Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008[Regeling vervallen per 31-08-2017.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 30-08-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/05/73148, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie bedoelde in artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008)

Artikel 1. Subsidiebedrag [Vervallen per 31-08-2017]

  • 1 Het totale subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen bedraagt voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 € 7.600.000.

  • 2 Het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt over de klassen, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen verdeeld:

    klasse 1: € 1.600.000;

    klasse 2: € 2.800.000;

    klasse 3: € 3.200.000.

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 31-08-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 september 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus