Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling LNV aanvulling schoolbudget voorbereidend beroepsonderwijs in een AOC 2005–2006[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 07-10-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 september 2005, nr. TRCJZ/2005/2780, houdende de aanvulling van het schoolbudget voor het voorbereidend beroepsonderwijs in een AOC in het jaar 2005–2006 (Tijdelijke regeling LNV aanvulling schoolbudget voorbereidend beroepsonderwijs in een AOC 2005–2006)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder AOC: een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Het bevoegd gezag van een AOC heeft ten behoeve van de periode 1 augustus 2005 tot en met 31 december 2006 aanspraak op een aanvullende bekostiging voor het versterken van het beleidsvoerend vermogen en het realiseren van vernieuwingen in het voorbereidend beroepsonderwijs.

  • 2 Deze aanvullende bekostiging is gebaseerd op een bedrag van € 38,– per leerling.

  • 3 De hoogte van de aanvullende bekostiging wordt eenmalig berekend op basis van het aantal leerlingen dat op de peildatum 1 oktober 2004 voor het volgen van voorbereidend beroepsonderwijs was ingeschreven aan een AOC.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Het bevoegd gezag van een AOC ontvangt in oktober 2005 een éénmalig besluit omtrent de toekenning van de aanvullende bekostiging.

  • 2 De aanvullende bekostiging wordt in twee termijnen betaald: in november 2005 32% en in april 2006 de resterende 68%.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

AOC’s ontvangen de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

  • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling LNV aanvulling schoolbudget voorbereidend beroepsonderwijs in een AOC 2005–2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 september 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman