Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Agentschap Telecom

Geldend van 11-09-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 5 september 2005, nr. WJZ 5051172, houdende vervanging van het Instellingsbesluit agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat/Divisie Telecom in verband met instelling van het Agentschap Telecom

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Er wordt een agentschap ingesteld, waarvan de naam komt te luiden: Agentschap Telecom.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2002.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Agentschap Telecom.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 september 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm