Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (invoering lumpsumbekostiging primair onderwijs)

Geldend van 10-02-2006 t/m heden

Besluit van 5 oktober 2005, houdende wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit WPO, het Bekostigingsbesluit WEC, het Formatiebesluit WPO en het Formatiebesluit WEC in verband met de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 27 mei 2005, nr. WJZ/2005/21275 (2625), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 69, 70a, 120, 124, 125, 132, 137, 149, 163a, 185 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 70, 71a, 76a, 117, 131, 144, 150a van de Wet op de expertisecentra;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 2005, nr. W05.05.0201/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 29 september 2005, nr. WJZ/2005/42235 (2625), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Bekostigingsbesluit WPO.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Bekostigingsbesluit WEC.]

Artikel III

Het Formatiebesluit WPO en het Formatiebesluit WEC worden ingetrokken.

Artikel IV

De artikelen I en II zijn voor het eerst van toepassing op de bekostiging voor het schooljaar 2006–2007.

Artikel V. Inwerkingtreding

De artikelen van dit besluit treden in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen datum, die voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 oktober 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de derde november 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner