Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2006–2007[Regeling vervallen per 01-08-2007.]

Geldend van 01-10-2005 t/m 31-07-2007

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2006–2007

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Besluit:

Artikel 1. Indexering [Vervallen per 01-08-2007]

Onder consumentenprijsindex wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Hoogte lesgeld [Vervallen per 01-08-2007]

Het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt voor het cursusjaar 2006–2007 vastgesteld op € 963.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2006–2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte