Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (invoering verstrekkingsvoorziening)[Regeling vervallen per 06-01-2014.]

Geldend van 26-11-2007 t/m 05-01-2014

Besluit van 21 oktober 2005 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de invoering van de verstrekkingsvoorziening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2005, nr. 2005-0000115827, CZW/WVOB;

Gelet op de artikelen 91, 99 en 109 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 8 september 2005, nr. W04.05.0302/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2005, nr. 2005-0000236712;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 06-01-2014]

[Red: Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel II [Vervallen per 06-01-2014]

  • 1 Gedurende zeven jaren na de inwerkingtreding van dit besluit wordt de verstrekking uit de LRD voortgezet overeenkomstig de bepalingen bij of krachtens het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals deze luidden op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit.

  • 2 In afwijking van het eerste lid maakt bij de voortzetting van de verstrekking van gegevens uit de LRD, bedoeld in het eerste lid, tevens het gegeven betreffende het geslacht van de ingeschrevene deel uit van de gegevens, vermeld in de LRD.

  • 3 In afwijking van het eerste lid maakt ten behoeve van de voortzetting van de verstrekking van gegevens uit de LRD, bedoeld in het eerste lid, het burgerservicenummer van de ingeschrevene deel uit van de gegevens, vermeld in de LRD, in plaats van het sociaal-fiscaalnummer van de ingeschrevene.

  • 4 Bij besluit van Onze Minister kan worden bepaald dat de verstrekking uit de LRD, bedoeld in het eerste lid, op een eerder tijdstip wordt beëindigd.

Artikel III [Vervallen per 06-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 oktober 2005

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,

A. Pechtold

Uitgegeven de eerste november 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner