Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing pyrotechnische artikelen ex artikel 2 Wet explosieven voor civiel gebruik

Geldend van 14-09-2005 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 september 2005, nr. DJZ2005179518, houdende aanwijzing van pyrotechnische artikelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, aanhef en onder 2°, van de Wet explosieven voor civiel gebruik

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 2004/57/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 april 2004 betreffende het identificeren van pyrotechnische voorwerpen en bepaalde munitie voor de doeleinden van richtlijn nr. 93/15/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEU L 127) en artikel 2, eerste lid, onderdeel b, aanhef en onder 2°, van de Wet explosieven voor civiel gebruik;

Besluit:

Artikel 1

De voorwerpen, genoemd in bijlage II bij richtlijn nr. 2004/57/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 april 2004 betreffende het identificeren van pyrotechnische voorwerpen en bepaalde munitie voor de doeleinden van richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEU L 127), voorzover die voorwerpen worden gebruikt in combinatie met voorwerpen die zijn opgenomen in bijlage I bij die richtlijn, zijn aangewezen als pyrotechnische artikelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, aanhef en onder 2°, van de Wet explosieven voor civiel gebruik.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 september 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel