Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Klachtenreglement UWV 2005[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 05-10-2005 t/m 31-12-2008

Klachtenreglement UWV 2005

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-01-2009]

In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 2. Klachtrecht [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop UWV zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij UWV.

 • 2 Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van UWV, wordt aangemerkt als een gedraging van UWV.

Artikel 3. Behoorlijke behandeling [Vervallen per 01-01-2009]

UWV draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

Hoofdstuk 2. De behandeling van klachten [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4. Indienen van een klacht [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De schriftelijke klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

 • 2 Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

 • 3 UWV kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste of het tweede lid voldoet niet te behandelen mits de indiener de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen.

Artikel 5. Interventie [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Zodra UWV naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement.

 • 2 Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat UWV er vanuit gaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

 • 3 Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 UWV bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 3 werkdagen.

 • 2 Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:

  • a. de afhandelingstermijn;

  • b. de verdere procedure;

  • c. de contactpersoon;

  • d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.

 • 3 UWV zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

 • 4 UWV zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de indiener.

Artikel 7. Onpartijdige klachtenbehandelaar [Vervallen per 01-01-2009]

De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Artikel 8. Niet verplicht in behandeling nemen [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 UWV is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

  • a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6, eerste en tweede lid;

  • b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

  • c. waartegen door de klager bezwaar, als bedoeld in artikel 1:5 eerste lid van de Awb, had kunnen worden ingesteld;

  • d. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, tenzij de gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of kon worden ingesteld;

  • e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest, of

  • f. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 • 2 UWV is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

 • 3 Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9. Toezendingsplicht beklaagde [Vervallen per 01-01-2009]

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10. Hoorplicht [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 UWV stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.

 • 2 Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 • 3 Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 • 4 Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11. Afhandelingstermijn [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 UWV handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst.

 • 2 UWV kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 12. Afhandeling [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 UWV stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

 • 2 Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om vervolgens een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.

 • 3 Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van UWV kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13. Verantwoordingsinformatie [Vervallen per 01-01-2009]

UWV draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.

Artikel 14. Intrekking [Vervallen per 01-01-2009]

Het klachtenreglement UWV 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 15. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 16. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Klachtenreglement UWV 2005.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 13 september 2005

Raad van bestuur UWV,
de

voorzitter

,

J.M. Linthorst