Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2006[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2005, nr. PO/BenB/05-42.074, houdende uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs, van artikel 111 van de Wet op de expertisecentra en van artikel 18 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging (Vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2006)

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma’s van eisen Wet op het primair onderwijs [Vervallen per 01-01-2007]

De bedragen van de programma’s van eisen voor de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, worden met ingang van het jaar 2006 overeenkomstig het bepaalde in artikel 113, vierde en vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs vastgesteld conform bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling bedragen programma’s van eisen Wet op de expertisecentra [Vervallen per 01-01-2007]

De bedragen van de programma’s van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs worden voor het jaar 2006 overeenkomstig het bepaalde in artikel 111, vierde en vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra vastgesteld conform bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling bedragen programma’s van eisen praktijkonderwijs met declaratiebekostiging [Vervallen per 01-01-2007]

De bedragen van de programma’s van eisen voor het praktijkonderwijs met declaratiebekostiging worden voor het jaar 2006 overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, vierde en vijfde lid, van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging vastgesteld conform bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Vaststelling maximale overdrachtsverplichting [Vervallen per 01-01-2007]

Het gedeelte van de vergoeding voor de materiële instandhouding dat maximaal in aanmerking komt voor de overdracht aan de speciale scholen voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband op grond van artikel 118, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs wordt vastgesteld conform bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 5. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2007]

Met inachtneming van artikel 113, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs, van artikel 111, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra en van artikel 18, zevende lid, van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 6. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2006.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Bekostigingsstelsel basisonderwijs [Vervallen per 01-01-2007]

(Deze bijlage behoort bij de Vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2006)

Bedragen programma’s van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs voor het jaar 2006 [Vervallen per 01-01-2007]

I. Totale MI-vergoeding [Vervallen per 01-01-2007]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb + Yc + Yd

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen

Yd = extra vergoedingen.

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yd geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m2).

Hieronder volgt de uitwerking naar de verschillende programma’s van eisen.

A. Groepsafhankelijke programma’s van eisen [Vervallen per 01-01-2007]

Ya = bedrag per school afhankelijk van het aantal groepen leerlingen

2 groepen

3 groepen

4 groepen

5 groepen

6 groepen

€ 16.561,00

€ 21.308,00

€ 27.440,00

€ 32.781,00

€ 36.341,00

Voor elke groep meer

   

€ 4.154,00

Bij meer dan 13 groepen wordt het bedrag eenmalig verhoogd met

€ 1.582,00

B. Leerlingafhankelijke programma’s van eisen [Vervallen per 01-01-2007]

Vergoedingsformule:

Yb = vast bedrag per school + bedrag per leerling × het aantal leerlingen

Vergoedingsbedragen :

Vast bedrag per school = € 11.275,21

Bedrag per leerling = € 266,71

C. Aanvullende programma’s van eisen [Vervallen per 01-01-2007]

Nederlands Onderwijs aan AndersTaligen (NOAT)

Vergoedingsformule:

Yc = vast bedrag per school + bedrag per leerling × het aantal NOAT-leerlingen

Vergoedingsbedragen :

Vast bedrag per school = € 97,16

Bedrag per leerling = € 17,40

D. Extra vergoedingen [Vervallen per 01-01-2007]

 • 1. Voor speciale scholen voor basisonderwijs wordt voor 2% van de leerlingen in het samenwerkingsverband conform artikel 115, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs een extra vergoeding per leerling van € 195,52 verstrekt. Indien in het samenwerkingsverband meerdere speciale scholen voor basisonderwijs aanwezig zijn, vindt de verdeling van deze vergoeding plaats overeenkomstig de rekenregel zorgformatie:

  l = p/q × (0,02 × r) × eerdergenoemd bedrag per leerling. De factor (0,02 × r) wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. In deze rekenregel hebben de componenten de volgende inhoud:

  l = extra vergoeding MI voor een speciale school voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband

  p = het aantal leerlingen van de speciale school voor basisonderwijs, voor zover dat aan het desbetreffende samenwerkingsverband is toe te rekenen

  q = het totale aantal leerlingen van alle speciale scholen voor basisonderwijs die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen

  r = het totale aantal leerlingen van alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen.

 • 2. Voor basisscholen in een samenwerkingsverband zonder speciale school voor basisonderwijs wordt voor 2% van de leerlingen in het samenwerkingsverband conform artikel 115, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs een extra vergoeding per basisschoolleerling van € 195,52 verstrekt.

II. Vaststelling maximale overdrachtsverplichting [Vervallen per 01-01-2007]

Het gedeelte van de MI-vergoeding dat maximaal in aanmerking komt voor de overdracht aan de speciale scholen voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband op grond van artikel 118, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs bedraagt voor het jaar 2006 € 195,52 per leerling die boven de bedoelde 2% uitkomt (zie artikel 118, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs).

Uitsplitsing van de samengestelde vergoedingsbedragen over de desbetreffende programma’s van eisen.

A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s van eisen [Vervallen per 01-01-2007]

   

Vast bedrag

per school

Bedrag * A

1. Onderhoud

a. Gebouwonderhoud

b. Tuinonderhoud

c. Schoonmaakonderhoud

€ 1.216,73

€ 40,99

€ 0,00

€ 12,82

€ 0,40

€ 17,08

   

Subtotaal

€ 1.257,72

€ 30,30

2. Energie- en Waterverbruik

a. Elektriciteitsverbruik

b. Verwarming

c. Waterverbruik

€ 78,73

€ 27,62

€ 36,03

€ 1,37

€ 5,73

€ 0,40

   

Subtotaal

€ 142,38

€ 7,50

3. Publiekrechtelijke heffingen (met uitzondering van OZB)

€ 326,08

€ 1,76

         
    Totaal € 1.726,18 € 39,56

B. Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen [Vervallen per 01-01-2007]

   

Vast bedrag

per school

Bedrag per leerling

1. Middelen

a. Medezeggenschap

€ 8,61

€ 1,22

 

b. Ouderbijdrage i.h.k.v. medezeggenschap

€ 8,61

€ 0,91

 

c. WA-verzekering

€ 23,99

€ 0,13

 

d. Culturele vorming

€ 88,53

€ 3,70

 

e. Overige uitgaven

€ 704,05

€ 30,56

 

f. Dienstreizen

€ 103,41

€ 0,21

 

g. Onderhoud, vervanging en vernieuwing onderwijsleerpakket

€ 4.782,28

€ 173,37

 

h. Onderhoud, vervanging en aanpassing meubilair

€ 784,30

€ 13,74

 
   

Subtotaal

€ 6.503,78

€ 223,84

2. Administratie, beheer en bestuur

a. Administratie

€ 2.619,79

€ 15,31

b. Onderhoudsbeheer

€ 455,42

€ 3,16

c. Beheer en bestuur

€ 1.696,22

€ 24,40

   

Subtotaal

€ 4.771,43

€ 42,87

    Totaal € 11.275,21 € 266,71

Bijlage 2. Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs [Vervallen per 01-01-2007]

(Deze bijlage behoort bij de Vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2006)

I. De totale MI-vergoeding [Vervallen per 01-01-2007]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb + Yc

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yc geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m2). Bovendien wordt in Ya en Yb nog gerekend met vaste bedragen per schooltype.

Hieronder volgen de totale vergoedingsbedragen van de twee hoofdgroepen van de programma’s van eisen, de aanvullende programma’s van eisen en overige vergoedingsbedragen.

A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s van eisen [Vervallen per 01-01-2007]

Onderwijssoort

Per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

   

vast

per groep

vast

per groep

DO

€ 15.235,59

€ 2.865,15

€ 3.569,80

€ 4.412,37

€ 3.519,15

SH

€ 7.159,76

€ 2.836,28

€ 4.608,15

€ 4.627,34

€ 3.533,98

ESM

€ 7.227,86

€ 2.883,45

€ 4.684,79

€ 4.704,30

€ 3.592,75

LG

€ 13.136,87

€ 6.658,44

€ 6.359,36

€ 5.574,22

€ 4.906,04

LZ

€ 7.671,47

€ 4.126,02

€ 5.209,49

€ 5.017,68

€ 4.138,46

ZMLK

€ 7.087,68

€ 3.768,25

€ 4.590,45

€ 5.087,49

€ 4.398,52

           

CLUSTER 4

€ 6.037,38

€ 3.935,36

€ 4.580,43

€ 5.850,30

€ 3.266,54

MG (LG+ZMLK)

€ 10.986,73

€ 2.838,61

€ 5.736,27

€ 4.972,83

€ 4.972,02

MG (DO+ZMLK)

€ 11.976,43

€ 3.226,39

€ 3.978,06

€ 4.682,42

€ 3.870,90

MG (SH+ZMLK)

€ 7.130,92

€ 3.209,07

€ 4.601,07

€ 4.811,40

€ 3.879,80

           

MG (DO+BLND)

€ 15.235,59

€ 2.865,15

€ 3.569,80

€ 4.412,37

€ 3.519,15

B. Leerlingafhankelijke programma’s van eisen [Vervallen per 01-01-2007]

Onderwijssoort

Vast bedrag

SO-schooltype

VSO-schooltype

 

per school

vast

per leerling

vast

per leerling

Alle onderwijssoorten

€ 9.919,14

       

DO

 

€ 5.871,00

€ 921,69

€ 6.300,00

€ 1.022,38

SH

 

€ 5122,00

€ 786,33

€ 5.748,00

€ 972,63

ESM

 

€ 4.378,00

€ 653,50

€ 5.170,00

€ 743,17

LG

 

€ 11.189,00

€ 757,88

€ 12.195,00

€ 852,23

LZ

 

€ 3.423,00

€ 522,56

€ 6.759,00

€ 752,04

ZMLK

 

€ 5.318,00

€ 531,93

€ 6.313,00

€ 644,33

CLUSTER 4

 

€ 3.199,00

€ 517,82

€ 6.739,00

€ 651,94

           

MG (LG+ZMLK)

 

€ 3.472,00

€ 819,99

€ 3.708,00

€ 837,69

MG (DO+ZMLK)

 

€ 9.327,70

€ 1.267,44

€ 10.403,45

€ 1.441,19

MG (SH+ZMLK)

 

€ 8.578,70

€ 1.132,08

€ 9.851,45

€ 1.391,44

           

MG (DO+BLND)

 

€ 9.687,15

€ 1.520,79

€ 10.395,00

€ 1.686,93

C. Aanvullende programma’s van eisen [Vervallen per 01-01-2007]

1. Brancardliften

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor brancardliften waarin vergoedingscomponenten zijn opgenomen voor installatieonderhoud en elektriciteitsverbruik.

De vergoeding per brancardlift is € 5.486,61

2. Schoolbaden

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie (hydrotherapie) in gebruik bij en door scholen. De genormeerde vergoeding is afhankelijk van het soort bad en het bedrag per m3 waterinhoud.

Soort bad

Bedrag per bad

Bedrag per m3

water-

inhoud

Hydrotherapiebad

€ 8.521,12

€ 248,08

Watergewenningsbad

€ 18.424,32

€ 144,20

Toeslag beweegbare bodem

€ 893,61

€ 67,57

II. Overige vergoedingsbedragen [Vervallen per 01-01-2007]

Vergoeding dienstreizen leerkrachten voor autistische leerlingen.

De vergoeding voor de dienstreizen van leerkrachten ten behoeve van de begeleiding van autistische leerlingen is gekoppeld aan de toewijzing van extra formatie-eenheden in het aanvullend formatiebudget ten behoeve van autistische leerlingen, verbonden aan de scholen voor (V)SO. Het vergoedingsbedrag bedraagt voor het gehele jaar 2006 € 919,54 per toegekende fte. De vergoeding wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover deze formatie is toegekend en naar rato van het aantal fte’s of een gedeelte daarvan.

Bijlage 3. Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs [Vervallen per 01-01-2007]

(Deze bijlage behoort bij de Vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2006)

Vergoedingsbedragen voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging voor het jaar 2006

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Voor elk van de symbolen Ya en Yb geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m2).

Hieronder volgen de totale vergoedingsbedragen van de twee hoofdgroepen van programma’s van eisen.

 • A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s van eisen

  Vast bedrag per school € 13.176,41

  Vast bedrag per groep € 4.110,54

 • B. Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen

  Vast bedrag per school € 14.411,75

  Bedrag per leerling € 575,79