Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling invoering meldingsformulier inzake artikel 47a Wet toezichteffectenverkeer 1995[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-10-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van 7 september 2005, houdende invoering van een meldingsformulier inzake artikel 47a van de Wet toezichteffectenverkeer 1995 en intrekking van de Regeling ter uitvoering van artikel 2 Regeling melding en reglementering transacties Wte 1995

Autoriteit Financiële Markten,

Gelet op artikelen 47a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, j° 6, tweede lid van het Besluit marktmisbruik en de Regeling ter uitvoering van artikel 2 Regeling melding en reglementering transacties Wte 1995;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Voor schriftelijke meldingen als bedoeld in de artikelen 47a van de Wet toezichteffectenverkeer 19956, tweede lid van het Besluit marktmisbruik wordt gebruik gemaakt van het onderstaande meldingsformulier:

Meldingsformulier effectentransacties in de eigen uitgevende instelling (artikel 47a Wte 1995)

Deel I

 

1.

de naam van de uitgevende instelling

:

 

2.

de naam van de meldingsplichtige

:

         

Soort effect

 
 

3.

Soort effect

:

   

(aandelen, optie, warrant, anders)

 
         
 

4.

In te vullen voor zover van toepassing

 
     

– nominale waarde van het effect

:

     

– soort optie (call/put/personeelsoptie/anders)

:

     

– uitoefenprijs

:

         

Kenmerken transactie in vraag 3 en 4 aangegeven effect

 
 

5.

Datum transactie

:

 

6.

Aantal verkregen effecten bij de transactie

:

 

7.

Aantal verkochte effecten bij de transactie

:

 

8.

Prijs van de effecten

:

 

9.

Open/close (in geval van opties)

:

 

10.

Plaats van uitvoering van de transactie (indien de transactie plaatsvindt via een gereglementeerde markt)

:

Deel II

Reden voor de melding: wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling?

  Groep meldingsplichtige    

1

een ieder die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van de uitgevende instelling

JA / NEE

2

een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de uitgevende instelling en de daarmee verbonden onderneming

JA / NEE

3

een ieder die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de uitgevende instelling die regelmatig kennis kan hebben van voorwetenschap;

JA / NEE

4

echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen;

JA / NEE

5

kinderen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen die onder hun gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd;

JA / NEE

6

andere bloed- of aanverwanten van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen;

JA / NEE

7

rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen:

i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6;

JA / NEE

   

ii) die onder de zeggenschap staat van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6;

JA / NEE

   

iii) die is opgericht ten gunste van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6;

JA / NEE

   

iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon bedoeld onder 1 tot en met 6.

JA / NEE

Wordt de melding van de meldingsplichtige verzorgd door tussenkomst van een door de uitgevende instelling aangewezen persoon?

:

Ja/nee

Zo ja, naam en functie van deze persoon

:

 
     

Gegevens meldingsplichtige (onderstaande gegevens zullen niet in het register worden opgenomen)

Adres

:

 

Postcode, woonplaats, land

:

 
     

Telefoonnummer meldingsplichtige of contactpersoon

:

 
     

Aldus naar waarheid opgemaakt:

   

Naam

:

 

Datum en plaats

:

 

Handtekening

:

 

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

De Regeling uitvoering artikel 2 Regeling melding en reglementering transacties Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stcr. 1999, 189) wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet marktmisbruik in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 7 september 2005

De

Voorzitter Autoriteit Financiële Markten

,

A.W.H. Docters van Leeuwen

Bestuurslid

,

P.M. Koster RA