgezonderd het beslissen op een bezwaarschrift.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 2 De gemandateerde beslist overeenkomstig de door de Minister ingevolge artikel 5 van de regeling aan de Tweede Kamer bekend gemaakte doelen of nadere instructies van de Minister.

 • 3 De gemandateerde neemt de aanbevelingen die zijn opgenomen in de (in april 1997 verschenen) ‘Verkenning Subsidiebeheer VWS’ zoveel mogelijk in acht.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2011]

De gemandateerde stuurt de minister een afschrift van elk besluit.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bewindspersoon het besluit is genomen.

 • 2 Elk besluit bevat de volgende tekst:

  ‘Tot slot wijs ik u erop, dat op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan indienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter attentie van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.’

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2011]

De gemandateerde richt de administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De gemandateerde verstrekt aan de minister alle gevraagde inlichtingen omtrent de toepassing van het bekostigingsbesluit en dit besluit.

 • 2 De gemandateerde signaleert tijdig of er problemen zijn, die aan de minister moeten worden voorgelegd, en informeert de minister hieromtrent.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2011]

De gemandateerde stuurt binnen drie maanden na afloop van een jaar aan de minister een financiële verantwoording betreffende de uitgekeerde bedragen en de uitvoeringskosten. Deze verantwoording gaat vergezeld van een mededeling van een accountant waaruit zijn oordeel over de naleving van dit besluit door de gemandateerde blijkt.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2011]

Het besluit van 28 april 1998, kenmerk DVVB/IB-U-98594, wordt ingetrokken.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp