Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling certificaat inburgering oudkomers

Geldend van 08-09-2006 t/m heden

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 7 september 2005, nr. DDS 5360729

Artikel 1

  • 2 Geen certificaat wordt uitgereikt aan de oudkomer die niet in Nederland in een gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.

Artikel 2

  • 1 Het college van burgemeester en wethouders vermeldt op het certificaat bij de afzonderlijke toetsonderdelen het bij de eindtoets behaalde niveau.

  • 2 Voor het certificaat wordt enkel het in de bijlage opgenomen model gebruikt.

  • 3 Bij het certificaat wordt een gewaarmerkte kopie van de verklaring van de onderwijsinstelling inhoudende de toetsresultaten gevoegd.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling certificaat inburgering oudkomers.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk