Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling beleidsinformatie jeugdzorg[Regeling vervallen per 05-11-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]

Geldend van 09-06-2006 t/m 31-12-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 16 augustus 2005, nr. DJB/JZ-2575029, houdende nadere regels inzake beleidsinformatie voor de Wet op de jeugdzorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 43 van de Wet op de jeugdzorg en de artikelen 11, 15 en 17 van het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 05-11-2011]

Artikel 2 [Vervallen per 05-11-2011]

De informatieprotocollen, bedoeld in artikel 1, eerste tot en met het vierde lid, bevatten de gegevens die worden verstrekt, de wijze waarop de gegevens worden verstrekt, de tijdvakken waarop de gegevens die worden verstrekt, betrekking hebben en de termijn waarbinnen de gegevens worden verstrekt. De informatieprotocollen zijn goedgekeurd door Onze Ministers zoals deze zijn opgenomen in de bijlagen bij de toelichting.

Artikel 3 [Vervallen per 05-11-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beleidsinformatie jeugdzorg.

Artikel 4 [Vervallen per 05-11-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Bijlage Informatieprotocol Beleidsinformatie Raad voor de Kinderbescherming – Provincies [Vervallen per 05-11-2011]

Versie 2.0

Datum 17 december 2004

Inleiding [Vervallen per 05-11-2011]

In de Wet op de jeugdzorg is een kader neergelegd voor het regelen van de beleidsinformatie die nodig is om te komen tot een samenhangend jeugdzorgbeleid (hoofdstuk VII, artikelen 42 tot en met 46). De Ministeries van Justitie en VWS, gedeputeerde staten en zorgverzekeraars verwerken daartoe gegevens. In de wet is voorts geregeld wie gegevens moet verstrekken en wie persoonsgegevens mag verwerken. Een aantal zaken is in de wet echter gedelegeerd naar lagere regelgeving zoals de concrete aanduiding van de gegevens die nodig zijn om een samenhangend jeugdzorgbeleid tot stand te kunnen brengen.

In het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg is geregeld welke gegevens geregistreerd moeten worden om een samenhangend jeugdzorgbeleid tot stand te kunnen brengen, wie die gegevens verzamelt en bewerkt en welke gegevens mogen worden verstrekt. De wijze waarop de gegevens moeten worden geregistreerd en verstrekt, de tijdvakken waarop de gegevens die worden verstrekt betrekking hebben en de termijnen waarbinnen de gegevens moeten worden verstrekt zijn slechts deels geregeld in het genoemde besluit. In de artikelen 11 en 17 van het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg wordt geregeld dat dit bij ministeriële regeling kan worden bepaald. Daarbij kan krachtens artikel 11, derde lid en artikel 17, tweede lid, worden verwezen naar een door de Ministers van Justitie en VWS vast te stellen informatieprotocol.

In de Regeling Beleidsinformatie Jeugdzorg wordt door middel van onderliggend informatieprotocol Beleidsinformatie Raad voor de Kinderbescherming – Provincies invulling gegeven aan bovengenoemd besluit.

Het informatieprotocol heeft tot doel helder en eenduidig vast te leggen hoe wordt omgegaan met de vastlegging en verstrekking van gegevens zoals bedoeld in het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg. Daartoe bevat het informatieprotocol enerzijds een aantal Algemene verplichtingen voor de registratie en gegevensuitwisseling tussen de Raad voor de Kinderbescherming en de provincies en anderzijds het Rapportageformat beleidsinformatie Raad voor de Kinderbescherming – Provincies. Het middels het informatieprotocol beleidsinformatie jeugdzorg vastgestelde gegevenswoordenboek jeugdzorg bevat tevens de gegevensdefinities die van belang zijn bij dit informatieprotocol.

Tot slot: er zal ervaring opgedaan moeten worden met dit protocol. Door de provincies en de Raad voor de Kinderbescherming wordt uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding van het Besluit bezien of de informatiebehoefte van de provincies aanleiding geven (onderdelen van) het protocol aan te passen. Bij het overleg hierover wordt het Rijk betrokken.

1. Algemene verplichtingen [Vervallen per 05-11-2011]

De hieronder genoemde algemene verplichtingen voortvloeien voort uit de Wet op de jeugdzorg en de onderliggende regelgeving (het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg en de Regeling Beleidsinformatie Jeugdzorg).

 • a. Ten behoeve van de adequate registratie van de gegevens wordt gebruik gemaakt van de definities zoals opgenomen in het Gegevenswoordenboek jeugdzorg.

 • b. De Raad voor de Kinderbescherming verstrekt de gegevens op de wijze en de tijdstippen, en betrekking hebbend op de tijdvakken, als voorgeschreven in het Rapportageformat Beleidsinformatie Raad voor de Kinderbescherming – Provincies.

 • c. Het hoofdkantoor van de Raad maakt een rapportage met een overzicht per vestiging en een landelijk overzicht. Het hoofdkantoor verstuurt deze gegevens met een algemene toelichting aan de vestigingen van de Raad en het IPO. De vestigingen van de Raad sturen het landelijke overzicht en het overzicht van de desbetreffende vestiging met zonodig een lokale toelichting aan alle provincies en grootstedelijke regio’s die binnen het werkgebied van de vestiging vallen.

 • d. Zowel de verstrekkende als de ontvangende partij voldoet aan de regelgeving ten behoeve van de bescherming van privacygevoelige gegevens (Wet bescherming persoongegevens). De belangrijkste consequentie voor de inhoud van de rapportages aan de provincies hiervan betreft de omgang met kleine aantallen welke tot een persoon herleidbaar zouden kunnen zijn. Het aantal van 0 of aantallen van 6 en groter geven geen problemen. Echter, indien in een aan te leveren tabel het aantal 1, 2, 3, 4 of 5 zou komen te staan, wordt in de tabel 1–5 gepresenteerd, om aan te geven dat het aantal 1, 2, 3, 4 of 5 is.

 • e. Zowel de verstrekkende als de ontvangende partij draagt zorg voor een adequate informatievoorziening waarmee de integriteit, beveiliging, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van gegevens gewaarborgd is.

 • f. De gegevens worden door de Raad voor de Kinderbescherming geregistreerd, verwerkt en verstrekt door middel van een elektronisch informatiesysteem en zijn op elk moment reproduceerbaar vanuit dit informatiesysteem.

 • g. De gegevens worden op schrift en elektronisch verstrekt.

 • h. De te leveren gegevens mogen uitsluitend gehanteerd worden voor de in de wet en het Besluit beschreven doelen. De te leveren gegevens zijn altijd voorzien van een toelichting door de leverende partij. Het separeren van gegevens uit hun bestaande format en het op andere wijze ordenen, vergelijken of representeren van gegevens door de ontvangende partij geschiedt slechts na overleg met de leverende partij.

2. Gegevenswoordenboek jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

In het Gegevenswoordenboek Jeugdzorg staan de gegevens gedefinieerd die op grond van het Besluit Beleidsinformatie geregistreerd moeten worden door de Bureaus jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het Gegevenswoordenboek is opgenomen als bijlage bij het Informatieprotocol beleidsinformatie Jeugdzorg.

3. Rapportageformat beleidsinformatie Raad – Provincies [Vervallen per 05-11-2011]

De Raad voor de Kinderbescherming dient zich bij de gegevensverstrekking te houden aan het Rapportageformat beleidsinformatie Raad voor de Kinderbescherming – Provincies. Het Rapportageformat schrijft de wijze van verstrekking voor, de tijdstippen waarop de gegevens verstrekt moeten worden, de tijdvakken waarop de gegevens betrekking moeten hebben en het gebruik van cijfers in de tabellen. Het Rapportageformat is opgenomen in bijlage 1.

Bijlage 1: Rapportageformat beleidsinformatie Raad – Provincies [Vervallen per 05-11-2011]

Algemene bepalingen [Vervallen per 05-11-2011]

Dit document maakt onderdeel uit van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Raad voor de Kinderbescherming – Provincies. In dit deel wordt het rapportageformat beschreven zoals die gebruikt wordt in de informatieverstrekking tussen de Raad voor de Kinderbescherming en de Provincies. Het format beschrijft de inhoud van de rapportages in termen van betrokken gegevens, uitsplitsingen, kruisverbanden en dergelijke.

De gegevens die in de beschrijvingen worden genoemd, zijn allemaal gedefinieerd in het Gegevenswoordenboek jeugdzorg.

Alle in dit document voorkomende rapportages vallen binnen het kader van het Besluit Beleidsinformatie jeugdzorg.

Verplichtingen met betrekking tot de verstrekking van gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Rapportageperiode: tijdstippen en tijdvakken [Vervallen per 05-11-2011]

De Raad voor de Kinderbescherming levert jaarlijks voor 15 maart de gegevens over het voorliggende jaar. Als overgang zal informatie over het 1e halfjaar van 2005 voor 15 september geleverd worden aan de Provincies.

Levering landelijk en per vestiging [Vervallen per 05-11-2011]

De tabellen dienen als landelijk totaal en per vestiging opgeleverd te worden.

Omgang met kleine aantallen [Vervallen per 05-11-2011]

Vanuit Privacyoogpunt worden de kleine aantallen van 1, 2, 3, 4 of 5 gepresenteerd als 1–5. Het aantal 0 en aantallen van 6 en groter leveren geen problemen op.

Knip in informatie tot 2006 en na 2006 [Vervallen per 05-11-2011]

In het rapportageformat wordt onderscheid gemaakt naar gegevens die nu reeds in de gewenste vorm leverbaar zijn, en gegevens die pas over (een deel van) 2006 middels het nieuwe informatiesysteem van de Raad voor de Kinderbescherming te leveren zijn. Over de presentatie van de gegevens over het jaar 2006 zal medio 2006 nader overleg plaatsvinden.

Tabellen gegevenslevering Raad aan Provincies [Vervallen per 05-11-2011]

Tabel 1 Melding bij de Raad vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek

Vervolg

Raad neemt melding in onderzoek

Raad verwijst (terug) naar een (andere) instantie

Besluit Raad dat verdere bemoeienis niet nodig is

 

Soort melder

     
 

Zaken

Jeugdigen

Zaken

Jeugdigen

Zaken

Jeugdigen

BJZ

  Vanaf 2006   Vanaf 2006   Vanaf 2006

AMK

  Vanaf 2006   Vanaf 2006   Vanaf 2006

Ambtshalve melding

  Vanaf 2006   Vanaf 2006   Vanaf 2006

Anderen (incl. crisis)

  Vanaf 2006   Vanaf 2006   Vanaf 2006

Totaal

  Vanaf 2006   Vanaf 2006   Vanaf 2006

Tabelinhoud

Middels deze tabel wordt duidelijk:

 • Hoeveel meldingen er in de rapportageperiode hebben plaatsgevonden, die hebben geleid tot een intakebesluit

 • Wie de meldingen heeft gedaan

 • Wat de afloop / het vervolg is geweest van de meldingen uit de rapportageperiode

Gegevens

Datum melding bij de Raad

Soort melder

Vervolg na melding bij de Raad

Meeteenheid

Aantal zaken en vanaf 2006 ook het aantal jeugdigen

Overwegingen en afspraken

Het aantal zaken is vergelijkbaar met het binnen BJZ gehanteerde begrip ‘cliënt cluster’.

Het aantal jeugdigen is op dit moment niet te leveren, maar dit zal wel het geval zijn vanaf 2006 na invoering van het nieuwe informatiesysteem. Tot die tijd worden zaken opgenomen in de tabel.

Het vervolg ‘Raad verwijst (terug) naar een (andere) instantie’ geeft niet voldoende informatie. In de discussies over het datamodel (in 2004/2005) zal het verzoek vanuit Rijk en provincies meegenomen worden dit verder uit te splitsen.

Tabel 2 Verzoek Raad aan BJZ om aanvullende gegevens
 

BJZ 1

BJZ 15

Totaal

Vestiging 1

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Vestiging 22

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Totaal

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Tabelinhoud

Middels deze tabel wordt duidelijk:

 • Hoeveel verzoeken de Raad aan de BJZ’s doen om aanvullende gegevens

 • Welke vestiging relatief het meeste verzoeken doet

 • Welk BJZ relatief het meeste verzoeken krijgt

Gegevens

Datum verzoek Raad aan BJZ om aanvullende gegevens

Meeteenheid

Aantal verzoeken

Overwegingen en afspraken

In de loop van 2004/2005 gaat bekeken worden of de opsplitsing naar BJZ te maken is en opgenomen kan worden in het datamodel voor het nieuwe systeem.

Het aantal verzoeken behoort tot de gegarandeerde gegevens die opgenomen gaat worden in het datamodel.

Tabel 3 Verzoek Raad aan AMK om aanvullende gegevens
 

AMK 1

AMK 15

Totaal

Vestiging 1

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Vestiging 22

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Totaal

Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006 Vanaf 2006

Tabelinhoud

Middels deze tabel wordt duidelijk:

 • Hoeveel verzoeken de Raad aan de AMK’s doen om aanvullende gegevens

 • Welke vestiging relatief het meeste verzoeken doet

 • Welk AMK relatief het meeste verzoeken krijgt

Gegevens

Datum verzoek Raad aan AMK om aanvullende gegevens

Meeteenheid

Aantal verzoeken

Overwegingen en afspraken

In de loop van 2004/2005 gaat bekeken worden of de opsplitsing naar BJZ te maken is en opgenomen kan worden in het datamodel voor het nieuwe systeem.

Het aantal verzoeken behoort tot de gegarandeerde gegevens die opgenomen gaat worden in het datamodel.

Tabel 4 Verzoek Raad aan rechter voor maatregel mbt het gezag

Aard van het verzoek

Aantal zaken

Aantal jeugdigen

Rekest ondertoezichtstelling

  Vanaf 2006

Rekest ontzetting

  Vanaf 2006

Rekest ontheffing

  Vanaf 2006

Rekest voorlopige ondertoezichtstelling

  Vanaf 2006

Rekest voorlopige voogdij

  Vanaf 2006

Voogdij aan instelling

  Vanaf 2006

Tabelinhoud

Middels deze tabel wordt duidelijk:

 • Hoeveel verzoeken aan de rechter voor een maatregel hebben plaatsgevonden

 • Wat de aard is van de verzoeken in de betreffende rapportageperiode.

Gegevens

Datum verzoek Raad aan rechter voor maatregel mbt het gezag

Aard verzoek Raad aan rechter voor maatregel mbt het gezag

Meeteenheid

Aantal zaken en aantal jeugdigen

Overwegingen en afspraken

Het meetmoment betreft het moment van administratieve afronding door de Raad, wat in de tijd iets na het moment kan liggen dat het verzoek aan de rechter wordt gedaan.

Tabel 5 Onderzoek Raad maatregel mbt het gezag

Onderzoek Raad maatregel mbt het gezag

Zaken

   
 

Aantal

Gemiddelde

doorlooptijd

Rekest ondertoezichtstelling

  Vanaf 2006

Rekest ontzetting

  Vanaf 2006

Rekest ontheffing

  Vanaf 2006

Voogdij aan instelling

  Vanaf 2006

Tabelinhoud

Middels deze tabel wordt duidelijk:

– Hoe lang de onderzoeken van de Raad in het kader van een maatregel m.b.t. het gezag gemiddeld hebben geduurd (van melding tot administratieve afhandeling )

Gegevens

Datum melding bij de Raad

Datum beëindiging onderzoek Raad maatregel mbt het gezag

Meeteenheid

Gemiddelde duur in kalenderdagen, afgerond op hele dagen.

Overwegingen en afspraken

Voor duur van het onderzoek is het niet mogelijk onderscheid te maken tussen een voorlopige en een gewone OTS en een voorlopige en een gewone voogdij.

De doorlooptijden worden berekend op basis van dezelfde aantallen als in tabel 4. Bij de interpretatie van de gemiddelde doorlooptijden per vestiging is het van belang dat rekening wordt gehouden met de absolute omvang van de maatregelen. Het kan gaan om dermate lage aantallen waarover een doorlooptijd is berekend, dat het lastig wordt om uitspraken te doen over de gemiddelde doorlooptijd.

Tabel 6 Verwijzing Raad na onderzoek opgroei- en opvoedingsproblematiek
 

Aantal zaken

Aantal jeugdigen

Verwijzingen Raad

  Vanaf 2006

Tabelinhoud

Middels deze tabel wordt duidelijk:

 • Het aantal zaken waarin een besluit is genomen om te verwijzen in de betreffende rapportageperiode

 • Het aantal jeugdigen waarvoor besluit is genomen om te verwijzen in de betreffende rapportageperiode

Gegevens

Datum verwijzing Raad na onderzoek opgroei- en opvoedingsproblematiek

Meeteenheid

Aantal zaken en aantal jeugdigen

Overwegingen en afspraken

Op dit moment betreft dit gegeven alleen de ‘kale’ verwijzing. Waarnaar verwezen wordt (BJZ of elders) wordt niet geregistreerd. Het verzoek vanuit de provincies is dat in het nieuwe datamodel onderscheid wordt gemaakt naar verwijzingen naar BJZ’s en verwijzingen naar elders.

Tabel 7 Verzoek Raad voor begeleiding cliënt
 

Aantal jeugdigen

Verzoeken Raad voor vrijwillig toezicht en begeleiding

Vanaf 2006

Tabelinhoud

Middels deze tabel wordt duidelijk:

– Hoeveel verzoeken voor begeleiding er door de Raad in de betreffende meetperiode hebben plaatsgevonden.

Gegevens

Datum verzoek Raad voor begeleiding cliënt

Meeteenheid

Aantal jeugdigen

Overwegingen en afspraken

Dit is een gegarandeerd gegeven waarvan reeds is toegezegd dat dit in het datamodel van het nieuwe systeem opgenomen gaat worden.

Met betrekking tot de door het BJZ niet-ingewilligde verzoeken voor vrijwillig toezicht en begeleiding zal de Raad voor de Kinderbescherming bezien of het BJZ hier melding van maakt en of dit vanaf 2006 geregistreerd gaat worden.

Bijlage 2: Overzicht van Provincies en vestigingen van de Raad [Vervallen per 05-11-2011]

Provincie/GSR

Vestiging(en)

Friesland

Leeuwarden

Groningen

Groningen

Drenthe

Assen

Overijssel

Almelo

 

Zwolle

Gelderland

Arnhem

 

Zutphen

Flevoland

Lelystad

Utrecht

Utrecht

Noord-Holland

Amsterdam
 

Haarlem

 

Alkmaar

Amsterdam

Amsterdam

Zuid-Holland

Den Haag
  Rotterdam
 

Dordrecht

Den Haag

Den Haag

Rotterdam

Rotterdam

Zeeland

Middelburg

Noord-Brabant

Eindhoven

 

Den Bosch

 

Breda

 

Tilburg

Limburg

Roermond

 

Maastricht

Schuingedrukt zijn de vestigingen die in meerdere Provincies (en GSR’s) werkzaamheden verrichten.

Bijlage Informatieprotocol Beleidsinformatie NIDOS [Vervallen per 05-11-2011]

Versie 4.0

Datum: 30 maart 2005

Inleiding [Vervallen per 05-11-2011]

In de Wet op de jeugdzorg is een kader neergelegd voor het regelen van de beleidsinformatie die nodig is om te komen tot een samenhangend jeugdzorgbeleid (hoofdstuk VII, artikelen 42 tot en met 46). De Ministeries van Justitie en VWS, gedeputeerde staten en zorgverzekeraars verwerken daartoe gegevens. In de wet is voorts geregeld wie gegevens moet verstrekken en wie persoonsgegevens mag verwerken. Een aantal zaken is in de wet echter gedelegeerd naar lagere regelgeving zoals de concrete aanduiding van de gegevens die nodig zijn om een samenhangend jeugdzorgbeleid tot stand te kunnen brengen.

In het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg is geregeld welke gegevens geregistreerd moeten worden om een samenhangend jeugdzorgbeleid tot stand te kunnen brengen, wie die gegevens verzamelt en bewerkt en welke gegevens mogen worden verstrekt. De wijze waarop de gegevens moeten worden geregistreerd en verstrekt, de tijdvakken waarop de gegevens die worden verstrekt betrekking hebben en de termijnen waarbinnen de gegevens moeten worden verstrekt zijn slechts deels geregeld in het genoemde besluit. In de artikelen 11 en 17 van het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg wordt geregeld dat dit bij ministeriële regeling kan worden bepaald. Daarbij kan krachtens artikel 11, derde lid en artikel 17, tweede lid, worden verwezen naar een door de Ministers van Justitie en VWS vast te stellen informatieprotocol.

In de Regeling Beleidsinformatie Jeugdzorg wordt door middel van onderliggend informatieprotocol Beleidsinformatie NIDOS invulling gegeven aan bovengenoemd besluit.

Het informatieprotocol beleidsinformatie NIDOS heeft tot doel helder en eenduidig vast te leggen hoe wordt omgegaan met de vastlegging en verstrekking van gegevens zoals bedoeld in het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg. Daartoe bevat het informatieprotocol enerzijds een aantal algemene verplichtingen voor de registratie en gegevensuitwisseling tussen NIDOS en het ministerie van Justitie en anderzijds het Rapportageformat beleidsinformatie NIDOS. Het middels het informatieprotocol beleidsinformatie jeugdzorg vastgestelde gegevenswoordenboek jeugdzorg bevat tevens de gegevensdefinities die van belang zijn bij dit informatieprotocol.

Tot slot: er zal ervaring opgedaan moeten worden met dit protocol. Uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding van het Besluit wordt bezien of de informatiebehoefte van het ministerie van Justitie aanleiding geven (onderdelen van) het protocol aan te passen.

1. Algemene verplichtingen [Vervallen per 05-11-2011]

De hieronder genoemde algemene verplichtingen voortvloeien voort uit de Wet op de jeugdzorg en de onderliggende regelgeving (het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg en de Regeling Beleidsinformatie Jeugdzorg).

 • a. Ten behoeve van de adequate registratie van de gegevens wordt gebruik gemaakt van de definities zoals opgenomen in het Gegevenswoordenboek jeugdzorg.

 • b. De stichting NIDOS verstrekt de gegevens op de wijze en de tijdstippen, en betrekking hebbend op de tijdvakken, als voorgeschreven in het Rapportageformat Beleidsinformatie NIDOS.

 • c. Zowel de verstrekkende als de ontvangende partij voldoet aan de regelgeving ten behoeve van de bescherming van privacygevoelige gegevens (Wet bescherming persoongegevens).

 • d. Zowel de verstrekkende als de ontvangende partij draagt zorg voor een adequate informatievoorziening waarmee de integriteit, beveiliging, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van gegevens gewaarborgd is.

 • e. De gegevens worden door NIDOS geregistreerd, verwerkt en verstrekt door middel van een elektronisch informatiesysteem en zijn op elk moment reproduceerbaar vanuit dit informatiesysteem.

 • f. De gegevens worden op schrift en elektronisch verstrekt.

 • g. De te leveren gegevens mogen uitsluitend gehanteerd worden voor de in de wet en het Besluit beschreven doelen. De te leveren gegevens zijn altijd voorzien van een toelichting door de leverende partij.

2. Gegevenswoordenboek jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

In het Gegevenswoordenboek Jeugdzorg staan de gegevens gedefinieerd die op grond van het Besluit Beleidsinformatie geregistreerd moeten worden door de Bureaus jeugdzorg, de stichting NIDOS en de Raad voor de Kinderbescherming. Het Gegevenswoordenboek is opgenomen als bijlage bij het Informatieprotocol beleidsinformatie Jeugdzorg.

3. Rapportageformat beleidsinformatie NIDOS [Vervallen per 05-11-2011]

De stichting NIDOS dient zich bij de gegevensverstrekking te houden aan het Rapportageformat beleidsinformatie NIDOS. Het Rapportageformat schrijft de wijze van verstrekking voor, de tijdstippen waarop de gegevens verstrekt moeten worden, de tijdvakken waarop de gegevens betrekking moeten hebben en het gebruik van cijfers in de tabellen. Het Rapportageformat is opgenomen in bijlage 1.

Bijlage 1: Rapportageformat beleidsinformatie NIDOS [Vervallen per 05-11-2011]

Algemene bepalingen [Vervallen per 05-11-2011]

Opbouw format [Vervallen per 05-11-2011]

Per item is telkens een tabel opgenomen met eronder een vermelding van welke gegevens over welke periode c.q. per peildatum wordt gevraagd en welke gegevens daarvoor nodig zijn. De nummering van de tabellen komt niet volledig overeen met die van het rapportageformat voor de bureaus jeugdzorg. Hoofdstuk 2 van dit rapportageformat komt overeen met hoofdstuk 6 van het rapportageformat voor de bureaus jeugdzorg

Rapportageperiode [Vervallen per 05-11-2011]

Conform de afspraken in het Informatieprotocol dient de stichting NIDOS 4x per jaar aan het Ministerie van Justitie te rapporteren:

Uiterlijk op 1 februari van elk jaar over het tijdvak van 1 januari (jaar t–1) tot 1 januari (jaar t).

 • Uiterlijk op 1 mei van elk jaar over het tijdvak van 1 april (jaar t–1) tot 1 april (jaar t).

 • Uiterlijk op 1 augustus van elk jaar over het tijdvak van 1 juli (jaar t–1) tot 1 juli (jaar t).

 • Uiterlijk op 1 november van elk jaar over het tijdvak van 1 oktober (jaar t–1) tot 1 oktober (jaar t).

In de rapportages moet onderscheid worden gemaakt naar kwartalen.

Toelichtingen op de cijfers [Vervallen per 05-11-2011]

Elk item waarover wordt gerapporteerd, dient in beginsel te zijn voorzien van een toelichting. Het doel van de toelichting is om misinterpretatie van cijfers op voorhand te voorkomen en de leverende partij de gelegenheid te bieden eventuele afwijkingen te verklaren. Indien er geen opmerkingen zijn dan wordt dit expliciet vermeld.

De toelichting dient dan ook de volgende standaard onderdelen te bevatten:

 • Hoe verhouden de cijfers uit de rapportageperiode zich tot de cijfers in dezelfde periode van het vorige jaar of vorige jaren?

 • Welke trends kunnen daarbij eventueel worden gesignaleerd?

 • Zijn er knelpunten?

Gebruik cijfers in tabellen [Vervallen per 05-11-2011]

In de meeste tabellen wordt gevraagd naar aantallen. Indien het percentages of een gemiddelde betreft, dan staat dit expliciet vermeld. Indien er naar een percentage of gemiddelde wordt gevraagd, wordt tevens gevraagd naar de aantallen op grond waarvan het gemiddelde is berekend. Dit laatste getal is nodig om ook op landelijk niveau tot gemiddelden of percentages te kunnen komen.

Overal waar naar een gemiddelde wordt gevraagd, geldt voorts dat alle cijfers tot 2 cijfers achter de komma dienen te worden vermeld. Dit is noodzakelijk om op landelijk niveau al te grote afrondingsverschillen te voorkomen.

Verschillen met de beleidsinformatie BJZ’s [Vervallen per 05-11-2011]

NIDOS registreert op dit moment niet de ‘Datum inkennisstelling’. Besloten is om voorlopig voor NIDOS uit te gaan van datum uitspraak. Dit is aangegeven in het rapportageformat.

Voor NIDOS worden andere doelgroeplanden gehanteerd dan voor de BJZ’s. Dit hangt samen met de aard van de doelgroep van NIDOS.

1. Cliëntkenmerken jeugdige cliënten [Vervallen per 05-11-2011]

Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

Met de rapportages die in dit hoofdstuk aan de orde komen, willen de ministeries van VWS en Justitie (hierna te noemen: het Rijk) inzicht krijgen in de samenstelling van de populatie jeugdige cliënten binnen de werkstromen van Stichting NIDOS. Er zijn onderverdelingen naar leeftijd, geslacht, leefsituatie en afkomst. Door longitudinale vergelijking van deze gegevens kunnen trends zichtbaar gemaakt worden, die als input kunnen dienen voor bijstelling van bestaand of ontwikkeling van nieuw beleid.

Onderverdeling naar leeftijd jeugdige cliënten

Kenmerken

bij aanvang OTS

(incl. voorlopige OTS)

Bij aanvang

AMA voogdij

bij aanvang

Overige voogdij

bij aanvang

Voorl. voogdij

0 tot en met 5 jaar

       

6 tot en met 11 jaar

       

12 tot en met 14 jaar

       

15 tot en met 17

       

18 en ouder

       

Totalen

       

Gemiddelde leeftijd

       

Toelichting op de cijfers

Tabelinhoud

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar leeftijd jeugdige cliënt.

Onderverdeling naar geslacht jeugdige cliënten

Kenmerken

bij aanvang OTS

(incl. voorlopige OTS)

Bij aanvang

AMA voogdij

bij aanvang

Overige voogdij

bij aanvang

Voorl. voogdij

Jongen

       

Meisje

       

Totalen

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar geslacht jeugdige cliënt.

Onderverdeling naar leefsituatie jeugdige cliënten

Kenmerken

bij aanvang OTS

Bij aanvang

AMA voogdij

bij aanvang

Overige voogdij

bij aanvang

Voorl. voogdij

Zelfstandig

       

In één-oudergezin

       

In twee-oudergezin

       

In adoptiefgezin

       

Residentieel

       

Pleegzorg

       

Zwervend

       

Nidos opvang

       
 

Pleeggezin

       
 

Anders

       

COA

       

Elders

       

Onbekend

       

Totalen

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar leefsituatie jeugdige cliënt.

Gegevens

Leefsituatie jeugdige cliënt bij OTS (incl. voorlopige OTS), voogdij en voorlopige voogdij.

Toelichting

In bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek, behalve Nidos opvang: pleeggezin, en anders. Onder Nidos opvang anders wordt o.a. verstaan; kleine wooneenheid en kleine woongroep. Tevens zijn de categorieën COA en elders toegevoegd.

Pleegzorg heeft betrekking op geïndiceerde zorg.

Onderverdeling jeugdige cliënten naar afkomst

Kenmerken

bij aanvang OTS

(incl. voorlopige OTS)

Bij aanvang

AMA voogdij

bij aanvang

Overige voogdij

bij aanvang

Voorl. voogdij

Autochtoon

       

Allochtoon – doelgroepland

       

– Afghanistan

       

– Angola

       

– China

       

– Ethiopië

       

– Guinea

       

– Irak

       

– Siëra-Leone

       

– Soedan

       

– Somalië

       

– Rusland

       

– Turkije

       

– Zaïre

       

Allochtoon – geen doelgroepland

       

Totalen

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar afkomst jeugdige cliënt.

Voor bepalingswijze allochtoon/autochtoon zie bijlage 2.

Voor NIDOS worden andere doelgroeplanden gehanteerd dan voor de BJZ’s. Dit hangt samen met het werkgebied van NIDOS.

2. Ondertoezichtstelling en voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

De rapportages bieden inzicht in de hoeveelheid OTS- en (voorlopige) voogdijmaatregelen en de gemiddelde duur ervan. Bovendien wordt inzicht verkregen in de doorlooptijden bij aanvang van de maatregelen. Paragraaf 6.4 tot en met 6.7 kunnen voorlopig niet geleverd worden. Deze gegevens zullen geleverd worden wanneer het nieuwe registratiesysteem van NIDOS afgerond is.

2.1. Ondertoezichtstelling en voorlopige, AMA en overige voogdij (totalen) [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

OTS

(incl. voorlopige OTS)

AMA voogdij

Overige voogdij

Voorlopige voogdij

 

Aantal

       

Aantal jeugdigen begin

       

Aantal nieuwe jeugdigen

       

Aantal jeugdigen overgedragen van andere instelling

 

Nvt

   

Aantal jeugdigen overgedragen naar andere instelling

 

Nvt

   

Aantal beëindigingen

       

Aantal jeugdigen eind

       

Aantal verlengingen

 

Nvt

Nvt

Nvt

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen OTS en voorlopige OTS. Een voorlopige OTS die overgaat in een OTS wordt als één maatregel gezien. Een overgang van een voorlopige OTS naar een OTS is derhalve geen uitstroom/nieuwe instroom en ook geen verlenging.

De maatregelen tijdelijke voogdij vallen onder de voogdij maatregelen.

De aanvangsdatum van een OTS maatregel is de datum genoemd in de beschikking.

De aanvangsdatum van een Voogdij maatregel is 1 dag na de datum van verzending.

De aanvangsdatum van een voorlopige voogdij is de dag van de uitspraak.

De beëindigingdatum hangt af van de reden van beëindiging.

Een overdracht is geen uitstroom bij de ene instelling en nieuwe instroom bij de andere instelling.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Totaal aantal jeugdigen aan het begin van de rapportageperiode.

Totaal aantal nieuwe jeugdigen waarbij maatregel jeugdbescherming in de rapportageperiode opgelegd is.

Het totaal aantal jeugdigen dat overgedragen is/wordt naar een andere instelling.

Totaal aantal jeugdigen waarbij maatregel ondertoezichtstelling in de rapportageperiode verlengd wordt.

Totaal aantal jeugdigen waarbij maatregel jeugdbescherming in de rapportageperiode beëindigd is.

Totaal aantal jeugdigen aan het einde van de rapportageperiode.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij (=instroom).

Datum overdracht van andere instelling.

Datum overdracht naar andere instelling.

Datum verlenging maatregel ondertoezichtstelling.

Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij(=uitstroom).

2.2. Duur ondertoezichtstelling en voorlopige, AMA en overige voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

OTS

(incl. voorlopige OTS)

AMA voogdij

Overige voogdij

Voorlopige voogdij

Aantal

       

Aantal beëindigingen

       

Gemiddelde duur maatregel

       

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De aanvangsdatum van een OTS maatregel is de datum genoemd in de beschikking.

De aanvangsdatum van een Voogdij maatregel is 1 dag na de datum van verzending.

De aanvangsdatum van een voorlopige voogdij is de dag van de uitspraak.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Totaal aantal jeugdigen waarvan maatregel jeugdbescherming in de rapportageperiode beëindigd is.

Gemiddelde duur van de maatregelen jeugdbescherming die in rapportageperiode zijn beëindigd.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij.

Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen.

2.3. Reden beëindiging ondertoezichtstelling en voorlopige, AMA en overige voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

OTS

(incl. voorlopige OTS)

AMA voogdij

Overige voogdij

Voorlopige voogdij

Aantal

       

Bij beslissing rechter

       

Bereiken meerderjarigheid jeugdige

       

Niet verlengd

   

Nvt

Nvt

Aanvang voogdij

   

Nvt

Nvt

Overlijden jeugdige

       

Verstrijken termijn

 

Nvt

Nvt

 

Overgang naar andere maatregel

     

Nvt

Voogdij naar pleegouder

Nvt

     

Terug naar ouder

Nvt

     

Terug naar land van herkomst

   

Nvt

 

Aantal beëindigingen (totaal)

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal jeugdigen waarvoor een maatregel jeugdbescherming is beëindigd in de rapportageperiode, per maatregel, als totaal en uitgesplitst naar reden van beëindiging.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij.

Reden beëindiging maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

Reden beëindiging: ‘bij beslissing rechter’ en ‘niet verlengd’ zijn bewuste beslissingen. ‘Verstrijken termijn’ is een gevolg van het nemen van geen beslissing.

2.4. Machtiging tot uithuisplaatsing Ondertoezichtstelling (incl. Voorlopig) [Vervallen per 05-11-2011]

Machtiging

Aantal machtigingen

Gemiddelde duur machtiging

N.a.v. indicatiebesluit

   

Zonder indicatiebesluit

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal machtigingen tot uithuisplaatsing dat in de rapportageperiode is gegeven en de gemiddelde duur van de machtiging zoals deze in de betreffende machtiging is vastgelegd, uitgesplitst naar soort indicatiebesluit.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum machtiging tot uithuisplaatsing.

Duur machtiging tot uithuisplaatsing.

Soort machtiging tot uithuisplaatsing (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen

2.5. Doorlooptijd van uitspraak tot inkennisstelling [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

OTS

(incl. voorlopige OTS)

AMA voogdij

Overige voogdij

Voorlopige voogdij

Aantal jeugdigen voor wie BJz een inkennisstelling heeft gedaan

       

Gemiddelde doorlooptijd

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Doorlooptijd vanaf datum uitspraak tot inkennisstelling van het Bureau jeugdzorg.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling minus datum uitspraak.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling.

Datum uitspraak.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen.

2.6. Doorlooptijd van uitspraak tot mededeling NIDOS aan jeugdige [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

OTS

(incl. voorlopige OTS)

AMA voogdij

Overige voogdij

Voorlopige voogdij

Aantal jeugdigen aan wie mededeling is gedaan

       

Gemiddelde doorlooptijd

       

Aantal buiten norm

       

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

Voorlopig wordt dit gegeven gevraagd ‘van uitspraak tot mededeling’, in plaats van ‘van inkennisstelling tot mededeling’. De datum uitspraak ligt normaliter enkele dagen voor de datum inkennisstelling, waardoor de norm van 5 dagen aan de lage kant is. Het kan voorkomen dat een NIDOS al voor de uitspraak de mededeling heeft gedaan. In deze gevallen is de doorlooptijd gelijk aan 0 (nul) dagen.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Doorlooptijd vanaf datum uitspraak tot de mededeling aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder of voogd.

Aantal buiten norm betreft het aantal jeugdigen waarbij de mededeling van stichting NIDOS meer dan 5 dagen na de uitspraak is gedaan.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum mededeling minus datum uitspraak.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum uitspraak.

Datum mededeling aan minderjarige en zijn ouders.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen.

2.7. Doorlooptijd van uitspraak tot vaststelling plan [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

OTS

(incl. voorlopige OTS)

AMA voogdij

Overige voogdij

Voorlopige voogdij

Aantal jeugdigen voor wie plan is vastgesteld

       

Gemiddelde doorlooptijd

       

Aantal jeugdigen buiten de norm

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Voorlopig wordt dit gegeven gevraagd van uitspraak tot vaststelling plan, in plaats van van inkennisstelling tot vaststelling plan. De datum uitspraak ligt normaliter enkele dagen voor de datum inkennisstelling, waardoor de norm van 30 dagen aan de lage kant is.

Aantal jeugdigen buiten de norm betreft alle gevallen waarin het plan langer dan 30 werkdagen na de uitspraak wordt vastgesteld.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum vaststelling plan minus datum uitspraak.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum uitspraak.

Datum vaststelling plan ondertoezichtstelling, voogdij of voorlopige voogdij.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen.

2.8. Verblijfplaatsen Ondertoezichtstelling en voorlopige, AMA en overige voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

Aantal jeugdigen begin

Aantal nieuwe

jeugdigen

Aantal jeugdigen

overgedragen van ander opvang type

Aantal jeugdigen

overgedragen naar andere opvang type

Aantal beëindigingen

Aantal jeugdigen eind

Aantal

           

OTS (incl. voorlopige OTS)

           
 

KWG

           
 

KWE < 15

           
 

KWE > 15

           
 

Kamer woon project

           
 

Pleeggezin

           
 

Zelfstandig

           
 

Elders

           
 

COA

           
 

WJZ-voorzieningen

           

Voorlopige voogdij

           
 

KWG

           
 

KWE < 15

           
 

KWE > 15

           
 

Kamer woon project

           
 

Pleeggezin

           
 

Zelfstandig

           
 

Elders

           
 

COA

           
 

WJZ-voorzieningen

           

AMA voogdij

           
 

KWG

           
 

KWE < 15

           
 

KWE > 15

           
 

Kamer woon project

           
 

Pleeggezin

           
 

Zelfstandig

           
 

Elders

           
 

COA

           
 

WJZ-voorzieningen

           

Overige Voogdij

           
 

KWG

           
 

KWE < 15

           
 

KWE > 15

           
 

Kamer woon project

           
 

Pleeggezin

           
 

Zelfstandig

           
 

Elders

           
 

WJZ-voorzieningen

           

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Verblijfplaats van de jeugdigen

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

In bovenstaande tabel gaat het om de verblijfplaats van de jeugdige en dus zijn de overdragingen van en naar een ander opvang type van belang. Het betreft hier niet de overdragingen naar en van een andere instelling. Deze zijn verwerkt in tabel 6.1.

Bijlage 2: tabellen bij §1.4 Onderverdeling jeugdige cliënten naar afkomst [Vervallen per 05-11-2011]

Classificatie allochtoon/autochtoon (Bron: CBS) [Vervallen per 05-11-2011]

Onderstaande tabel geeft de classificatie weer van indeling bij de categorie allochtoon dan wel autochtoon. Op grond van de combinatie van geboorteland jongere, geboorteland moeder en geboorteland vader (kolommen 2, 3 en 4) vindt een toedeling plaats naar het land in kolom 5.

 

Geboorteland

jongere

Geboorteland moeder

Geboorteland vader

Bepalend land voor classificatie jongere

Allochtoon / autochtoon

1.

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Autochtoon

2.

Nederland

Nederland

Buitenland

Geb.-land vader

Allochtoon

3.

Nederland

Nederland

Onbekend

Nederland

Autochtoon

4.

Nederland

Buitenland

Nederland

Geb.-land moeder

Allochtoon

5.

Nederland

Buitenland

Buitenland

Geb.-land moeder

Allochtoon

6.

Nederland

Buitenland

Onbekend

Geb.-land moeder

Allochtoon

7.

Nederland

Onbekend

Nederland

Nederland

Autochtoon

8.

Nederland

Onbekend

Buitenland

Geb.-land vader

Allochtoon

9.

Nederland

Onbekend

Onbekend

Nederland

Autochtoon

10.

Buitenland

Nederland

Nederland

Nederland

Autochtoon

11.

Buitenland

Nederland

Buitenland

Geb.-land jongere

Allochtoon

12.

Buitenland

Nederland

Onbekend

Nederland

Autochtoon

13.

Buitenland

Buitenland

Nederland

Geb.-land jongere

Allochtoon

14.

Buitenland

Buitenland

Buitenland

Geb.-land jongere

Allochtoon

15.

Buitenland

Buitenland

Onbekend

Geb.-land jongere

Allochtoon

16.

Buitenland

Onbekend

Nederland

Nederland

Autochtoon

17.

Buitenland

Onbekend

Buitenland

Geb.-land jongere

Allochtoon

18.

Buitenland

Onbekend

Onbekend

Geb.-land jongere

Allochtoon

19.

Onbekend

Nederland

Nederland

Nederland

Autochtoon

20.

Onbekend

Nederland

Buitenland

Geb.-land vader

Allochtoon

21.

Onbekend

Nederland

Onbekend

Nederland

Autochtoon

22.

Onbekend

Buitenland

Nederland

Geb.-land moeder

Allochtoon

23.

Onbekend

Buitenland

Buitenland

Geb.-land moeder

Allochtoon

24.

Onbekend

Buitenland

Onbekend

Geb.-land moeder

Allochtoon

25.

Onbekend

Onbekend

Nederland

Nederland

Autochtoon

26.

Onbekend

Onbekend

Buitenland

Geb.-land vader

Allochtoon

27.

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Bijlage Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

20 december 2004

Inleiding [Vervallen per 05-11-2011]

In de Wet op de jeugdzorg is een kader neergelegd voor het regelen van de beleidsinformatie die nodig is om te komen tot een samenhangend jeugdzorgbeleid (hoofdstuk VII, artikelen 42 tot en met 46). De Ministeries van Justitie en VWS, gedeputeerde staten en zorgverzekeraars verwerken daartoe gegevens. In de wet is voorts geregeld wie gegevens moet verstrekken en wie persoonsgegevens mag verwerken. Een aantal zaken is in de wet echter gedelegeerd naar lagere regelgeving zoals de concrete aanduiding van de gegevens die nodig zijn om een samenhangend jeugdzorgbeleid tot stand te kunnen brengen.

In het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg is geregeld welke gegevens geregistreerd moeten worden om een samenhangend jeugdzorgbeleid tot stand te kunnen brengen, wie die gegevens verzamelt en bewerkt en welke gegevens mogen worden verstrekt. De wijze waarop de gegevens moeten worden geregistreerd en verstrekt, de tijdvakken waarop de gegevens die worden verstrekt betrekking hebben en de termijnen waarbinnen de gegevens moeten worden verstrekt zijn slechts deels geregeld in het genoemde besluit. In de artikelen 11 en 17 van het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg wordt geregeld dat dit bij ministeriële regeling kan worden bepaald. Daarbij kan krachtens het 3de lid van artikel 11 en het 2de lid van artikel 17 worden verwezen naar een door de Ministers van Justitie en VWS vast te stellen informatieprotocol. Het Informatieprotocol Beleidsinformatie jeugdzorg geeft invulling aan deze bepaling.

Het informatieprotocol heeft tot doel helder en eenduidig vast te leggen hoe wordt omgegaan met de vastlegging en verstrekking van gegevens zoals bedoeld in het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg. Daartoe bevat het informatieprotocol een aantal Algemene verplichtingen voor de registratie en gegevensuitwisseling tussen de bureaus jeugdzorg, de provincies, de zorgverzekeraars en het Rijk (de ministeries van VWS en Justitie), alsmede het Gegevenswoordenboek jeugdzorg en het Rapportageformat beleidsinformatie jeugdzorg.

Voor de goede orde zij opgemerkt dat de reikwijdte van het Gegevenswoordenboek jeugdzorg en het Rapportageformat beleidsinformatie jeugdzorg uiteen loopt. Het Gegevenswoordenboek jeugdzorg bevat definities voor alle gegevens die op basis van het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg door de bureau’s jeugdzorg geregistreerd moeten worden. Het Rapportageformat beleidsinformatie jeugdzorg betreft de concrete informatiebehoefte van het Rijk. De informatiebehoefte van de provincies – voorzover deze verder gaat dan die van het Rijk – kan, binnen de geldende wettelijke kaders, in een apart format worden neergelegd.

Gedeputeerde staten kunnen de provinciale Rapportageformat laten vaststellen door de Minister. Doen zij dat niet dan kunnen gedeputeerde staten Bureau Jeugdzorg verplichten de aanvullende beleidsinformatie te verschaffen, mits dit verband houdt met de verstrekte subsidie. Hierbij moet de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in acht worden genomen.

Voor wat betreft de verstrekking van gegevens door de Raad voor de Kinderbescherming aan gedeputeerde staten zij opgemerkt dat het Ministerie van Justitie met gedeputeerde staten een apart protocol opstelt met daarin een apart format. Het Gegevenswoordenboek bevat de gegevens die de Raad moet registreren ten behoeve van deze verstrekking.

Tot slot: er zal ervaring opgedaan moeten worden met dit protocol. Door het Rijk en provincies gezamenlijk wordt uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding van het Besluit bezien of de informatiebehoefte van Rijk en provincie aanleiding geven (onderdelen van) het protocol aan te passen. Bij het overleg hierover wordt de MO Groep betrokken.

Definities [Vervallen per 05-11-2011]

In dit informatieprotocol wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet op de jeugdzorg;

 • b. provincie: een provincie, alsmede het bestuur van een regionaal openbaar lichaam van het samenwerkingsgebied waarvan de gemeente Amsterdam, Rotterdam, onderscheidenlijk ’s-Gravenhage deel uitmaakt, indien gedeputeerde staten de bevoegdheden inzake de uitvoering van hun taken in het kader van de jeugdzorg op grond van artikel 20 van de Kaderwet bestuur in verandering hebben overgedragen aan dat bestuur van het betrokken regionaal openbaar lichaam;

 • c. het Rijk: de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie;

 • d. stichting: een stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt;

 • e. het informatieprotocol: het Informatieprotocol beleidsinformatie jeugdzorg;

 • f. het Besluit: het Besluit Beleidsinformatie jeugdzorg;

 • g. leverende partij: de partij welke de verplichting heeft tot levering van gegevens aan een daartoe bevoegde ontvangende partij conform geldende wet en regelgeving;

 • h. ontvangende partij: de partij welke op basis van geldende wet en regelgeving gegevens ontvangt;

 • i. gegevens: gegevens als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9 van het Besluit.

1. Algemene verplichtingen [Vervallen per 05-11-2011]

De hieronder genoemde algemene verplichtingen voortvloeien voort uit de Wet op de jeugdzorg en de onderliggende regelgeving (het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg en de bijbehorende ministeriële regeling).

 • a. Ten behoeve van de adequate registratie van de gegevens wordt gebruik gemaakt van de definities zoals opgenomen in het Gegevenswoordenboek jeugdzorg.

 • b. De bureaus jeugdzorg en gedeputeerde staten verstrekken de gegevens op de wijze en de tijdstippen, en betrekking hebbend op de tijdvakken, als voorgeschreven in het Rapportageformat Beleidsinformatie jeugdzorg.

 • c. Zowel de verstrekkende als de ontvangende partij voldoet aan de regelgeving ten behoeve van de bescherming van privacygevoelige gegevens (Wet bescherming persoongegevens).

 • d. Zowel de verstrekkende als de ontvangende partij draagt zorg voor een adequate informatievoorziening waarmee de integriteit, beveiliging, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van gegevens gewaarborgd is.

 • e. De gegevens worden door de stichting geregistreerd, verwerkt en verstrekt door middel van een elektronisch informatiesysteem en zijn op elk moment reproduceerbaar vanuit dit informatiesysteem.

 • f. De gegevens worden zowel elektronisch als op schrift verstrekt.

 • g. De te leveren gegevens mogen uitsluitend gehanteerd worden voor de in de wet en het Besluit beschreven doelen. De te leveren gegevens zijn altijd voorzien van een toelichting door de leverende partij. Het separeren van gegevens uit hun bestaande format en het op andere wijze ordenen, vergelijken of representeren van gegevens door de ontvangende partij geschiedt slechts na overleg met de leverende partij.

2. Gegevenswoordenboek jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

In het Gegevenswoordenboek Jeugdzorg staan de gegevens gedefinieerd die op grond van het Besluit Beleidsinformatie geregistreerd moeten worden door de Bureaus jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het Gegevenswoordenboek is opgenomen in Bijlage 1.

3. Rapportageformat beleidsinformatie jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

De Bureaus jeugdzorg en gedeputeerde staten dienen zich bij de gegevensverstrekking te houden aan het Rapportageformat beleidsinformatie jeugdzorg. Het Rapportageformat schrijft de wijze van verstrekking voor, de tijdstippen waarop de gegevens verstrekt moeten worden, de tijdvakken waarop de gegevens betrekking moeten hebben, de toelichting die op de cijfers moet worden gegeven en het gebruik van cijfers in de tabellen. Het Rapportageformat is opgenomen in Bijlage 2.

Bijlage 1 [Vervallen per 05-11-2011]

Gegevenswoordenboek jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

Datum: 20 december 2004

Versie: 2.0

Inhoud Gegevenswoordenboek jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

In het Gegevenswoordenboek jeugdzorg worden de gegevens gedefinieerd die geregistreerd moeten worden door de bureaus jeugdzorg volgens het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg.

In het Gegevenswoordenboek jeugdzorg zijn van gegevens de volgende elementen vastgelegd:

 • 1. Naam

  De naam van het gegeven.

 • 2. Definitie

  Een inhoudelijke definitie van het gegeven.

 • 3. Toelichting definitie

  Ter verheldering en verhoging van de eenduidigheid kan een toelichting op de definitie van het gegeven zijn opgenomen.

 • 4. Opmerkingen

  In voorkomende gevallen zijn opmerkingen ten aanzien van (de beschrijving van) het gegeven opgenomen.

 • 5. Versie

  Vermelding van de datum waarop voor het laatst wijzigingen in de beschrijving van het gegeven zijn aangebracht.

 • 6. Eigenschappen

  Aangegeven wordt welke eigenschappen bij het betreffende gegeven behoren.

Van eigenschappen van gegevens zijn de volgende elementen vastgelegd:

 • 1. Naam eigenschap

  De naam van de eigenschap

 • 2. Hoort bij gegeven

  De naam van het gegeven waar de eigenschap bij hoort.

 • 3. Definitie

  Een inhoudelijke definitie van de eigenschap.

 • 4. Tabel

  Indien van toepassing is aangegeven welke tabel gebruikt moet worden. Bij de registratie moet hier de omschrijving gekozen worden die het meest van toepassing is.

 • 5. Versie

  Vermelding van de datum waarop voor het laatst wijzigingen in de beschrijving van de eigenschap zijn aangebracht.

1. Cliënt van het Bureau jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

1.1 Cliënt van het Bureau jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

1.1.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: Een jeugdige, zijn ouder(s) of stiefouder(s) of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden, na aanmelding bij het BJz of na aanvang uitvoering jeugdreclassering, ondertoezichtstelling of voogdij door het BJz.

Deze definitie rust op:

Een cliënt zoals bedoeld in artikel 1, lid d Wjz.

Toelichting: Ten behoeve van de beleidsinformatie worden gegevens geregistreerd van de jeugdigen, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid b van de Wjz, ten behoeve van wie het BJz een taak uitvoert.

Versie: 10 oktober 2004

Eigenschappen:

1.1.2.1 Geboortedatum jeugdige cliënt

1.1.2.2 Geslacht jeugdige cliënt

1.1.2.3 Geboorteland jeugdige cliënt en zijn ouders

Eigenschappen bij aanmelding:

1.1.3.1 Dagbesteding jeugdige cliënt bij aanmelding

1.1.3.2 Leefsituatie jeugdige cliënt bij aanmelding

1.1.3.3 Gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanmelding

1.1.3.4 Adres in gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanmelding

1.1.3.5 Verblijfplaats jeugdige cliënt in Nederland (niet zijnde adres van inschrijving) bij aanmelding

Eigenschappen bij aanvang justitiële taak:

1.1.4.1 Dagbesteding jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

1.1.4.2 Leefsituatie jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

1.1.4.3 Gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

1.1.4.4 Adres in gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

1.1.4.5 Verblijfplaats jeugdige cliënt in Nederland (niet zijnde adres van inschrijving) bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR.

1.1.2 Eigenschappen algemeen [Vervallen per 05-11-2011]

1.1.2.1 Geboortedatum jeugdige cliënt [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Geboortedatum jeugdige cliënt

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: De datum waarop de jeugdige cliënt geboren is

Versie: 10 oktober 2004

1.1.2.2 Geslacht jeugdige cliënt [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Geslacht jeugdige cliënt

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: Geslacht van de jeugdige cliënt

Versie: 6 november 2003

1.1.2.3 Geboorteland jeugdige cliënt en zijn ouders [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Geboorteland jeugdige cliënt en zijn ouders

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: Het land waar de jeugdige cliënt en zijn ouders in het geboorteregister zijn ingeschreven.

Versie: 6 november 2003

1.1.3 Eigenschappen bij aanmelding 1 [Vervallen per 05-11-2011]

1.1.3.1 Dagbesteding jeugdige cliënt bij aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Dagbesteding jeugdige cliënt bij aanmelding

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: De vorm van onderwijs of andere dagbesteding die de jeugdige cliënt op het moment van aanmelding volgt.

Deze dagbesteding is één van de omschrijvingen uit de tabel Dagbesteding jeugdige cliënt.

Toelichting: Tabel niet van toepassing voor 0–4 jarigen.

Tabel: Tabel Dagbesteding jeugdige cliënt

 • 1. Onderwijs

 • 2. Speciaal onderwijs

 • 3. Werk

 • 4. Geen

 • 5. Anders

 • 6. Niet van toepassing

 • 7. Onbekend

Versie: 10 oktober 2004

1.1.3.2 Leefsituatie jeugdige cliënt bij aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Leefsituatie jeugdige cliënt bij aanmelding

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: De situatie waarin de jeugdige cliënt op het moment van aanmelding duurzaam verblijft.

Deze leefsituatie is één van de omschrijvingen uit de tabel Leefsituatie jeugdige cliënt.

Tabel: Tabel Leefsituatie jeugdige cliënt

 • 1. Zelfstandig

 • 2. In één-oudergezin

 • 3. In meer-oudergezin

 • 4. In adoptiefgezin

 • 5. Residentieel

 • 6. Pleegzorg

 • 7. Zwervend

 • 8. Anders

 • 9. Onbekend

Toelichting punt 7 ‘zwervend’: jeugdigen met meervoudige problemen die dakloos zijn of in opvang verblijven.

Versie: 10 oktober 2004

1.1.3.3 Gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanmelding

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: De gemeente waar de jeugdige cliënt op het moment van aanmelding in het bevolkingsregister is ingeschreven

Versie: 10 oktober 2004

1.1.3.4 Adres in gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Adres in gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanmelding

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: Het adres in de gemeente waar de jeugdige cliënt op het moment van aanmelding is ingeschreven

Toelichting: Volstaan kan worden met het numerieke deel van de postcode.

Versie: 20 december 2004

1.1.3.5 Verblijfplaats jeugdige cliënt in Nederland (niet zijnde adres van inschrijving) bij aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Verblijfplaats jeugdige cliënt in Nederland (niet zijnde adres van inschrijving) bij aanmelding

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: Gemeente waar de jeugdige cliënt op het moment van aanmelding verblijft, niet zijnde het adres van inschrijving

Versie: 10 oktober 2004

1.1.4 Eigenschappen bij aanvang justitiële taak [Vervallen per 05-11-2011]

1.1.4.1 Dagbesteding jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR 2 [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Dagbesteding jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie:De vorm van onderwijs of andere dagbesteding die de jeugdige cliënt op het moment van aanvang taak ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering volgt.

Deze dagbesteding is één van de omschrijvingen uit de tabel Dagbesteding jeugdige cliënt.

Toelichting: Tabel niet van toepassing voor 0–4 jarigen.

Ingeval van de uitvoering van een reeks aaneensluitende taken kan ten behoeve van de beleidsinformatie volstaan worden met de registratie van de dagbesteding bij aanvang van de eerste taak in de reeks.

Tabel: Tabel Dagbesteding jeugdige cliënt

 • 1. Onderwijs

 • 2. Speciaal onderwijs

 • 3. Werk

 • 4. Geen

 • 5. Anders

 • 6. Niet van toepassing

 • 7. Onbekend

Versie: 10 oktober 2004

1.1.4.2 Leefsituatie jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Leefsituatie jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: De situatie waarin de jeugdige cliënt op het moment van aanvang taak ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering duurzaam verblijft.

Deze leefsituatie is één van de omschrijvingen uit de tabel Leefsituatie jeugdige cliënt.

Toelichting: Ingeval van de uitvoering van een reeks aaneensluitende taken kan ten behoeve van de beleidsinformatie volstaan worden met de registratie van de leefsituatie bij aanvang van de eerste taak in de reeks.

Tabel: Tabel Leefsituatie jeugdige cliënt

 • 1. Zelfstandig

 • 2. In één-oudergezin

 • 3. In meer-oudergezin

 • 4. In adoptiefgezin

 • 5. Residentieel

 • 6. Pleegzorg

 • 7. Zwervend

 • 8. Anders

 • 9. Onbekend

Toelichting punt 7 ‘zwervend’: jeugdigen met meervoudige problemen die dakloos zijn of in opvang verblijven.

Versie: 10 oktober 2004

1.1.4.3 Gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: De gemeente waar de jeugdige cliënt op het moment van aanvang taak ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Toelichting: Ingeval van de uitvoering van een reeks aaneensluitende taken kan ten behoeve van de beleidsinformatie volstaan worden met de registratie van de gemeente van inschrijving bij aanvang van de eerste taak in de reeks.

Versie: 10 oktober 2004

1.1.4.4 Adres in gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Adres in gemeente van inschrijving jeugdige cliënt bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: Het adres in de gemeente waar de jeugdige cliënt op het moment van aanvang taak ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering is ingeschreven

Toelichting: Volstaan kan worden met het numerieke deel van de postcode.

Ingeval van de uitvoering van een reeks aaneensluitende taken kan ten behoeve van de beleidsinformatie volstaan worden met de registratie van de postcode bij aanvang van de eerste taak in de reeks.

Versie: 10 oktober 2004

1.1.4.5 Verblijfplaats jeugdige cliënt in Nederland (niet adres van inschrijving) bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Verblijfplaats jeugdige cliënt in Nederland (niet zijnde adres van inschrijving) bij aanvang taak OTS, Voogdij, JR

Hoort bij gegeven: Cliënt van het Bureau jeugdzorg

Definitie: Gemeente waar de jeugdige cliënt op het moment van aanvang taak ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering verblijft, niet zijnde het adres van inschrijving

Toelichting: Ingeval van de uitvoering van een reeks aaneensluitende taken kan ten behoeve van de beleidsinformatie volstaan worden met de registratie van de verblijfplaats bij aanvang van de eerste taak in de reeks.

Versie: 10 oktober 2004

2. Aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

2.1 Aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

2.1.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Aanmelding

Definitie: Het eerste contact met een persoon waarin het Bureau jeugdzorg besluit dat die persoon een hulpvraag heeft met betrekking tot jeugdzorg en daarmee geholpen wil dan wel moet worden.

Deze definitie rust op: De handeling waarmee de taak van het Bureau jeugdzorg zoals genoemd in artikel 5, lid 1 en 2 Wjz start ten aanzien van een persoon die zich tot het BJz wendt en voorzover het BJz geen taak uitvoert in het kader van artikel 10, lid 1 en 3 onder b Wjz.

Toelichting:

1. De jeugdige voldoet aan de leeftijdsgrenzen en verblijft duurzaam in de regio waarin het BJz werkzaam is.

2. Jeugdzorg is ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen (artikel 1 onder c Wjz).

3. Het BJz beziet of een cliënt zorg nodig heeft in verband met opgroei- of opvoedings- of psychiatrische problemen dan wel in verband met problemen van een cliënt, niet zijnde een jeugdige, die het onbedreigd opgroeien van een jeugdige belemmeren (brede indicatietaak op grond van artikel 5, lid 1 Wjz)

4. Het contact kan op diverse manieren plaatsvinden (in persoon, schriftelijk, telefonisch e.d.)

5. Cliënten van het BJz kunnen zowel de jeugdigen zelf als de volwassenen uit zijn cliëntcluster zijn. Indien meerdere leden van het cliëntcluster van de jeugdige een hulpvraag hebben m.b.t. jeugdzorg, dan zijn ál deze leden cliënt van het BJz.

Opmerkingen:

 • Alleen de aanmelding door de cliënt zélf is gedefinieerd

 • Het gaat hier om een aanmelding in het vrijwillige kader

 • Een eenvoudige vraag, het ophalen van een folder etc. wordt niet gezien als een aanmelding. Pas als er besloten wordt een vervolgtraject in te gaan omdat het een hulpvraag betreft, is er sprake van een aanmelding. Dit alles kan in één gesprek gebeuren.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen:

2.1.2.1 Datum aanmelding

2.1.2.2 Vervolg op aanmelding

2.2.1 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

2.1.2.1 Datum aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanmelding

Hoort bij gegeven: Aanmelding

Definitie: De dag waarop de aanmelding bij het Bureau jeugdzorg plaatsvindt.

Versie: 6 november 2003

2.1.2.2 Vervolg op aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Vervolg op aanmelding

Hoort bij gegeven: Aanmelding

Definitie: Het vervolg op de aanmelding zoals dat tijdens het proces van de aanmelding bepaald wordt. Dit vervolg is één van de omschrijvingen uit de tabel Vervolg op aanmelding.

Tabel: Tabel Vervolg op aanmelding

 • 1. BJz constateert dat de cliënt geen hulp nodig heeft of wenst

 • 2. BJz verwijst naar de Raad voor de Kinderbescherming

 • 3. BJz verwijst naar voorliggende voorzieningen

 • 4. BJz verwijst naar overigen

 • 5. BJz besluit het crisistraject te starten, conform Referentiewerkmodel BJz

 • 6. BJz heeft al voldoende hulp aan cliënt geboden en sluit de aanmelding af

 • 7. BJz voert de taak genoemd in artikel 5 lid 2 Wjz uit (indicatietraject)

 • 8. Nog geen vervolg bepaald

Versie: 6 november 2003

2.1.2.3 Beroepsmatige verwijzer naar BJz [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Beroepsmatige verwijzer naar BJz

Hoort bij gegeven: Aanmelding

Definitie: De beroepsmatige met de cliënt werkzame persoon die de cliënt heeft aangemeld of de cliënt ertoe heeft bewogen zich aan te melden.

Het beroep van deze persoon is één van de omschrijvingen uit de tabel Beroepsmatige verwijzer naar BJz.

Tabel: Tabel Beroepsmatige verwijzer naar BJz

 • 1. Huisarts

 • 2. Kinderarts

 • 3. Jeugdgezondheidszorg

 • 4. AMW

 • 5. GGZ

 • 6. Politie

 • 7. Raad Kinderbescherming

 • 8. Opvoedbureau

 • 9. Opvoedtelefoon

 • 10. Kindertelefoon

 • 11. Onderwijsvoorziening

 • 12. Kinderopvang

 • 13. Leerplichtambtenaar

 • 14. Halt & Stop

 • 15. Overigen

 • 16. Onbekend

Versie: 6 november 2003

2.1.2.3 Beroepsmatige verwijzer naar BJz

3. Indicatiestelling [Vervallen per 05-11-2011]

3.1 Aanvraag indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

3.1.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Aanvraag indicatiebesluit

Definitie: Het verzoek dat ten grondslag ligt aan het besluit of een cliënt is aangewezen op jeugdzorg.Deze definitie rust op: Een aanvraag als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de WJz: ‘Aan een besluit waarbij wordt vastgesteld of een cliënt is aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 5, tweede lid, ligt een aanvraag ten grondslag.’

Versie 10 oktober 2004

Eigenschappen

3.1.2.1 Datum aanvraag indicatiebesluit

3.1.2.2 Verblijfsstatus

3.1.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

3.1.2.1 Datum aanvraag indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvraag indicatiebesluit

Hoort bij gegeven: Aanvraag indicatiebesluit

Definitie: De dag waarop het indicatiebesluit is aangevraagd

Versie: 10 oktober 2004

3.1.2.2 Verblijfsstatus [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Verblijfsstatus

Hoort bij gegeven: Aanvraag indicatiebesluit

Definitie: Het verblijfsrecht of het ontbreken daarvan indien de jeugdige cliënt een vreemdeling is als bedoeld in de vreemdelingenwet 2000.

Tabel: Tabel verblijfsstatus jeugdige cliënt

 • 1. Nederlandse nationaliteit

 • 2. Rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling (met vergunning voor onbepaalde tijd, vergunning voor bepaalde tijd of in een aanvraagprocedure)

 • 3. Niet-rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling

 • 4. Onbekend

Opmerkingen: De verblijfsstatus van rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen kan wijzigen. Vanwege de korte termijn waarop deze verblijfsstatus vaak wijzigt is bepaald dat een indicatiebesluit voor rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen slechts een geldigheidsduur van een half jaar mag hebben, dit in tegenstelling tot een geldigheidsduur van 1 jaar voor jeugdige cliënten met de Nederlandse nationaliteit.

Versie: 10 oktober 2004

3.2 Indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

3.2.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Indicatiebesluit

Definitie: Het document waarin het besluit is opgenomen waarin het Bureau jeugdzorg vaststelt of een cliënt is aangewezen op jeugdzorg.

Deze definitie rust op: Jeugdzorg zoals bedoeld in artikel 5, lid 2 Wjz.

Toelichting:

 • 1. De inhoud van een indicatiebesluit kan positief of negatief zijn:

  • positief: het indicatiebesluit bevat ten minste één aanspraak op jeugdzorg.

  • negatief: het indicatiebesluit bevat géén aanspraak op jeugdzorg

  Indien het BJz een indicatiebesluit vaststelt waarin staat dat een cliënt wél is aangewezen op jeugdzorg, wordt in artikel 6, lid 1 en 2 Wjz vermeld wat het BJz dan minimaal in dit indicatiebesluit moet vermelden (jeugdzorg als bedoeld in artikel 5, lid 2 Wjz).

 • 2. In het indicatiebesluit staat vermeld of er sprake is van vervangende zorg (conform artikel 15 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg3).

 • 3. In het indicatiebesluit wordt de omvang van de benodigde jeugdhulp uitgedrukt in het totaal aantal uren in de termijn gedurende welke de aanspraak geldt, waarbij een bandbreedte van twintig procent geldt (artikel 18 Uitvoeringbesluit).

 • 4. In het indicatiebesluit wordt de omvang van verblijf uitgedrukt het benodigde aantal uren per etmaal en het aantal dagen waarover het verblijf wordt gespreid. Het gaat om het totaal aantal gedurende de hele termijn waarvoor de aanspraak geldt, waarbij een bandbreedte van twintig procent geldt (artikel 19 Uitvoeringsbesluit).

 • 5. In het indicatiebesluit wordt de omvang van observatiediagnostiek uitgedrukt in het benodigde aantal uren per etmaal en het aantal dagen per week waarover deze uren worden gespreid (artikel 20 Uitvoeringsbesluit).

 • 6. Indien een zorgvrager op intramurale jeugd-GGZ langer dan 1 jaar is aangewezen, worden in het indicatiebesluit aangegeven:

  • a. de vorm(en) van zorg, bedoeld in art. 2 Zorgindicatiebesluit AWBZ

  • b. de klasse van de vorm(en) van zorg

  • c. de aandoening, beperking of handicap of het probleem als gevolg waarvan de verzekerde op de vorm(en) van zorg is aangewezen

  • d. met ingang van welke datum de zorgvrager op de geïndiceerde vorm(en van zorg is aangewezen

  • e. indien een indicatieorgaan van mening is dat andere professionele zorg dan de zorg als bedoeld in art. 2 Zorgindicatiebesluit AWBZ (mede) noodzakelijk is, geeft het indicatieorgaan daarover zo mogelijk advies. (conform art. 13 Zorgindicatiebesluit AWBZ)

  Op grond van art. 15 Zorgindicatiebesluit AWBZ wordt in het indicatiebesluit ook de geldigheidsduur ervan aangegeven.

 • 7. Indien een zorgvrager is aangewezen op ambulante jeugd GGZ of intramurale jeugd-GGZ korter dan 1 jaar in combinatie met behandeling, wordt in het indicatiebesluit aangegeven:

  – de vorm(en) van zorg, bedoeld in art. 2 Zorgindicatiebesluit AWBZ

In het indicatiebesluit wordt de omvang van de benodigde jeugd-GGZ uitgedrukt in het totaal aantal uren in de termijn gedurende welke de aanspraak geldt, waarbij een bandbreedte van twintig procent geldt (artikel 21 Uitvoeringsbesluit).

Versie: 20 december 2004

Eigenschappen:

3.2.2.1 Datum indicatiebesluit

3.2.2.2 Grondslag voor indicatiebesluit

3.2.2.3 Reden indicatiebesluit Aanspraak cliënt vervalt, cliënt niet langer op jeugdzorg aangewezen (art. 6, lid 4 Wjz)

3.2.2.4 Beslissingen gelijk aan indicatiebesluit

3.2.2.5 Datum beslissing gelijk aan indicatiebesluit

3.2.2.6 Datum beëindiging medewerking indicatietraject door cliënt

3.2.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

3.2.2.1 Datum indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum indicatiebesluit

Hoort bij gegeven: Indicatiebesluit

Definitie: De dag waarop het Bureau jeugdzorg het indicatiebesluit vaststelt.

Versie: 6 november 2003

3.2.2.2 Grondslag voor indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Grondslag voor indicatiebesluit

Hoort bij gegeven: Indicatiebesluit

Definitie: De grondslagen uit de Wet op de jeugdzorg op grond waarvan het Bureau jeugdzorg een indicatiebesluit neemt. De grondslag is één van de omschrijvingen uit de tabel Grondslagen op grond waarvan het BJz een indicatiebesluit neemt

Tabel: Tabel Grondslagen op grond waarvan het BJz een indicatiebesluit neemt:

Toelichting:

 • 1. De cliënt is aangewezen op jeugdzorg maar er is geen sprake van een herindicatie (categorie 2 of 3) of zorg die reeds is aangevangen in verband met een spoedeisende situatie (5)

 • 2. Herindicatie: de cliënt is nog steeds aangewezen op de zorg die hij reeds ontvangt maar de geldigheidstermijn is verstreken.

 • 3. Herindicatie: de cliënt wacht op de zorg waarop hij (nog steeds) is aangewezen maar de termijn waarbinnen de aanspraak tot gelding had moeten worden gebracht is verstreken.

 • 4. De cliënt is niet langer aangewezen op jeugdzorg, een eerder verleende aanspraak komt te vervallen.

 • 5. In verband met het spoedeisende karakter van de situatie ontvangt de cliënt reeds zorg waarop een aanspraak bestaat. Deze zorg moet worden gecontinueerd.

Versie: 20 december 2004

3.2.2.3 Reden indicatiebesluit Aanspraak cliënt vervalt [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Reden indicatiebesluit Aanspraak cliënt vervalt, cliënt niet langer op jeugdzorg aangewezen (art. 6, lid 4 Wjz)

Hoort bij gegeven: Indicatiebesluit

Definitie: Reden waarom het Bureau jeugdzorg een indicatiebesluit neemt waarin zij vaststelt dat de aanspraak van de cliënt vervalt, omdat de cliënt niet langer op jeugdzorg is aangewezen (conform artikel 6, lid 4 Wjz) De reden is één van de omschrijvingen uit de Tabel Reden indicatiebesluit Aanspraak cliënt vervalt, cliënt niet langer op jeugdzorg aangewezen (artikel 6, lid 4 Wjz)

Tabel: Tabel Reden indicatiebesluit Aanspraak cliënt vervalt, cliënt niet langer op jeugdzorg aangewezen (artikel 6, lid 4 Wjz)

 • 1. Het BJz stelt vast dat de cliënt geen jeugdzorg meer nodig heeft

 • 2. Het BJz stelt vast dat de cliënt andere zorg dan jeugdzorg nodig heeft

 • 3. Het BJz stelt vast dat de cliënt geen medewerking (meer) verleent

 • 4. De cliënt is verhuisd

 • 5. De cliënt is overleden

Versie: 6 november 2003

3.2.2.4 Beslissingen gelijk aan indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Beslissingen gelijk aan indicatiebesluit

Hoort bij gegeven: Indicatiebesluit

Definitie: Bepaalde beslissingen van de rechter, de selectiefunctionaris of de directeur worden gelijk gesteld aan een indicatiebesluit.

Deze definitie rust op: Beslissingen zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 Wjz.

De beslissing is één van de beslissingen uit de tabel Beslissingen gelijk aan indicatiebesluit.

Tabel: Tabel Beslissingen gelijk aan indicatiebesluit

 • 1. Beslissing van de rechter

 • 2. Beslissing van de selectiefunctionaris

 • 3. Beslissing van de directeur

Toelichting: Aan een indicatiebesluit wordt gelijkgesteld:

Versie: 6 november 2003

3.2.2.5 Datum beslissing gelijk aan indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beslissing gelijk aan indicatiebesluit

Hoort bij eigenschap: Beslissingen gelijk aan indicatiebesluit

Hoort bij gegeven: Indicatiebesluit

Definitie: De dag waarop de rechter, de selectiefunctionaris of de directeur de beslissing die gelijkgesteld wordt aan het indicatiebesluit vaststelt.

Versie: 6 november 2003

3.3 Schriftelijk advies [Vervallen per 05-11-2011]

3.3.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Schriftelijk advies

Definitie: Het schriftelijk advies dat het Bureau jeugdzorg opstelt als het BJz van oordeel is dat zorg, niet zijnde jeugdzorg, noodzakelijk is om een voor een jeugdige bedreigende situatie te voorkomen.

Deze definitie rust op:

Jeugdzorg zoals bedoeld in artikel 5, lid 2 Wjz.

Het schriftelijk advies zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 Wjz.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen: 3.3.2.1 Datum schriftelijk advies

3.3.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

3.3.2.1 Datum schriftelijk advies [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum schriftelijk advies

Hoort bij gegeven: Schriftelijk advies

Definitie: De dag waarop het Bureau jeugdzorg het schriftelijk advies vaststelt.

Versie: 6 november 2003

3.4 Aanspraak op zorg [Vervallen per 05-11-2011]

3.4.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Aanspraak op zorg

Definitie: Het recht van een cliënt op de zorg zoals dat ontstaan is door het vaststellen van het indicatiebesluit of een daaraan gelijkgesteld document, óf door een besluit in een crisissituatie. Deze definitie rust op: De aanspraak op zorg, die ontstaan is door een indicatiebesluit dat de cliënt is aangewezen op zorg zoals bedoeld in artikel 5, lid 2 Wjz, verenigd met de aanspraak op zorg zoals bedoeld in artikel 14 Uitvoeringsbesluit, als het BJz van oordeel is dat onmiddellijke verlening van jeugdzorg als bedoeld in artikel 5, lid 2 a of d Wjz geboden is.

Opmerkingen: In het geval van een crisis is er voor maximaal 4 weken aanspraak op zorg. Deze aanspraak vervalt automatisch na 4 weken of eerder als er eerder een indicatiebesluit wordt genomen. Eén indicatiebesluit kan één of meer aanspraken op zorg bevatten.

Versie: 20 december 2004

Eigenschappen:

3.5.2.1 Grondslag voor aanspraak op zorg

3.5.2.2 Aanspraak op eerst aangewezen zorg of vervangende zorg

3.5.2.3 Zorgvorm en omvang benodigde zorg

3.5.2.4 Zorgvorm en omvang benodigde zorg JGGZ

3.5 2.5 Geldigheidstermijn aanspraak

3.5.2.6 Verzilveringstermijn aanspraak

3.5.2.7 Reden overschrijden verzilveringstermijn

3.4.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

3.4.2.1 Grondslag voor aanspraak op zorg [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Grondslag voor aanspraak op zorg

Hoort bij gegeven: Aanspraak op zorg

Definitie: De grondslagen uit de Wet op de jeugdzorg op grond waarvan het Bureau jeugdzorg een aanspraak op zorg voor een cliënt vaststelt. De grondslag is één van de omschrijvingen uit de tabel Grondslagen op grond waarvan het BJz een aanspraak op zorg vaststelt.

Tabel: Tabel Grondslagen op grond waarvan het BJz een aanspraak op zorg vaststelt

Versie: 20 december 2004

3.4.2.2 Aanspraak op eerst aangewezen zorg of vervangende zorg [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Aanspraak op eerst aangewezen zorg of vervangende zorg

Hoort bij gegeven: Aanspraak op zorg

Definitie: Eerst aangewezen zorg is de zorg die voor de cliënt het meest passend is, ongeacht de beschikbaarheid van die zorg op het betreffende moment. Als de eerst aangewezen zorg niet beschikbaar is, is de cliënt aangewezen op vervangende zorg. Deze vervangende zorg moet op het betreffende moment wél direct beschikbaar zijn.

De benodigde zorg is één van de omschrijvingen uit de tabel Eerst aangewezen zorg of vervangende zorg.

Toelichting: In het indicatiebesluit is vastgesteld of eerst aangewezen zorg of vervangende zorg voor de cliënt benodigd is.

Tabel: Tabel Eerst aangewezen zorg of vervangende zorg

Versie: 20 december 2004

3.4.2.3 Zorgvorm en omvang benodigde zorg [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Zorgvorm en omvang benodigde zorg

Hoort bij gegeven: Aanspraak op zorg

Definitie: De zorgvorm en omvang van de aanspraak is één van de omschrijvingen uit de tabel Zorgvorm en omvang benodigde zorg

Tabel: Tabel Zorgvorm en omvang benodigde zorg

Jeugdhulp

 • 1. Jeugdhulp Thuis

 • 2. Jeugdhulp Accommodatie zorgaanbieder individueel

 • 3. Jeugdhulp Accommodatie zorgaanbieder groep

De omvang van de jeugdhulp wordt uitgedrukt in het totaal aantal uren in de termijn gedurende welke de aanspraak geldt.

Verblijf

 • 4. Verblijf pleegouder deeltijd

 • 5. Verblijf pleegouder 24-uurs

 • 6. Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

 • 7. Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

De omvang van het verblijf wordt uitgedrukt in het aantal uren per etmaal en het aantal dagen waarover de uren worden gespreid.

Observatiediagnostiek

 • 8. Observatiediagnostiek deeltijd

 • 9. Observatiediagnostiek 24-uurs

De omvang van de observatiediagnostiek wordt uitgedrukt in aantal uren per etmaal en aantal dagen per week waarover deze uren verspreid worden.

JJI

 • 10. JJI Opvang normaal beveiligd

 • 11. JJI Opvang beperkt beveiligd

 • 12. JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

 • 13. JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

Versie: 20 december 2004

3.4.2.4 Zorgvorm en omvang benodigde zorg JGGZ [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Zorgvorm en omvang benodigde zorg JGGZ

Hoort bij gegeven: Aanspraak op zorg

Definitie: De zorgvorm en omvang van de aanspraak zorg JGGZ is één van de omschrijvingen uit de tabel Zorgvorm en omvang benodigde zorg JGGZ.

Tabel: Tabel Zorgvorm en omvang benodigde zorg JGGZ

 • 1. GGZ Verpleging

 • 2. GGZ Ondersteunende begeleiding

 • 3. GGZ Activerende begeleiding

 • 4. GGZ Behandeling

 • 5. GGZ Verblijf

De omvang van deze vorm(en) van zorg wordt voor de aanspraken:

 • ambulante jeugd-GGZ

 • intramurale jeugd-GGZ korter dan 1 jaar in combinatie met behandeling.

uitgedrukt in het totaal aantal uren in de termijn gedurende welke de aanspraak geldt.

De omvang van deze vorm(en) van zorg wordt voor de aanspraak:

intramurale jeugd-GGZ langer dan 1 jaar

aangegeven in klassen, conform art. 13 Zorgindicatiebesluit AWBZ. Tevens wordt de geldigheidsduur aangegeven.

Versie: 20 december 2004

3.4.2.5 Geldigheidstermijn aanspraak [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Geldigheidstermijn aanspraak

Hoort bij gegeven: Aanspraak op zorg

Definitie: De termijn gedurende welke de aanspraak op zorg geldt, nadat de in het besluit voorziene zorg is aangevangen.

Deze definitie rust op: De termijn zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 onder c Wjz.

Versie: 6 november 2003

3.4.2.6 Verzilveringstermijn aanspraak [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Verzilveringstermijn aanspraak

Hoort bij gegeven: Aanspraak op zorg

Definitie: De termijn waarbinnen de aanspraak tot gelding moet zijn gebracht.

Deze definitie rust op: De termijn zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 onder d Wjz.

Opmerkingen: De aanspraak is tot gelding gebracht als de zorg zoals omschreven in het indicatiebesluit is aangevangen.

De verzilveringstermijn bedraagt ten hoogste dertien weken (artikel 24 Uitvoeringsbesluit).

Versie: 20 december 2004

3.4.2.7 Reden overschrijden verzilveringstermijn aanspraak [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Reden overschrijden verzilveringstermijn aanspraak

Hoort bij gegeven: Aanspraak op zorg

Definitie: Reden waarom de verzilveringstermijn van de aanspraak overschreden is. De reden is één van de omschrijvingen uit de tabel Reden overschrijden verzilveringstermijn aanspraak.

Tabel: Tabel Reden overschrijden verzilveringstermijn aanspraak

 • 1. Cliënt heeft geen behoefte aan de zorg zoals omschreven in de aanspraak

 • 2. Zorg niet tijdig beschikbaar

 • 3. Cliënt is gestart met andere zorg dan de zorg zoals omschreven in de aanspraak

 • 4. Cliënt is verhuisd

 • 5. Cliënt is overleden

Versie: 6 november 2003

4.Verlening van zorg [Vervallen per 05-11-2011]

4.1 Verleende zorg [Vervallen per 05-11-2011]

4.1.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Verleende zorg

Definitie: Verleende zorg is zorg die aan een cliënt is of wordt verleend op grond van een indicatiebesluit of een daarmee gelijkgestelde beslissing of op grond van een aanspraak in spoedeisende situaties.

Opmerkingen: Eén indicatiebesluit kan één of meer aanspraken op zorg bevatten.

Versie: 10 oktober 2004

Eigenschappen:

4.1.2.1 Eerst aangewezen zorg of vervangende zorg verleend

4.1.2.2 Zorgvorm en omvang verleende zorg

4.1.2.3 Zorgvorm verleende zorg JGGZ

4.1.2.4 Datum aanvang zorg

4.1.2.5 Datum beëindiging zorg

4.1.2.6 Reden beëindiging zorg

4.1.2.7 Behalen doelen in indicatiebesluit

4.1.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

4.1.2.1 Eerst aangewezen zorg of vervangende zorg verleend [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Eerst aangewezen zorg of vervangende zorg verleend

Hoort bij gegeven: Verleende zorg

Definitie: Eerst aangewezen zorg is de zorg die voor de cliënt het meest passend is, ongeacht de beschikbaarheid van die zorg op het betreffende moment. Als de eerst aangewezen zorg niet beschikbaar is, is de cliënt aangewezen op vervangende zorg. Deze vervangende zorg moet op het betreffende moment wél direct beschikbaar zijn.

De verleende zorg is één van de omschrijvingen uit de tabel Eerst aangewezen zorg of vervangende zorg.

Toelichting: In het indicatiebesluit is vastgesteld of eerst aangewezen zorg of vervangende zorg aan de cliënt verleend wordt.

Tabel: Tabel Eerst aangewezen zorg of vervangende zorg

Versie: 20 december 2004

4.1.2.2 Zorgvorm en omvang verleende zorg [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Zorgvorm en omvang verleende zorg

Hoort bij gegeven: Verleende zorg

Definitie: De zorgvorm en omvang van de verleende zorg is één van de omschrijvingen uit de tabel Zorgvorm en omvang verleende zorg

Tabel: Tabel Zorgvorm en omvang verleende zorg

Jeugdhulp

 • 1. Jeugdhulp Thuis

 • 2. Jeugdhulp Accommodatie zorgaanbieder individueel

 • 3. Jeugdhulp Accommodatie zorgaanbieder groep

  De omvang van de jeugdhulp wordt uitgedrukt in het totaal aantal uren verleende zorg.

Verblijf

 • 4. Verblijf pleegouder deeltijd

 • 5. Verblijf pleegouder 24-uurs

 • 6. Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

 • 7. Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

  De omvang van het verblijf wordt uitgedrukt in het totaal aantal uren verleende zorg.

Observatiediagnostiek

 • 8. Observatiediagnostiek deeltijd

 • 9. Observatiediagnostiek 24-uurs

  De omvang van de observatiediagnostiek wordt uitgedrukt in het totaal aantal uren verleende zorg.

JJI

 • 10. JJI Opvang normaal beveiligd

 • 11. JJI Opvang beperkt beveiligd

 • 12. JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

 • 13. JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

Versie: 20 december 2004

4.1.2.3 Zorgvorm en omvang verleende zorg JGGZ [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Zorgvorm en omvang verleende zorg JGGZ

Hoort bij gegeven: Verleende zorg

Definitie: De zorgvorm en omvang verleende zorg JGGZ is één van de omschrijvingen uit de tabel Zorgvorm en omvang verleende zorg JGGZ.

Tabel: Tabel Zorgvorm en omvang verleende zorg JGGZ

 • 1. GGZ Verpleging

 • 2. GGZ Ondersteunende begeleiding

 • 3. GGZ Activerende begeleiding

 • 4. GGZ Behandeling

 • 5. GGZ Verblijf

De omvang van deze vorm(en) van zorg wordt voor de aanspraken:

 • ambulante jeugd-GGZ

 • intramurale jeugd-GGZ korter dan 1 jaar in combinatie met behandeling

  uitgedrukt in het totaal aantal verleende uren.

De omvang van deze vorm(en) van zorg wordt voor de aanspraak:

– intramurale jeugd-GGZ langer dan 1 jaar

aangegeven in klassen, conform art. 13 Zorgindicatiebesluit AWBZ.

Versie: 20 december 2004

4.1.2.4 Datum aanvang zorg [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang zorg

Hoort bij gegeven: Verleende zorg

Definitie: De eerste dag waarop de zorg waarop aanspraak bestaat aan de cliënt wordt geboden.

De datum van de aanvang van de zorg wordt door de betreffende zorgaanbieder aan het Bureau jeugdzorg aangeleverd.

Versie: 6 november 2003

4.1.2.5 Datum beëindiging zorg [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging zorg

Hoort bij gegeven: Verleende zorg

Definitie: De dag waarop voor het laatst zorg waarop aanspraak bestaat aan de cliënt wordt geboden.

De datum van de beëindiging van de zorg wordt door de betreffende zorgaanbieder aan het Bureau jeugdzorg aangeleverd.

Opmerkingen: Het betreft hier de aanspraak op zorg zoals omschreven in het indicatiebesluit. Eén indicatiebesluit kan meerdere aanspraken bevatten. Zodra voor het laatst zorg is geboden op grond van de laatste aanspraak van de cliënt, moet het Bureau jeugdzorg – gehoord hebbende de zorgaanbieder en de cliënt – bepalen in welke mate de in het indicatiebesluit omschreven doelen behaald zijn.

Versie: 6 november 2003

4.1.2.6 Reden beëindiging zorg [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Reden beëindiging zorg

Hoort bij gegeven: Verleende zorg

Definitie: Reden op grond waarvan het Bureau jeugdzorg – gehoord hebbende de zorgaanbieder en de cliënt – bepaalt dat de zorg beëindigd is.

De reden is één van de omschrijvingen uit de Tabel Reden beëindiging zorg.

Tabel: Tabel Reden beëindiging zorg

 • 1. Beëindiging volgens plan

 • 2. Einde termijn zorg

 • 3. Cliënt start met andere zorg

 • 4. Zorg (voortijdig) afgebroken

Toelichting:

 • 1. De toestand is verbeterd geheel, of vrijwel geheel, conform het doel dat met de zorg werd nagestreefd.

 • 2. De termijn is verstreken terwijl het doel niet of deels is gehaald (de toestand is gunstiger maar duidelijk niet conform doel, gelijk gebleven of ongunstiger).

 • 3. De cliënt start met andere zorg dan de zorg zoals omschreven in de aanspraak terwijl, of omdat, het doel niet of deels is gehaald (de toestand is gunstiger maar duidelijk niet conform doel, gelijk gebleven of ongunstiger).

 • 4. De zorg is afgebroken op een moment dat het doel niet of deels is behaald (de toestand is gunstiger maar duidelijk niet conform doel, gelijk gebleven of ongunstiger).

Versie: 10 oktober 2004

4.1.2.7 Behalen doelen in indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Behalen doelen in indicatiebesluit

Hoort bij gegeven: Verleende zorg

Definitie: Het Bureau jeugdzorg bepaalt – gehoord hebbende de zorgaanbieder(s) en de cliënt – de mate waarin de in het indicatiebesluit omschreven doelen behaald zijn.

De mate waarin de doelen behaald zijn is één van de omschrijvingen uit de tabel Doelen indicatiebesluit behaald.

Toelichting: Eén indicatiebesluit kan meerdere aanspraken op zorg bevatten. Het gaat bij het bepalen van de doelen om de doelen die met het indicatiebesluit beoogd worden; het gaat dus niet om de doelen die met iedere aparte aanspraak beoogd worden. Dit betekent dat het Bureau jeugdzorg pas de doelen van het indicatiebesluit kan evalueren als de laatste aanspraak van de cliënt volledig verzilverd is.

Tabel: Tabel Doelen indicatiebesluit behaald

 • 1. Doel niet gehaald (toestand is ongunstiger of gelijk gebleven)

 • 2. Doel deels gehaald (toestand is gunstiger maar duidelijk niet conform doel)

 • 3. Doel gehaald (toestand is verbeterd geheel, of vrijwel geheel, conform doel)

Toelichting: De inhoudelijke operationalisatie van deze score is een taak van de medewerkers van het BJZ. Zij stellen met de cliënt tevoren vast hoe de gewenste toestand er uit ziet. Achteraf beoordeelt de medewerker (op grond van informatie van cliënt en zorgaanbieders) of die gewenste toestand niet, gedeeltelijk of geheel gerealiseerd is.

Versie: 10 oktober 2004

5 Verlening van ambulante jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

5.1 Ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

5.1.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg

Definitie: De zorg die het Bureau jeugdzorg zélf aan een cliënt verleent.

De definitie rust op: Het Bureau jeugdzorg verleent zélf zorg aan een cliënt op grond van artikel 10, lid 3 onder b Wjz.

Het BJz verleent aan een cliënt ambulante jeugdzorg anders dan jeugdzorg als bedoeld in artikel 5, lid 2 Wjz, nadat het BJz heeft vastgesteld dat de cliënt niet is aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 5, lid 2 Wjz.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen

5.1.2.1 Datum besluit ambulante jeugdzorg door BJz

5.1.2.2 Datum aanvang ambulante jeugdzorg door BJz

5.1.2.3 Datum beëindiging ambulante jeugdzorg door BJz

5.1.2.4 Reden beëindiging ambulante jeugdzorg door BJz

5.1.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

5.1.2.1 Datum besluit ambulante jeugdzorg door BJz [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum besluit ambulante jeugdzorg door BJz

Hoort bij gegeven: Ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg

Definitie: De dag waarop het Bureau jeugdzorg heeft vastgesteld dat het BJz ambulante jeugdzorg aan de cliënt gaat verlenen

Versie: 6 november 2003

5.1.2.2 Datum aanvang ambulante jeugdzorg door BJz [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang ambulante jeugdzorg door BJz

Hoort bij gegeven: Ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg

Definitie: De dag waarop het Bureau jeugdzorg voor de eerste keer ambulante jeugdzorg aan de cliënt verleent.

Deze definitie rust op: Het Bureau jeugdzorg verleent ambulante jeugdzorg aan de cliënt op grond van artikel 10, lid 3 onder b Wjz.

Versie: 6 november 2003

5.1.2.3 Datum beëindiging ambulante jeugdzorg door BJz [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging ambulante jeugdzorg door BJz

Hoort bij gegeven: Ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg

Definitie: De dag waarop het Bureau jeugdzorg voor de laatste keer ambulante jeugdzorg aan de cliënt verleent.

Deze definitie rust op: Het Bureau jeugdzorg verleent ambulante jeugdzorg aan de cliënt op grond van artikel 10, lid 3 onder b Wjz.

Versie: 6 november 2003

5.1.2.4 Reden beëindiging ambulante jeugdzorg door BJz [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Reden beëindiging ambulante jeugdzorg door BJz

Hoort bij gegeven: Ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg

Definitie: Reden waarom de ambulante jeugdzorg door het BJz beëindigd wordt. De reden is één van de omschrijvingen uit de tabel Reden beëindiging ambulante jeugdzorg door BJz.

Tabel: Tabel Reden Beëindiging ambulante jeugdzorg door BJz

 • 1. Beëindiging volgens plan

 • 2. Einde termijn ambulante zorg

 • 3. Cliënt start met andere zorg (niet zijnde jeugdzorg)

 • 4. Cliënt start met indicatietraject

 • 5. Zorg (voortijdig) afgebroken

Toelichting:

 • 1. De toestand is verbeterd geheel, of vrijwel geheel, conform het doel dat met de zorg werd nagestreefd.

 • 2. De termijn is verstreken terwijl het doel niet of deels is gehaald (de toestand is gunstiger maar duidelijk niet conform doel, gelijk gebleven of ongunstiger).

 • 3. De cliënt start met andere zorg (niet zijnde jeugdzorg) terwijl, of omdat, het doel niet of deels is gehaald (de toestand is gunstiger maar duidelijk niet conform doel, gelijk gebleven of ongunstiger).

 • 4. De cliënt blijkt toch voor jeugdzorg in aanmerking te komen.

 • 5. De zorg is afgebroken op een moment dat het doel niet of deels is behaald (de toestand is gunstiger maar duidelijk niet conform doel, gelijk gebleven of ongunstiger).

Versie: 10 oktober 2004

6 Maatregelen ondertoezichtstelling, voogdij, voorlopige voogdij en jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

6.1 inkennisstelling [Vervallen per 05-11-2011]

6.1.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: inkennisstelling

Definitie: De ontvangst door het bureau jeugdzorg van het document waarin aan het bureau jeugdzorg ten behoeve van een minderjarige één van de maatregelen jeugdreclassering, ondertoezichtstelling, voogdij of voorlopige voogdij is opgedragen, verlengd of beëindigd.

Deze definitie rust op: De maatregelen jeugdreclassering, ondertoezichtstelling, voogdij of voorlopige voogdij zoals genoemd in artikel 10, eerste lid onder a, b, c of d Wjz.

Het genoemde document betreft:

 • 1. een civiele kinderbeschermingsmaatregel of het uitoefenen van de voogdij of voorlopige voogdij (beide) op basis van een uitspraak van de rechter

 • 2. een strafrechtelijke uitspraak, in de vorm van een beschikking afkomstig van de rechter of de officier van justitie

 • 3. andere dan strafrechtelijke uitspraken, afkomstig van de directeur van een justitiële jeugdinrichting of van de raad voor de kinderbescherming.

Toelichting: Onderverdeling naar: jeugdreclassering, ondertoezichtstelling, voogdij en voorlopige voogdij.

Opmerkingen:

 • 1. Aan de inkennisstelling is een aantal termijnen verbonden. Deze zijn neergelegd in art. 40, 43 en art. 46 van het Uitvoeringsbesluit.

 • 2. Aangezien één inkennisstelling meer dan één jeugdige kan betreffen, kan het voorkomen dat het aantal ingestroomde jeugdigen groter is dan het aantal ontvangen inkennisstellingen.

Versie: 20 december 2004

Eigenschappen:

6.1.2.1 Datum inkennisstelling

6.1.2.2 Afgegeven door

6.1.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.1.2.1 Datum inkennisstelling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum inkennisstelling

Hoort bij gegeven: inkennisstelling

Definitie: De dag waarop de inkennisstelling heeft plaatsgevonden.

Toelichting: Het betreft hier dus de dag waarop het bureau jeugdzorg de inkennisstelling heeft ontvangen.

Versie: 6 november 2003

6.1.2.2 Afgegeven door [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Afgegeven door

Hoort bij gegeven: inkennisstelling

Definitie: De functionaris of instantie die de inkennisstelling heeft afgegeven. De functionaris of instantie is één van de omschrijvingen uit de tabel Categorie functionaris of instantie.

Tabel: Tabel Categorie functionaris of instantie

 • 1. Rechter: civiele kinderbeschermingsmaatregel

 • 2. Rechter: het uitoefenen van de voogdij en voorlopige voogdij

 • 3. Rechter: strafrechtelijke uitspraak in de vorm van een beschikking

 • 4. Officier van Justitie: strafrechtelijke uitspraak in de vorm van een beschikking

 • 5. Raad voor de Kinderbescherming: andere dan strafrechtelijke uitspraak

 • 6. Directeur justitiële jeugdinrichting: andere dan strafrechtelijk uitspraak

Versie: 10 oktober 2004

6.2 Uitspraak [Vervallen per 05-11-2011]

6.2.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Uitspraak

Definitie: De formele uitspraak van een maatregel door bevoegd gezag.

Deze definitie rust op:

De maatregelen jeugdreclassering, ondertoezichtstelling, voogdij of voorlopige voogdij zoals genoemd in artikel 10, eerste lid onder a, b, c of d Wjz.

De uitspraak betreft:

 • 1. een civiele kinderbeschermingsmaatregel of het uitoefenen van de voogdij en voorlopige voogdij (beide) op basis van een uitspraak van de rechter

 • 2. een strafrechtelijke uitspraak, in de vorm van een beschikking afkomstig van de rechter of de officier van justitie

 • 3. andere dan strafrechtelijke uitspraken, afkomstig van de directeur van een justitiële jeugdinrichting of van de raad voor de kinderbescherming.

Toelichting: Onderverdeling naar: jeugdreclassering, ondertoezichtstelling, voogdij en voorlopige voogdij.

Opmerkingen: Dit gegeven wordt gebruikt om de doorlooptijd te bepalen tussen de datumvan de uitspraak en de inkennisstelling. Voor de voorlopige voogdij komt de datum uitspraak overeen met de datum aanvang.

Versie: 10 oktober 2004

Eigenschappen: 6.2.2.1 Datum uitspraak

6.2.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.2.2.1 Datum uitspraak [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum uitspraak

Hoort bij gegeven: Uitspraak

Definitie: De dag waarop de formele uitspraak van het bevoegd gezag heeft plaatsgevonden.

Versie: 6 november 2003

6.3 Overdracht [Vervallen per 05-11-2011]

6.3.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Overdracht

Definitie: De gebeurtenis waarbij een bureau jeugdzorg een jeugdige met zijn of haar maatregelen jeugdreclassering, ondertoezichtstelling, voogdij en/of voorlopige voogdij overdraagt aan een ander bureau jeugdzorg. Voor jeugdbescherming vindt de overdracht plaats op de datum van de uitspraak van de (overdrachts)beschikking van de rechtbank, of, indien dit expliciet benoemd staat, de ingangsdatum zoals benoemd in de beschikking. Voor de jeugdreclassering vindt de overdracht plaats op de datum die gemeld wordt door de Raad voor de Kinderbescherming.

Toelichting: Onderverdeling naar: jeugdreclassering, ondertoezichtstelling, voogdij en voorlopige voogdij.

Opmerkingen: Bij een overdracht van een jeugdige gaan alle maatregelen over. De ontvangende instelling dient de oorspronkelijke aanvangsdatum en einddatum uit de beschikking(en) te registreren en op deze wijze mee te tellen in de beleidsinformatie. Een overdracht is geen uitstroom of nieuwe instroom.

Versie: 20 december 2004

Eigenschappen:

6.3.2.1 Datum overdracht naar andere instelling

6.3.2.2 Datum overdracht van andere instelling

6.3.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.3.2.1 Datum overdracht naar andere instelling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum overdracht naar andere instelling

Hoort bij gegeven: Overdracht

Definitie: De dag waarop de overdracht naar een ander bureau jeugdzorg heeft plaatsgevonden.

Toelichting: Het betreft hier voor jeugdbescherming dus de dag van de uitspraak van de (overdrachts)beschikking van de rechtbank, of, indien dit expliciet benoemd staat, de ingangsdatum zoals benoemd in de beschikking. Voor jeugdreclassering gaat het om de datum die door de Raad voor de Kinderbescherming wordt gemeld.

Versie: 20 december 2004

6.3.2.2 Datum overdracht van andere instelling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum overdracht van andere instelling

Hoort bij gegeven: Overdracht

Definitie: De dag waarop de overdracht van een ander bureau jeugdzorg heeft plaatsgevonden.

Toelichting: Het betreft hier voor jeugdbescherming dus de dag van de uitspraak van de (overdrachts)beschikking van de rechtbank, of, indien dit expliciet benoemd staat, de ingangsdatum zoals benoemd in de beschikking. Voor jeugdreclassering gaat het om de datum die door de Raad voor de Kinderbescherming wordt gemeld.

Versie: 20 december 2004

6.4 Maatregel ondertoezichtstelling [Vervallen per 05-11-2011]

6.4.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven:Maatregel ondertoezichtstelling

Definitie: De maatregel ondertoezichtstelling die het bureau jeugdzorg voor de jeugdige uitvoert.

Deze definitie rust op: De maatregel ondertoezichtstelling zoals genoemd in artikel 10, lid 1 onder b Wjz.

Versie: 10 oktober 2004

Eigenschappen:

6.4.2.1 Datum aanvang maatregel ondertoezichtstelling

6.4.2.2 Datum verlenging maatregel ondertoezichtstelling

6.4.2.3 Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling

6.4.2.4 Reden beëindiging maatregel ondertoezichtstelling

6.4.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.4.2.1 Datum aanvang maatregel ondertoezichtstelling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang maatregel ondertoezichtstelling

Hoort bij gegeven: Maatregel ondertoezichtstelling

Definitie: De datum genoemd in de beschikking.

Toelichting: De maatregel ondertoezichtstelling die een jeugdige krijgt opgelegd vangt aan op de dag die vermeld staat in de beschikking.

In de kwaliteitseisen (zoals beschreven in het Uitvoeringsbesluit) zijn eisen gesteld aan het bureau jeugdzorg traject.

Versie: 10 oktober 2004

6.4.2.2 Datum verlenging maatregel ondertoezichtstelling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum verlenging maatregel ondertoezichtstelling

Hoort bij gegeven: Maatregel ondertoezichtstelling

Definitie: De dag waarop de verlenging van de maatregel ondertoezichtstelling ingaat.

Versie: 10 oktober 2004

6.4.2.3 Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling

Hoort bij gegeven: Maatregel ondertoezichtstelling

Definitie: De dag waarop de maatregel ondertoezichtstelling van het bureau jeugdzorg eindigt.

Versie: 10 oktober 2004

6.4.2.4 Reden beëindiging maatregel ondertoezichtstelling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Reden beëindiging maatregel ondertoezichtstelling

Hoort bij gegeven: Maatregel ondertoezichtstelling

Definitie: De reden waarom de maatregel ondertoezichtstelling voor de jeugdige beëindigd is. De reden is één van de omschrijvingen uit de tabel Reden beëindiging maatregel ondertoezichtstelling.

Tabel: Tabel Reden beëindiging maatregel ondertoezichtstelling

 • 1. Bereiken meerderjarigheid jeugdige

 • 2. Opheffing

 • 3. Niet verlengd

 • 4. Overlijden jeugdige

 • 5. Verstrijken termijn

 • 6. Overgang naar andere maatregel

Versie: 10 oktober 2004

6.5 Maatregel jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

6.5.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Maatregel jeugdreclassering

Definitie: De maatregel jeugdreclassering die het bureau jeugdzorg voor de jeugdige uitvoert.

Deze definitie rust op: De maatregel jeugdreclassering zoals genoemd in artikel 10, lid 1 onder c of d Wjz.

Toelichting: Een maatregel jeugdreclassering kan uit meerdere achtereenvolgende modaliteiten bestaan (doorstroom). Een maatregel jeugdreclassering is gekoppeld aan een strafbaar feit (strafbare feiten) in een transactie (officiersmodel) of een strafzitting, c.q. aan een schorsing van een voorlopige hechtenis.

De instroom van een maatregel jeugdreclassering vindt plaats bij de start van de eerste modaliteit naar aanleiding van een strafbaar feit in een transactie of een strafzitting, c.q. naar aanleiding van een schorsing van een voorlopige hechtenis.

De uitstroom van een maatregel jeugdreclassering vindt pas plaats bij afronding van de laatste modaliteit naar aanleiding van een strafbaar feit (strafbare feiten) in een transactie of een strafzitting, c.q. naar aanleiding van een schorsing van een voorlopige hechtenis.

Versie: 20 december 2004

Eigenschappen:

6.5.2.1 Datum aanvang maatregel jeugdreclassering

6.5.2.2 Datum beëindiging maatregel jeugdreclassering

6.5.2.3 Reden beëindiging maatregel jeugdreclassering

6.5.2.4 Datum aanvang jeugdreclasseringmodaliteit

6.5.2.5 Datum beëindiging jeugdreclasseringmodaliteit

6.5.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.5.2.1 Datum aanvang maatregel jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang maatregel jeugdreclassering

Hoort bij gegeven: Maatregel jeugdreclassering

Definitie: De dag van de betekening van de transactie of van het vonnis, c.q. de ingangsdatum van de schorsing van de voorlopige hechtenis, c.q. de datum genoemd in de brief van de Raad of de directeur JJI.

Toelichting: In de kwaliteitseisen (zoals beschreven in het Uitvoeringsbesluit) zijn eisen

gesteld aan het bureau jeugdzorg traject.

Versie: 10 oktober 2004

6.5.2.2 Datum beëindiging maatregel jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging maatregel jeugdreclassering

Hoort bij gegeven: Maatregel jeugdreclassering

Definitie: De dag waarop de maatregel van rechtswege eindigt, c.q. de datum waarop een beslissing in werking treedt om een maatregel eerder te doen beëindigen.

Toelichting: Een opheffing is in de beleidsinformatie tevens een beslissing om een maatregel eerder te doen beëindigen.

Versie: 10 oktober 2004

6.5.2.3 Reden beëindiging maatregel jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Reden beëindiging maatregel jeugdreclassering

Gegeven: Maatregel jeugdreclassering

Definitie: Reden waarom de maatregel jeugdreclassering voor de jeugdige beëindigd is.

De reden is één van de omschrijvingen uit de tabel Reden beëindiging maatregel jeugdreclassering.

Tabel: Tabel Reden beëindiging maatregel jeugdreclassering

 • 1. Einde termijn

  (inclusief beëindiging Hulp en Steun binnen de 2-jaar-termijn)

 • 2. Overgang naar volwassen reclassering

 • 3. Overlijden jeugdige

 • 4. Nader besluit rechter

 • 5. Opheffing

 • 6. Terugmelding (aan het OM)

Versie: 10 oktober 2004

6.5.2.4 Datum aanvang jeugdreclasseringmodaliteit [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang jeugdreclasseringmodaliteit

Hoort bij gegeven: Maatregel jeugdreclassering

Definitie: De dag waarop de eerste activiteit met betrekking tot een modaliteit heeft plaatsgevonden. In het geval van de eerste modaliteit in het kader van een maatregel is dit dezelfde dag als de aanvangsdatum van de gehele maatregel.

De modaliteit jeugdreclassering die het bureau jeugdzorg voor de jeugdige uitvoert.

De jeugdreclasseringmodaliteit is één van de omschrijvingen uit de tabel modaliteit jeugdreclassering.

Tabel: Tabel modaliteit jeugdreclassering:

 • 1. Kennisgeving voorwaardelijke veroordeling/voorwaardelijk sepot (code 60)

 • 2. Voorwaardelijke invrijheidstelling (code 61)

 • 3. Verzoek tot begeleiding van de Raad tijdens en na taakstraf (code 62)

 • 4. Verzoek tot begeleiding na langdurige detentie (code 63)

 • 5. Verzoek tot begeleiding gedurende en na kortdurende detentie (code 64)

 • 6. Schorsing voorlopige hechtenis (code 65)

 • 7. Verzoek tot jeugdreclassering tijdens een maatregel voor kinderbescherming / samenloop (code 66)

 • 8. Verzoek tot begeleiding van de Raad of OVJ t.b.v. strafzitting (code 67)

 • 9. Verzoek tot begeleiding na PIJ maatregel (code 68)

 • 10. Aanhouding zitting (code 69)

 • 11. Individuele trajectbegeleiding Harde Kern (code 70)

  • a. ITB-Harde Kern bij schorsing voorlopige hechtenis

  • b. ITB-Harde Kern bij eindvonnis voorw. jeugddetentie

  • c. ITB-Harde Kern bij eindvonnis voorw. PIJ-maatregel

  • d. ITB-Harde Kern bij voorwaardelijke invrijheidstelling na jeugddetentie

  • e. ITB-Harde-Kern als bijzondere voorwaarde bij beëindiging PIJ maatregel

 • 12. Individuele trajectbegeleiding Criem (code 71)

  • a. ITB-Criem bij transactie met Officier van Justitie

  • b. ITB-Criem bij schorsing voorlopige hechtenis

  • c. ITB-Criem bij eindvonnis bij voorw. geldboete

  • d. ITB-Criem bij eindvonnis bij voorw. jeugddetentie

  • e. ITB-Criem bij eindvonnis voorw. PIJ-maatregel

  • f. ITB-Criem bij leerplichtzaken

 • 13. STP (code 72)

Versie: 20 december 2004

6.5.2.5 Datum beëindiging jeugdreclasseringmodaliteit [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging jeugdreclasseringmodaliteit

Hoort bij gegeven: Maatregel jeugdreclassering

Definitie: De dag waarop de jeugdreclasseringmodaliteit eindigt. In het geval van de laatste modaliteit in het kader van een maatregel is dit dezelfde dag als de beëindigingsdatum van de gehele maatregel.

Versie: 10 oktober 2004

6.6 Maatregel voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

6.6.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Maatregel voogdij

Definitie: De maatregel voogdij die het bureau jeugdzorg voor de jeugdige uitvoert.

Deze definitie rust op: De maatregel voogdij zoals genoemd in artikel 10, lid 1 onder a Wjz.

Versie: 10 oktober 2004

Eigenschappen:

6.6.2.1 Datum aanvang maatregel voogdij

6.6.2.2 Datum beëindiging maatregel voogdij

6.6.2.3 Reden beëindiging maatregel voogdij

6.6.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.6.2.1 Datum aanvang maatregel voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang maatregel voogdij

Hoort bij gegeven: Maatregel voogdij

Definitie: Eén dag na de datum van verzending van de beschikking.

Toelichting: De maatregel voogdij die een jeugdige krijgt opgelegd vangt aan één dag na de datum waarop de beschikking is verzonden aan het bureau jeugdzorg. In de kwaliteitseisen (zoals beschreven in het Uitvoeringsbesluit) zijn eisen gesteld aan het bureau jeugdzorg traject.

Versie: 20 december 2004

6.6.2.2 Datum beëindiging maatregel voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging maatregel voogdij

Hoort bij gegeven: Maatregel voogdij

Definitie: De dag waarop de maatregel voogdij van het bureau jeugdzorg eindigt.

Versie: 10 oktober 2004

6.6.2.3 Reden beëindiging maatregel voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Reden beëindiging maatregel voogdij

Hoort bij gegeven: Maatregel voogdij

Definitie: De reden waarom de maatregel voogdij voor de jeugdige beëindigd is. De reden is één van de omschrijvingen uit de tabel Reden beëindiging maatregel voogdij.

Tabel: Tabel Reden beëindiging maatregel voogdij:

 • 1. Bereiken meerderjarigheid jeugdige

 • 2. Opheffing

 • 3. Overlijden jeugdige

 • 4. Overgang naar een andere maatregel

 • 5. Voogdij naar pleegouder

 • 6. Herstel gezag

Versie: 10 oktober 2004

6.7 Maatregel voorlopige voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

6.7.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Maatregel voorlopige voogdij

Definitie: De maatregel voorlopige voogdij die het bureau jeugdzorg voor de jeugdige uitvoert.

Deze definitie rust op: De maatregel voorlopige voogdij zoals genoemd in artikel 10, lid 1 onder a Wjz.

Versie: 10 oktober 2004

Eigenschappen:

6.7.2.1 Datum aanvang maatregel voorlopige voogdij

6.7.2.2 Datum beëindiging maatregel voorlopige voogdij

6.7.2.3 Reden beëindiging maatregel voorlopige voogdij

6.7.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.7.2.1 Datum aanvang maatregel voorlopige voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang maatregel voorlopige voogdij

Hoort bij gegeven: Maatregel voorlopige voogdij

Definitie: De dag van de uitspraak van de rechter.

Toelichting: De maatregel voorlopige voogdij die een jeugdige krijgt opgelegd vangt aan op de dag dat de rechter hierover uitspraak doet. In de kwaliteitseisen (zoals beschreven in het Uitvoeringsbesluit) zijn eisen gesteld aan het bureau jeugdzorg traject. Aangezien de directe verantwoordelijkheid van het bureau jeugdzorg pas feitelijk start na de inkennisstelling, starten de opgenomen norm doorlooptijden ook pas vanaf de inkennisstelling en niet vanaf de dag van

de uitspraak.

Versie: 20 december 2004

6.7.2.2 Datum beëindiging maatregel voorlopige voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging maatregel voorlopige voogdij

Hoort bij gegeven: Maatregel voorlopige voogdij

Definitie: De dag waarop de maatregel voorlopige voogdij van het bureau jeugdzorg eindigt.

Versie: 10 oktober 2004

6.7.2.3 Reden beëindiging maatregel voorlopige voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Reden beëindiging maatregel voorlopige voogdij

Hoort bij gegeven: Maatregel voorlopige voogdij

Definitie: De reden waarom de maatregel voorlopige voogdij voor de jeugdige beëindigd is. De reden is één van de omschrijvingen uit de tabel Reden beëindiging maatregel voorlopige voogdij.

Tabel: Tabel Reden beëindiging maatregel voorlopige voogdij:

 • 1. Bereiken meerderjarigheid jeugdige

 • 2. Opheffing

 • 3. Overlijden jeugdige

 • 4. Verstrijken termijn

 • 5. Overgang naar andere maatregel

 • 6. Voogdij naar pleegouder

 • 7. Herstel gezag

Versie: 10 oktober 2004

6.8 Eerste contact met cliënt [Vervallen per 05-11-2011]

6.8.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Eerste contact met cliënt

Definitie: Het eerste contact van de aangewezen bureau jeugdzorg medewerker met de cliënt in het kader van voogdij, voorlopige voogdij, ondertoezichtstelling of jeugdreclassering.

Versie: 10 oktober 2004

Eigenschappen: 6.8.2.1 Datum eerste contact met cliënt

6.8.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.8.2.1 Datum eerste contact met cliënt [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum eerste contact met cliënt

Hoort bij gegeven: Eerste contact met cliënt

Definitie: De dag waarop het eerste contact van de bureau jeugdzorg medewerker met de cliënt in het kader van voogdij, voorlopige voogdij, ondertoezichtstelling of jeugdreclassering plaatsvindt.

Versie: 10 oktober 2004

6.9 Machtiging tot uithuisplaatsing [Vervallen per 05-11-2011]

6.9.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Machtiging tot uithuisplaatsing

Definitie: De kinderrechter machtigt het bureau jeugdzorg een minderjarige gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen, indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige, of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Deze definitie rust op: De machtiging tot uithuisplaatsing zoals bedoeld in artikel 261 Boek 1 Burgerlijk Wetboek.

In de machtigingen tot uithuisplaatsing dient onderscheid gemaakt te worden tussen een 1e machtiging tot uithuisplaatsing en verlengde machtigingen uithuisplaatsing.

Versie: 20 december 2004

Eigenschappen:

6.9.2.1 Datum machtiging tot uithuisplaatsing

6.9.2.2 Soort machtiging tot uithuisplaatsing

6.9.2.3 Duur machtiging tot uithuisplaatsing

6.9.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.9.2.1 Datum machtiging tot uithuisplaatsing [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum machtiging tot uithuisplaatsing

Hoort bij gegeven: Machtiging tot uithuisplaatsing

Definitie: De dag van de uitspraak van de rechter.

Versie: 6 november 2003

6.9.2.2 Soort machtiging tot uithuisplaatsing [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Soort machtiging tot uithuisplaatsing

Hoort bij gegeven: Machtiging tot uithuisplaatsing

Definitie: De soort machtiging tot uithuisplaatsing die van toepassing is. De soort machtiging is één van de omschrijvingen uit de tabel Soort machtiging tot uithuisplaatsing.

Tabel: Tabel Soort machtiging tot uithuisplaatsing

Versie: 6 november 2003

6.9.2.3 Duur machtiging tot uithuisplaatsing [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Duur machtiging tot uithuisplaatsing

Hoort bij gegeven: Machtiging tot uithuisplaatsing

Definitie: De duur van de machtiging tot uithuisplaatsing zoals deze in de betreffende machtiging is vastgelegd.

Versie: 6 november 2003

6.10 Mededeling aan minderjarige en zijn ouders [Vervallen per 05-11-2011]

6.10.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Mededeling aan minderjarige en zijn ouders

Definitie: De mededeling over de maatregel jeugdreclassering, ondertoezichtstelling voogdij of voorlopige voogdij die het bureau jeugdzorg aan de minderjarige en zijn ouders of anderen die de minderjarige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden doet toekomen.

Deze definitie rust op: De mededeling als bedoeld in art. 41, 44 en art. 47 Uitvoeringsbesluit (respectievelijk over (voorlopige) voogdij, ondertoezichtstelling en jeugdreclassering)

Toelichting: In het geval van jeugdreclassering wordt de mededeling aan de jeugdige en de met het gezag belaste ouder, voogd of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden toegezonden.

Opmerkingen: In de mededeling vermeldt het bureau jeugdzorg wie de (gezins)voogdijwerker of jeugdreclasseringswerker en zijn vervanger is en wanneer het eerste contact van de minderjarige met deze (gezins)voogdijwerker of jeugdreclasseringswerker plaatsvindt.

Versie: 20 december 2004

Eigenschappen: 6.10.2.1 Datum mededeling aan minderjarige en zijn ouders

6.10.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.10.2.1 Datum mededeling aan minderjarige en zijn ouders [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum mededeling aan minderjarige en zijn ouders

Hoort bij gegeven: Mededeling aan minderjarige en zijn ouders

Definitie: De dag waarop het bureau jeugdzorg de mededeling over de maatregel jeugdreclassering, ondertoezichtstelling, voogdij of voorlopige voogdij aan de minderjarige en zijn ouders verstuurt.

Toelichting: In het geval van jeugdreclassering wordt de mededeling aan de jeugdige en de met het gezag belaste ouder, voogd of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden toegezonden.

Versie: 10 oktober 2004

6.11 Plan ondertoezichtstelling, voogdij, voorlopige voogdij en jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

6.11.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Plan ondertoezichtstelling, voogdij, voorlopige voogdij en jeugdreclassering

Definitie: Het document waarin het plan is opgenomen op basis waarvan het bureau jeugdzorg haar taken in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij, voorlopige voogdij en jeugdreclassering gestalte geeft.

Deze definitie rust op: Het plan zoals bedoeld in artikel 13, derde lid Wjz.

Toelichting:

 • 1. Aan het plan worden eisen gesteld die verwoord staan in het Uitvoeringsbesluit:

  • art. 40 (voogdij en voorlopige voogdij)

  • art. 43 (ondertoezichtstelling)

  • art. 46 (jeugdreclassering)

 • 2. In het plan moet ook de samenhang aangegeven worden met de eventueel te bieden (geïndiceerde) zorg.

 • 3. Het plan is afgestemd op de behoeften van de cliënt en na overleg met de cliënt vastgesteld.

Opmerkingen: Iedere wijziging met betrekking tot een maatregel leidt tot een nieuw plan.

De kwaliteitseisen zoals verwoord in het Uitvoeringsbesluit gelden vanaf de datum inkennisstelling van de betreffende maatregel tot en met het plan dat betrekking heeft op die specifieke maatregel.

Versie: 20 december 2004

6.11.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

6.11.2.1 Datum vaststelling plan ondertoezichtstelling, voogdij, voorlopige voogdij en jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum vaststelling plan ondertoezichtstelling, voogdij, voorlopige voogdij en jeugdreclassering

Hoort bij gegeven: Plan ondertoezichtstelling, voogdij, voorlopige voogdij en jeugdreclassering

Definitie: De dag waarop het bureau jeugdzorg het plan ondertoezichtstelling, voogdij, voorlopige voogdij en jeugdreclassering vaststelt.

Versie: 10 oktober 2004

7 AMK [Vervallen per 05-11-2011]

7.1 Melding kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

7.1.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Melding kindermishandeling

Definitie: Het eerste contact van het AMK met een persoon die een mededeling over (een vermoeden van) kindermishandeling wenst te doen.

Deze definitie rust op: De melding zoals genoemd in artikel 11 Wjz.

Toelichting: De melding kindermishandeling betreft een melding van kindermishandeling of de melding van een vermoeden van kindermishandeling.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen:

7.1.2.1 Datum melding kindermishandeling

7.1.2.2 Melder van kindermishandeling

7.1.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

7.1.2.1 Datum melding kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum melding kindermishandeling

Hoort bij gegeven: Melding kindermishandeling

Definitie: De dag waarop de melding kindermishandeling bij het AMK plaatsvindt.

Versie: 6 november 2003

7.1.2.2 Melder kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Melder kindermishandeling

Hoort bij gegeven: Melding kindermishandeling

Definitie: De persoon of instantie die de melding van kindermishandeling bij het AMK heeft gedaan. Deze persoon of instantie is één van de omschrijvingen uit de tabel Melder kindermishandeling.

Tabel: Tabel Melder kindermishandeling

Beroepsmatige melder

 • 1. Huisarts

 • 2. Ziekenhuis

 • 3. Jeugdgezondheidszorg

 • 4. AMW

 • 5. GGZ

 • 6. Politie

 • 7. Bureau Jeugdzorg

 • 8. Zorgaanbieder Jeugdzorg

 • 9. Opvoedbureau

 • 10. Onderwijsvoorziening

 • 11. Kinderopvang

 • 12. Leerplichtambtenaar

 • 13. Zorg voor LVG

 • 14. Justitie

 • 15. Hulpverlening overig

 • 16. Overigen

 • 17. Onbekend

Niet beroepsmatige melder

 • 17. Jeugdige zelf

 • 18. Gezinslid

 • 19. Omgeving (familie, buren, kennissen)

 • 20. Onbekend

Versie: 10 oktober 2004

7.2 Advies (vermoeden van) kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

7.2.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Advies (vermoeden van) kindermishandeling

Definitie: Het advies dat het AMK geeft aan een persoon die een vermoeden van kindermishandeling heeft. Deze definitie rust op: Het advies als genoemd in artikel 11, lid 2 Wjz.

Toelichting: Het AMK geeft advies aan een persoon die een vermoeden van kindermishandeling heeft over de stappen die door hem in verband hiermee kunnen worden ondernomen; zonodig ondersteunt het AMK hierbij.

Opmerkingen: Bij een advies gaat het om een éénmalig contact tussen het AMK en de adviesvrager.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen: 7.2.2.1 Datum advies (vermoeden van) kindermishandeling

7.2.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

7.2.2.1 Datum advies (vermoeden van) kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum advies (vermoeden van) kindermishandeling

Hoort bij gegeven: Advies (vermoeden van) kindermishandeling

Definitie: De dag waarop het AMK het advies geeft aan de persoon die een vermoeden van kindermishandeling heeft.

Versie: 6 november 2003

7.3 Consult (vermoeden van) kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

7.3.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Consult (vermoeden van) kindermishandeling

Definitie: Het consult dat het AMK geeft aan een persoon die een vermoeden van kindermishandeling heeft.

Deze definitie rust op: Het consult als genoemd in artikel 11, lid 2 Wjz.

Toelichting: Het AMK geeft een consult aan een persoon die een vermoeden van kindermishandeling heeft over de stappen die door hem in verband hiermee kunnen worden ondernomen; zonodig ondersteunt het AMK hierbij.

Opmerkingen: Bij een consult gaat het om een meerdere contacten – gericht op eenzelfde kind of gezin – tussen het AMK en de consultvrager.

De nadruk bij een consult ligt op begeleiding en coaching van de consultvrager bij zijn aanpak van een vermoedelijke situatie van kindermishandeling.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen: 7.3.2.1 Datum consult (vermoeden van) kindermishandeling

7.3.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

7.3.2.1 Datum consult (vermoeden van) kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum consult (vermoeden van) kindermishandeling

Hoort bij gegeven: Consult (vermoeden van) kindermishandeling

Definitie: De dag waarop het eerste contact van het betreffende consult van het AMK met de persoon die een vermoeden van kindermishandeling heeft plaatsvindt.

Versie: 6 november 2003

7.4 Onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

7.4.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Definitie: Het onderzoek dat het AMK uitvoert naar aanleiding van een melding van kindermishandeling.

Deze definitie rust op: Het onderzoek zoals genoemd in artikel 11, lid 1 a Wjz.

Toelichting: Het AMK voert een onderzoek uit naar aanleiding van een melding van kindermishandeling of een vermoeden daarvan om te bezien of er sprake is van kindermishandeling.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen:

7.4.2.1 Datum aanvang onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

7.4.2.2 Datum beëindiging onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

7.4.2.3 Vervolg voor jeugdige na onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

7.4.2.4 Uitkomst onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

7.4.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

7.4.2.1 Datum aanvang onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Hoort bij gegeven: Onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Definitie: De dag waarop het AMK het onderzoek naar aanleiding van een melding van kindermishandeling of een vermoeden daarvan start.

Versie: 6 november 2003

7.4.2.2 Datum beëindiging onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Hoort bij gegeven: Onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Definitie: De dag waarop het AMK het onderzoek naar aanleiding van een melding van kindermishandeling of een vermoeden daarvan beëindigt.

Versie: 6 november 2003

7.4.2.3 Vervolg voor jeugdige na afronding onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Vervolg voor jeugdige na onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Hoort bij gegeven: Onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Definitie: De beslissing die het AMK neemt op basis van de informatie in de meldingsfase over het vervolg voor de jeugdige na het onderzoek n.a.v. een melding kindermishandeling. Dit vervolg is één van de omschrijvingen uit de tabel Vervolg jeugdige na onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling.

Tabel: Tabel Vervolg jeugdige na onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

 • 1. Mishandeling beëindigd

 • 2. Overgedragen

 • 3. Melding Raad door AMK

 • 4. Melding Raad door ander

 • 5. Overleden na mishandeling

 • 6. Mishandeling niet bevestigd

 • 7. Doorgeleid anders

 • 8. Doorgeleid Raad

 • 9. Geen mishandeling

Toelichting:

2. Overgedragen: dit is verwijzing naar hulpverlening of anderszins (bijv. JGZ) nadat het AMK onderzoek heeft gedaan, met de ouders en ev. de kinderen heeft gesproken en samen met hen tot overeenstemming over het vervolgtraject is gekomen.

3. Melding Raad door AMK: AMK verzoekt om onderzoek door Raad omdat in het vrijwillig kader niets mogelijk is.

4. Melding Raad door ander: tijdens onderzoek door AMK ontstaat er een crisissituatie met een dusdanige onveiligheid voor de betrokken kinderen dat de hulpverlening, arts of de politie het nodig vinden de kinderen acuut uit huis te plaatsen (VOTS).

7. Doorgeleiding anders: is vergelijkbaar met doorgeleiding Raad: het AMK doet geen eigen onderzoek en gesprek met ouders en kinderen, maar geeft de inhoud van de gemelde zorgen door aan de hulpverlening die al in het gezin is: dit heeft vooral betrekking op BJZ (zowel toegang als gezinsvoogdij).

8. Doorgeleiding Raad: de hulpverlening heeft in het vrijwillig kader alles gedaan wat mogelijk is, onderzoek en gesprekken door het AMK hebben geen meerwaarde, de Raad wordt op basis van de aan het AMK aangeleverde informatie verzocht om onderzoek te doen.

Versie: 10 oktober 2004

7.4.2.4 Uitkomst onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Uitkomst onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Hoort bij gegeven: Onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

Definitie: Het onderzoek van het AMK naar aanleiding van een melding van kindermishandeling heeft uitgewezen of er wel of niet sprake was van kindermishandeling. Dit resultaat is één van de omschrijvingen uit de tabel Uitkomst onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling.

Tabel: Tabel Uitkomst onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling

 • 1. Geen sprake van kindermishandeling of kindermishandeling is niet gebleken

 • 2. Wel sprake van kindermishandeling

Versie: 6 november 2003

8 Raad voor de Kinderbescherming [Vervallen per 05-11-2011]

8.1 Melding bij de Raad vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek [Vervallen per 05-11-2011]

8.1.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Melding bij de Raad vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek

Definitie: Elke mondelinge of schriftelijke mededeling bij de Raad voor de Kinderbescherming over minderjarige(n), waarbij sprake is van een (vermoedelijke) schending van het fundamentele recht van die minderjarige(n) op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid, op grond waarvan de Raad van mening is dat een maatregel m.b.t. het gezag overwogen moet worden.

Toelichting: De Raad start een onderzoek naar aanleiding van een melding van bureau jeugdzorg of AMK en bij uitzondering na een rechtstreekse melding van een acute en levensbedreigende situatie van een minderjarige door anderen dan bureau jeugdzorg of AMK. Daarnaast komt het voor dat tijdens een onderzoek van de Raad, niet zijnde een beschermingsonderzoek, een zodanige opvoedingsproblematiek vermoed wordt, dat een maatregel m.b.t. het gezag overwogen moet worden. De Raad kan in deze gevallen ambtshalve het aangevangen onderzoek uitbreiden tot een onderzoek naar opvoedingsproblemen.

Maatregelen m.b.t. het gezag zijn:

 • de ondertoezichtstelling

 • de voorlopige voogdij

 • de voogdij

 • de ontheffing

 • de ontzetting

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen:

8.1.2.1 Datum melding bij de Raad

8.1.2.2 Soort melder

8.1.2.3 Vervolg na melding bij de Raad

8.1.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

8.1.2.1 Datum melding bij de Raad [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum melding bij de Raad

Hoort bij gegeven: Melding bij de Raad vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek

Definitie: De dag waarop een melding vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek bij de Raad binnenkomt.

Versie: 6 november 2003

8.1.2.2 Soort melder [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Soort melder

Hoort bij gegeven: Melding bij de Raad vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek

Definitie: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de melding vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek van minderjarige(n) bij de Raad doet. Deze persoon is één van de omschrijvingen uit de tabel Soort melder

Tabel: Tabel Soort melder

 • 1. Bureau jeugdzorg

 • 2. AMK

 • 3. Ambtshalve melding

 • 4. Melding door anderen (inclusief crisismeldingen)

Versie: 6 november 2003

8.1.2.3 Vervolg na melding bij de Raad [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Vervolg na melding bij de Raad

Hoort bij gegeven: Melding bij de Raad vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek

Definitie: De beslissing van de Raad over het vervolg van een bij haar gedane melding. Dit vervolg is één van de omschrijvingen uit de tabel Vervolg na melding bij de Raad.

Tabel: Tabel Vervolg na melding bij de Raad

 • 1. De Raad neemt de melding in onderzoek

 • 2. De Raad verwijst (terug) naar een (andere) instantie

 • 3. De Raad besluit dat verdere bemoeienis van de Raad of een andere instantie niet meer nodig is

Versie: 6 november 2003

8.2 Verzoek Raad aan bureau jeugdzorg om aanvullende gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

8.2.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Verzoek Raad aan bureau jeugdzorg om aanvullende gegevens

Definitie: Verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming aan het bureau jeugdzorg om aanvullende gegevens naar aanleiding van een inkennisstelling.

Deze definitie rust op: De inkennisstelling zoals bedoeld in artikel 9, lid 2 Wjz.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen: 8.2.2.1 Datum verzoek Raad aan bureau jeugdzorg om aanvullende gegevens

8.2.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

8.2.2.1 Datum verzoek Raad aan bureau jeugdzorg om aanvullende gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum verzoek Raad aan bureau jeugdzorg om aanvullende gegevens

Hoort bij gegeven: Verzoek Raad aan bureau jeugdzorg om aanvullende gegevens

Definitie: De dag waarop de Raad het verzoek om aanvullende gegevens aan het bureau jeugdzorg doet.

Versie: 6 november 2003

8.3 Verzoek Raad aan AMK om aanvullende gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

8.3.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Verzoek Raad aan AMK om aanvullende gegevens

Definitie: Verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming aan het AMK om aanvullende gegevens naar aanleiding van een inkennisstelling.

Deze definitie rust op: De inkennisstelling zoals bedoeld in artikel 9, lid 2 Wjz.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen: 8.3.2.1 Datum verzoek Raad aan AMK om aanvullende gegevens

8.3.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

8.3.2.1 Datum verzoek Raad aan AMK om aanvullende gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum verzoek Raad aan AMK om aanvullende gegevens

Hoort bij gegeven: Verzoek Raad aan AMK om aanvullende gegevens

Definitie: De dag waarop de Raad het verzoek om aanvullende gegevens aan het AMK doet.

Versie: 6 november 2003

8.4 Verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag [Vervallen per 05-11-2011]

8.4.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

Definitie: Het besluit van de Raad voor de Kinderbescherming om aan de rechter te verzoeken een maatregel m.b.t. het gezag uit te spreken en het bureau jeugdzorg te belasten met de uitvoering van deze maatregel.

Toelichting: Het betreft hier niet de verzoeken een maatregel m.b.t. het gezag uit te spreken waarbij een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld oom/tante) met het gezag wordt belast (bijvoorbeeld (tijdelijke) voogdij).

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen:

8.4.2.1 Datum verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

8.4.2.2 Aard verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

8.4.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

8.4.2.1 Datum verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

Hoort bij gegeven: Verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

Definitie: De dag waarop de Raad het besluit neemt om aan de rechter te verzoeken een maatregel m.b.t. het gezag uit te spreken.

Versie: 6 november 2003

8.4.2.2 Aard verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Aard verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

Hoort bij gegeven: Verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

Definitie: De aard van het verzoek is één van de omschrijvingen uit de tabel Aard verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

Tabel: Tabel Aard verzoek Raad aan rechter voor maatregel m.b.t. het gezag

 • 1. Rekest ondertoezichtstelling

 • 2. Rekest ontzetting

 • 3. Rekest ontheffing

 • 4. Rekest voorlopige ondertoezichtstelling

 • 5. Rekest voorlopige voogdij

 • 6. Voogdij aan instelling

Versie: 6 november 2003

8.5 Onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag [Vervallen per 05-11-2011]

8.5.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag

Definitie: Onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om te bepalen of een maatregel m.b.t. het gezag over een minderjarige overwogen dient te worden en de stichting te belasten met de uitvoering van deze maatregel.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen:

8.5.2.1 Datum aanvang onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag

8.5.2.2 Datum beëindiging onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag

8.5.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

8.5.2.1 Datum aanvang onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum aanvang onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag

Hoort bij gegeven: Onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag

Definitie: De dag waarop een melding voor een onderzoek naar een maatregel m.b.t. gezag bij de Raad binnenkomt (datum melding bij de Raad)

Versie: 6 november 2003

8.5.2.2 Datum beëindiging onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum beëindiging onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag

Hoort bij gegeven: Onderzoek Raad maatregel m.b.t. het gezag

Definitie: De dag waarop de Raad het onderzoek naar een maatregel m.b.t. het gezag beëindigt.

Versie: 6 november 2003

8.6 Verwijzing Raad na onderzoek opgroei- en opvoedingsproblematiek [Vervallen per 05-11-2011]

8.6.1 Definitie [Vervallen per 05-11-2011]

Naam gegeven: Verwijzing Raad na onderzoek opgroei- en opvoedingsproblematiek

Definitie: Het besluit van de Raad voor de Kinderbescherming waarin de Raad, na onderzoek om te bepalen of een maatregel m.b.t. het gezag over een minderjarige vanwege opgroei- en opvoedingsproblematiek overwogen dient te worden, tot de conclusie komt dat verdere bemoeienis van de Raad niet meer noodzakelijk is en waarbij de Raad de cliënt al dan niet adviseert zich elders voor hulp te vervoegen.

Versie: 6 november 2003

Eigenschappen: 8.6.2.1 Datum verwijzing Raad na onderzoek opgroei- en opvoedingsproblematiek

8.6.2 Eigenschappen [Vervallen per 05-11-2011]

8.6.2.1 Datum verwijzing Raad na onderzoek opgroei- en opvoedingsproblematiek [Vervallen per 05-11-2011]

Naam eigenschap: Datum verwijzing Raad na onderzoek opgroei- en opvoedingsproblematiek

Hoort bij gegeven: Verwijzing Raad na onderzoek opgroei- en opvoedingsproblematiek

Definitie: De dag waarop de Raad het besluit neemt dat verdere bemoeienis van de Raad niet meer noodzakelijk is en waarbij de Raad de cliënt al dan niet adviseert zich elders voor hulp te vervoegen.

Versie: 6 november 2003

Bijlage 2 [Vervallen per 05-11-2011]

Rapportageformat Beleidsinformatie jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

Datum: 20 december 2004

Versie: 2.0

0 Inleiding [Vervallen per 05-11-2011]

0.0 Algemeen [Vervallen per 05-11-2011]

Dit document maakt onderdeel uit van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdzorg. In dit deel worden de rapportageformats beschreven zoals die gebruikt worden in de informatieverstrekking tussen de Bureaus Jeugdzorg en de Provincies en Zorgverzekeraars enerzijds en Provincies en het Rijk anderzijds. De formats beschrijven de inhoud van de rapportages in termen van betrokken gegevens, uitsplitsingen, kruisverbanden en dergelijke.

De gegevens die in de beschrijvingen worden genoemd, zijn allemaal gedefinieerd in het Gegevenswoordenboek jeugdzorg. Het gegevenswoordenboek sluit op zijn beurt aan bij het referentiewerkmodel bureau jeugdzorg.

Alle in dit document voorkomende rapportages vallen binnen het kader van het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg.

0.1 Verplichtingen met betrekking tot de verstrekking van gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

1. Rapportageperiode [Vervallen per 05-11-2011]

1.1 Tijdstippen en tijdvakken:

Verstrekking door de stichting:

 • Uiterlijk op 1 maart van elk jaar stuurt de stichting de gegevens over het tijdvak van 1 oktober tot en met 31 december van het voorafgaande jaar naar gedeputeerde staten en de zorgverzekeraars.

 • Uiterlijk op 1 juni van elk jaar stuurt de stichting de gegevens over het tijdvak van 1 januari tot 1 april van dat jaar naar gedeputeerde staten en de zorgverzekeraars.

 • Uiterlijk op 1 september van elk jaar stuurt de stichting de gegevens over het tijdvak van 1 april tot 1 juli van dat jaar naar gedeputeerde staten en de zorgverzekeraars.

 • Uiterlijk op 1 december van elk jaar stuurt de stichting de gegevens over het tijdvak van 1 juli tot 1 oktober van dat jaar naar gedeputeerde staten en de zorgverzekeraars.

 • Verstrekking door gedeputeerde staten:

 • Uiterlijk op 1 juli van elk jaar sturen gedeputeerde staten de gegevens over het tijdvak van 1 april (jaar t–1) tot 1 april (jaar t) naar het Rijk.

 • Uiterlijk op 1 januari van elk jaar sturen gedeputeerde staten de gegevens over het tijdvak van 1 oktober (jaar t–2) tot 1 oktober (jaar t–1) naar het Rijk.

1.2 In de rapportages moet worden onderscheiden naar kwartalen.

1.3 In sommige gevallen wordt het begin of het eind van de periode als peildatum gehanteerd. Gaat het om het begin van de rapportageperiode dan is de peildatum respectievelijk: 1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli. Gaat het om het eind van de rapportageperiode dan is de peildatum respectievelijk: 31 december, 31 maart, 30 juni, 30 september.

1.4 Bij een aantal tabellen staat aangegeven dat zij jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk moeten worden verstrekt 4. De stichting verstrekt deze tabellen 1× per jaar zonder onderscheid in kwartalen op uiterlijk 1 december, uiterlijk 1 januari sturen gedeputeerde staten deze gegevens naar het Rijk. Gezien de specifieke informatiebehoefte van de provincie, dienen deze tabellen echter wel vier keer per jaar door de stichting aan gedeputeerde staten te worden verstrekt (zie paragraaf 1.1 voor tijdstippen en tijdvakken).

1.5 Bij een aantal tabellen staat aangegeven dat zij jaarlijks aan gedeputeerde staten en het Rijk moeten worden verstrekt (zie bijlage 1). De stichting verstrekt deze tabellen 1× per jaar zonder onderscheid in kwartalen op uiterlijk 1 december aan gedeputeerde staten, uiterlijk 1 januari sturen gedeputeerde staten deze gegevens naar het Rijk. NB het betreft hier de gegevens over het tijdvak van 1 oktober (jaar t–2) tot 1 oktober (jaar t–1).

2. Toelichtingen op de cijfers [Vervallen per 05-11-2011]

Elk item waarover wordt gerapporteerd, dient in beginsel te zijn voorzien van een toelichting. Het doel van de toelichting is om misinterpretatie van cijfers op voorhand te voorkomen en de leverende partij de gelegenheid te bieden eventuele afwijkingen te verklaren. Indien er geen opmerkingen zijn dan wordt dit expliciet vermeld.

De toelichting dient dan ook de volgende standaard onderdelen te bevatten:

 • Hoe verhouden de cijfers uit de rapportageperiode zich tot de cijfers in dezelfde periode van het vorige jaar of vorige jaren?

 • Welke trends kunnen daarbij eventueel worden gesignaleerd?

 • Zijn er knelpunten?

3. Gebruik cijfers in tabellen [Vervallen per 05-11-2011]

In de meeste tabellen wordt gevraagd naar aantallen. Indien het percentages of een gemiddelde betreft, dan staat dit expliciet vermeld. Indien er naar een percentage of gemiddelde wordt gevraagd, wordt tevens gevraagd naar de aantallen op grond waarvan het gemiddelde is berekend. Dit laatste getal is nodig om ook op landelijk niveau tot gemiddelden of percentages te kunnen komen.

Overal waar naar een gemiddelde wordt gevraagd, geldt voorts dat alle cijfers tot 2 cijfers achter de komma dienen te worden vermeld. Dit is noodzakelijk om op landelijk niveau al te grote afrondingsverschillen te voorkomen.

1 Cliëntkenmerken jeugdige cliënten [Vervallen per 05-11-2011]

1.0 Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

De rapportages die in dit hoofdstuk aan de orde komen geven inzicht in de samenstelling van de populatie jeugdige cliënten binnen de werkstromen van het bureau jeugdzorg. Er zijn onderverdelingen naar leeftijd, geslacht, leefsituatie en afkomst. Door longitudinale vergelijking van deze gegevens kunnen trends zichtbaar gemaakt worden, die als input kunnen dienen voor bijstelling van bestaand of ontwikkeling van nieuw beleid.

Daarnaast hebben de rapportages betrekking op de samenstelling van de populatie jeugdigen ten aanzien van wie (een vermoeden van) kindermishandeling is gemeld en waarvoor het AMK een onderzoek uitvoert.

NB: De in dit hoofdstuk gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden verstrekt, met uitzondering van tabel 1.5.

1.1 Onderverdeling naar leeftijd jeugdige cliënten [Vervallen per 05-11-2011]

Kenmerken

bij aanmelding

bij aanvang verlening ambulante zorg door BJZ

Bij aanvang verlening van geïndiceerde zorg

bij aanvang reguliere JR

bij aanvang ITB Harde Kern

bij aanvang ITB Criem

bij aanvang STP

bij aanvang OTS

bij aanvang Voogdij

bij aanvang Voorl. voogdij

bij aanvang onderzoek AMK

0 tot en met 5 jaar

     

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

       

6 tot en met 11 jaar

     

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

       

12 tot en met 14 jaar

                     

15 tot en met 17

                     

18 en ouder

             

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Totalen

                     

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar leeftijd jeugdige cliënt / jeugdige AMK.

De laatste kolom heeft betrekking op de jeugdige ten aanzien van wie (een vermoeden van) kindermishandeling is gemeld en waarvoor het AMK een onderzoek uitvoert.

N.B. Eén jeugdige cliënt kan in de periode waarover wordt gerapporteerd in meerdere werkstromen zijn ingestroomd, bijvoorbeeld eerst via (vrijwillige) aanmelding en later met OTS.

1.2 Onderverdeling naar geslacht jeugdige cliënten [Vervallen per 05-11-2011]

Kenmerken

bij aanmelding

bij aanvang verlening ambulante zorg door BJZ

bij aanvang verlening van geïndiceerde zorg

bij aanvang reguliere JR

bij aanvang ITB Harde Kern

bij aanvang ITB Criem

bij aanvang STP

bij aanvang OTS

bij aanvang Voogdij

bij aanvang Voorl. voogdij

bij aanvang onderzoek AMK

Jongen

                     

Meisje

                     

Totalen

                     

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar geslacht jeugdige cliënt.

De laatste kolom heeft betrekking op jeugdigen ten aanzien van wie (een vermoeden van) kindermishandeling is gemeld en waarvoor het AMK een onderzoek uitvoert.

N.B. Eén jeugdige cliënt kan in de periode waarover wordt gerapporteerd in meerdere werkstromen zijn ingestroomd, bijvoorbeeld eerst via (vrijwillige) aanmelding en later met OTS.

1.3 Onderverdeling naar leefsituatie jeugdige cliënten [Vervallen per 05-11-2011]

Kenmerken

bij aanmelding

bij aanvang verlening ambulante zorg door BJZ

bij aanvang verlening van geïndiceerde zorg

bij aanvang reguliere JR

bij aanvang ITB Harde Kern

bij aanvang ITB Criem

bij aanvang STP

bij aanvang OTS

bij aanvang Voogdij

bij aanvang Voorl. voogdij

bij aanvang onderzoek AMK

Zelfstandig

                     

In één-oudergezin

                     

In meer-oudergezin

                     

In adoptiefgezin

                     

Residentieel

                     

Pleegzorg

                     

Zwervend

                     

Anders

                     

Onbekend

                     

Totalen

                     

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar leefsituatie jeugdige cliënt (zoals geregistreerd ten tijde van de aanmelding resp. bij aanvang justitiële taak).

De laatste kolom heeft betrekking op de jeugdige ten aanzien van wie (een vermoeden van) kindermishandeling is gemeld en waarvoor het AMK een onderzoek uitvoert.

N.B. Eén jeugdige cliënt kan in de periode waarover wordt gerapporteerd in meerdere werkstromen zijn ingestroomd, bijvoorbeeld eerst via (vrijwillige) aanmelding en later met OTS.

Gegevens

Leefsituatie jeugdige cliënt bij aanmelding (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Leefsituatie jeugdige cliënt bij OTS, voogdij, JR (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

1.4 Onderverdeling jeugdige cliënten naar afkomst [Vervallen per 05-11-2011]

Kenmerken

bij aanmelding

bij aanvang verlening ambulante zorg door BJZ

bij aanvang verlening van geïndiceerde zorg

bij aanvang reguliere JR

bij aanvang ITB Harde Kern

bij aanvang ITB Criem

bij aanvang STP

bij aanvang OTS

bij aanvang Voogdij

bij aanvang Voorl. Voogdij

bij aanvang onderzoek AMK

Autochtoon

                     

Allochtoon – doelgroepland

                     

– Marokko

                     

– Turkije

                     

– Ned. Antillen

                     

– Overige doelgroeplanden

                     

Allochtoon – geen doelgroepland

                     

Onbekend

                     

Totalen

                     

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar afkomst jeugdige cliënt.

De laatste kolom heeft betrekking op de jeugdige ten aanzien van wie (een vermoeden van) kindermishandeling is gemeld en waarvoor het AMK een onderzoek uitvoert.

N.B. Eén jeugdige cliënt kan in de periode waarover wordt gerapporteerd in meerdere werkstromen zijn ingestroomd, bijvoorbeeld eerst via (vrijwillige) aanmelding en later met OTS.

Voor bepalingswijze allochtoon/autochtoon en bepaling doelgroeplanden zie bijlage.

1.5 Onderverdeling aantallen jeugdige cliënten naar gemeente van inschrijving [Vervallen per 05-11-2011]

NB. Onderstaande tabel hoeft niet door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden verstrekt.

Gemeente

Aantal aanmeldingen

Aantal terugverwijzingen naar voorliggende voorzieningen

Aantal verlening ambulante zorg door BJZ

bij aanvang reguliere JR

bij aanvang ITB Harde Kern

bij aanvang ITB Criem

bij aanvang STP

Aantal taken OTS

Aantal taken Voogdij

Aantal taken Voorl. Voogdij

Aantal indicatiebesluiten

Aantal zorgaanspraken

Aantal verleende zorg

                           

Totaal

                         

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Per (deel-)gemeente van inschrijving, het aantal cliënten dat:

 • zich gedurende de rapportageperiode bij het BJz heeft aangemeld;

 • aantal jeugdige cliënten aan wie het BJZ gedurende de rapportageperiode ambulante jeugdzorg heeft verleend;

 • aantal jeugdige cliënten dat gedurende de rapportageperiode is terugverwezen naar voorliggende voorzieningen;

 • aantal jeugdige cliënten voor wie het BJz gedurende de rapportageperiode een jeugdbeschermingstaak heeft gekregen;

 • aantal jeugdige cliënten ten aanzien van wie gedurende de rapportageperiode door het BJz een indicatiebesluit is genomen;

 • aantal jeugdige cliënten dat een zorgaanspraak heeft gekregen gedurende de rapportageperiode;

 • aantal jeugdige cliënten ten aanzien van wie zorg is verleend gedurende de rapportageperiode.

Instroom per werkstroom, totaal en onderscheiden naar afkomst jeugdige cliënt.

N.B. Eén jeugdige cliënt kan in de periode waarover wordt gerapporteerd in meerdere werkstromen zijn ingestroomd, bijvoorbeeld eerst via (vrijwillige) aanmelding en later met OTS.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Gemeente van inschrijving cliënt bij aanmelding.

Gemeente van inschrijving cliënt bij aanvang taak OTS, voogdij, JR.

Vervolg op aanmelding (categorie: BJz verwijst naar voorliggende voorzieningen)

Datum aanmelding, datum vervolg op aanmelding,

Datum aanvang en datum einde ambulante zorg door BJZ,

Datum aanvang en datum einde OTS, Voogdij, Voorlopige voogdij en Jeugdreclassering

Datum indicatiebesluit, zorgvorm benodigde zorg

Datum aanvang en datum einde zorg

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

Gedeputeerde staten en BJZ’s maken nadere afspraken over de (deel-) gemeenten waarover gerapporteerd zal worden.

2 Algemene gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

2.1 Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

De rapportages uit dit hoofdstuk geven inzicht in het aantal aanmeldingen bij het BJz. Voorts wordt antwoord gegeven op de vraag welke beroepsbeoefenaren personen verwijzen naar het bureau jeugdzorg. Tenslotte wordt inzicht verkregen in het vervolg op de aanmelding (wat is de ‘uitkomst’ van de aanmelding geweest).

2.2 Aantal aanmeldingen [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal

Aanmeldingen

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aanmeldingen dat in de rapportageperiode is gedaan.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Cliënt van het Bureau jeugdzorg.

Datum aanmelding

2.3 Verwijzing door beroepsbeoefenaren [Vervallen per 05-11-2011]

NB: De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks aan gedeputeerde staten en het Rijk te worden verstrekt.

Beroepsmatige verwijzer

Aantal

Percentage

Huisarts

   

Kinderarts

   

Jeugd gezondheidszorg

   

AMW

   

GGZ

   

Politie

   

Raad Kinderbescherming

   

Opvoedbureau

   

Opvoedtelefoon

   

Kindertelefoon

   

Onderwijsvoorziening

   

Kinderopvang

   

Leerplichtambtenaar

   

Halt & Stop

   

Overigen

   

Onbekend

   

Totaal verwijzingen

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Verwijzingen door beroepsmatige verwijzers gedurende de rapportageperiode, uitgesplitst naar soort verwijzer, zowel in aantallen als in percentages.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanmelding.

Beroepsmatige verwijzer naar Bureau jeugdzorg (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

2.4 Vervolg op aanmelding [Vervallen per 05-11-2011]

NB De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden geleverd

Vervolg op aanmelding

Aantal

Percentage

BJz constateert dat cliënt geen hulp nodig heeft of wenst

   

BJz verwijst naar de Raad

   

BJz verwijst naar voorliggende voorziening

   

BJz verwijst naar overigen

   

BJz besluit het crisistraject te starten

   

BJz heeft voldoende hulp geboden, aanmelding wordt afgesloten

   

BJz voert indicatietraject uit

   

BJz heeft nog geen vervolg bepaald

   

Totaal

 

n.v.t.

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Vervolg op aanmeldingen waarvan ‘datum aanmelding’ in rapportageperiode valt onderverdeeld naar soort vervolg.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanmelding.

Vervolg op aanmelding (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

3 Indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

3.1 Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

De rapportages uit dit hoofdstuk zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen in aantallen genomen indicatiebesluiten, met daarbij een onderverdeling naar de aanspraken die uit deze besluiten voortvloeien. Dit geeft een beeld van de ‘vraag’ naar geïndiceerde zorg, uitgesplitst naar soorten van zorg. Daarnaast geven de rapportages een beeld van de gemiddelde doorlooptijd van aanmelding tot eerste indicatiebesluit.

3.2 Aantal indicatiebesluiten [Vervallen per 05-11-2011]

 

Totalen

Indicatiebesluiten

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Het aantal indicatiebesluiten dat in de rapportageperiode is genomen.

Besluiten die zijn voorbereid door Landelijk Werkende Instellingen of andere samenwerkingspartners en waarvoor het BJz de eindverantwoordelijkheid draagt moeten hier worden meegeteld.

NB: Dit betreft alle soorten indicatiebesluiten; het doel is namelijk te weten hoe vaak de activiteit ‘het nemen van een indicatiebesluit’ is uitgevoerd, los van de aard en de inhoud van de besluiten.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum indicatiebesluit.

3.3 Aantallen, omvang en duur zorgaanspraken naar zorgvorm [Vervallen per 05-11-2011]

Zorgvorm

Aantal zorgaanspraken

Gemiddeld aantal uren per aanspraak

Gemiddelde duur per aanspraak

JH Thuis

     

JH Accommodatie zorgaanbieder individueel

     

JH Accommodatie zorgaanbieder groep

     

Verblijf Pleegouder deeltijd

     

Verblijf Pleegouder 24-uurs

     

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

     

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

     

Observatiediagnostiek deeltijd

     

Observatiediagnostiek 24-uurs

     

JJI Opvang normaal beveiligd

     

JJI Opvang beperkt beveiligd

     

JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

     

JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

     

GGZ Verpleging

     

GGZ Ondersteunende begeleiding

     

GGZ Activerende begeleiding

     

GGZ Behandeling

     

GGZ Verblijf

     

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Zorgaanspraken jeugdzorg waarvoor is geïndiceerd in de rapportageperiode onderscheiden naar zorgvorm. Uitgesplitst in aantal, gemiddeld aantal zorguren per aanspraak en gemiddelde duur (termijn) van de zorgaanspraak. Idem voor de zorgaanspraken GGZ waarvoor is geïndiceerd in de rapportageperiode en de zorgaanspraken JJI in de rapportageperiode.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Aanspraak op zorg.

Zorgvorm en omvang benodigde zorg, Zorgvorm en omvang benodigde zorg JGGZ (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Omvang in uren

Duur in kalenderdagen

3.4 Gegevens over aan indicatiebesluit gelijkgestelde beslissingen [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden geleverd.

Beslissing door

Aantal

Rechter

 

Selectiefunctionaris

 

Directeur

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal aan indicatiebesluit gelijkgestelde beslissingen onderscheiden naar beslisser dat tijdens de rapportageperiode is genomen.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum beslissing gelijk aan indicatiebesluit.

Beslissingen gelijk aan indicatiebesluit (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

3.5 Grondslag voor indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden geleverd.

Grondslag voor indicatiebesluit

Aantal

Cliënt is aangewezen op jeugdzorg (artikel 5, lid 2 Wjz)

 

Verstrijken geldigheidstermijn aanspraak, nadat de in het besluit voorziene zorg is aangevangen (artikel 6, lid 1 c Wjz)

 

Verstrijken termijn waarbinnen aanspraak tot gelding moet zijn gebracht (artikel 6, lid 1 d Wjz)

 

Aanspraak cliënt vervalt, omdat de cliënt niet langer op jeugdzorg is aangewezen (artikel 6, lid 4 Wjz)

 

In spoedeisende situaties, waarbij de zorg voor de cliënt al is aangevangen (artikel 14 Uitvoeringsbesluit)

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal grondslagen voor indicatiebesluit, Het betreft hier de indicatiebesluiten die tijdens de rapportageperiode zijn genomen.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum indicatiebesluit.

Grondslag voor indicatiebesluit (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

3.6 Doorlooptijd tussen aanmelding en eerste indicatiebesluit (vrijwillig kader) [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal indicatiebesluiten (vrijwillig kader)

Gemiddeld aantal kalenderdagen

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Gemiddeld aantal kalenderdagen dat cliënten na aanmelding (vrijwillig kader) hebben moeten wachten totdat er een eerste indicatiebesluit is genomen, in de rapportageperiode.

Berekening wachttijd [Vervallen per 05-11-2011]

Per cliënt datum eerst genomen indicatiebesluit na aanmelding minus datum aanmelding.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanmelding.

Datum indicatiebesluit.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen.

3.7 Reden overschrijden verzilveringstermijn aanspraak [Vervallen per 05-11-2011]

NB: De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijkte worden geleverd.

Reden

Aantal aanspraken

Aantal cliënten

Cliënt heeft geen behoefte aan zorg zoals omschreven in aanspraak

   

Zorg niet tijdig beschikbaar

   

Cliënt is gestart met andere zorg

   

Cliënt is verhuisd

   

Cliënt is overleden

   

Totalen

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal aanspraken waarbij de verzilveringstermijn van maximaal 3 maanden op de peildatum (= eind van de rapportageperiode) verstreken is, de reden daarvan en het aantal cliënten dat het betreft.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum indicatiebesluit + maximaal 3 maanden (= datum verzilveringstermijn).

Reden overschrijden verzilveringstermijn aanspraak (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

NB: Voor bepalen aantal cliënten dat zijn aanspraak niet tot gelding brengt is een ‘signaal’ benodigd aan het casemanagement. De programmatuur moet dit oplossen.

3.8 Schriftelijk advies andere dan geïndiceerde zorg [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal

Schriftelijk advies

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Het aantal gevallen waarin het Bureau jeugdzorg de cliënt een schriftelijk advies heeft gegeven in verband met verwijzing naar andere dan geïndiceerde zorg, in de rapportageperiode.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum schriftelijk advies.

4 Gegevens over de verlening van geïndiceerde zorg [Vervallen per 05-11-2011]

4.1 Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

Met gegevens over de verlening van geïndiceerde zorg ontstaat een beeld van het gebruik van het zorgaanbod. Daarbij wordt ook gevraagd naar de gemiddelde wachttijd tussen indicatiebesluit en aanvang van de zorg en de verhouding tussen geïndiceerde en daadwerkelijk gerealiseerde zorg. Hiermee kan een indruk worden verkregen van de mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Uit gegevens over het oordeel dat het bureau jeugdzorg heeft over de mate waarin met de zorg het doel in het indicatiebesluit gehaald is, kan ten aanzien van de aansluiting vraag en aanbod nog aanvullende informatie verkregen worden.

4.2 Aantal cliënten dat jeugdzorg ontvangt waarop een aanspraak bestaat [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal cliënten begin

Aantal nieuwe cliënten

Aantal beëindigingen

     

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Totaal aantal cliënten dat aan het begin van de rapportageperiode een of meer vormen van jeugdzorg ontvangt waarop een aanspraak bestaat.

Totaal aantal nieuwe cliënten waarvoor een of meer vormen van jeugdzorg waarop een aanspraak bestaat in de rapportage periode is aangevangen.

Totaal aantal cliënten waarvoor alle vormen van jeugdzorg waarop een aanspraak bestaat in de rapportage periode is beëindigd.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang zorg

Datum einde zorg

4.3 Zorg die is verleend [Vervallen per 05-11-2011]

Zorgvorm

Aantal aangevangen

Aantal beëindigd

Gemiddeld aantal uren

Gemiddelde duur

JH Thuis

       

JH Accommodatie zorgaanbieder individueel

       

JH Accommodatie zorgaanbieder groep

       

Verblijf Pleegouder deeltijd

       

Verblijf Pleegouder 24-uurs

       

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

       

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

       

Observatiediagnostiek deeltijd

       

Observatiediagnostiek 24-uurs

       

JJI Opvang normaal beveiligd

       

JJI Opvang beperkt beveiligd

       

JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

       

JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

       

GGZ Verpleging

       

GGZ Ondersteunende begeleiding

       

GGZ Activerende begeleiding

       

GGZ Behandeling

       

GGZ Verblijf

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal maal dat in de rapportageperiode geïndiceerde zorg is aangevangen onderscheiden naar zorgvorm.

Aantal maal dat in de rapportageperiode geïndiceerde zorg is beëindigd onderscheiden naar zorgvorm.

Gemiddelde omvang (= totaal aantal uren verleende zorg gedeeld door het aantal zorgaanspraken betreffende zorgvorm) van de in de rapportageperiode beëindigde zorg onderscheiden naar zorgvorm.

Gemiddelde duur van de in de rapportageperiode beëindigde zorg onderscheiden naar zorgvorm.

De plaatsingen van eigen cliënten buiten de eigen provincie worden hier meegeteld.

NB: Het betreft hier een telling zorgaanspraken die tot gelding zijn gebracht, omdat een cliënt meerdere zorgaanspraken kan hebben is dit aantal niet gelijk te stellen aan het aantal cliënten.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang zorg.

Datum beëindiging zorg.

(In bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Omvang in uren.

Duur in kalenderdagen.

4.4 Geïndiceerde zorg die is verleend aan jeugdigen waarvoor BJz een justitiële taak heeft [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden geleverd.

Taak

Bij aanvang reguliere JR

Bij aanvang ITB Harde Kern

Bij aanvang ITB Criem

Bij aanvang STP

Bij aanvang OTS

Bij aanvang VV

Bij aanvang Voogdij

Totaal

Zorgvorm

               

Jeugdhulp Thuis

               

Jeugdhulp Accommodatie zorgaanbieder individueel

               

Jeugdhulp Accommodatie zorgaanbieder groep

               

Verblijf Pleegouder deeltijd

               

Verblijf Pleegouder 24-uurs

               

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

               

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

               

Observatiediagnostiek deeltijd

               

Observatiediagnostiek 24-uurs

               

JJI Opvang normaal beveiligd

               

JJI Opvang beperkt beveiligd

               

JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

               

JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

               

GGZ Verpleging

               

GGZ Ondersteunende begeleiding

               

GGZ Activerende begeleiding

               

GGZ Behandeling

               

GGZ Verblijf

               

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal cliënten waarvoor geïndiceerde zorg is aangevangen in de rapportageperiode, onderscheiden naar zorgvorm (jeugdhulp, verblijf en observatiediagnostiek, GGZ, JJI), waarvoor tevens een taak kinderbescherming of een taak jeugdreclassering geldt.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Zorgvorm en omvang verleende zorg (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Taken Ondertoezichtstelling, Voogdij en Jeugdreclassering.

4.5 Uithuisplaatsing naar verblijfsstatus [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks aan gedeputeerde staten en het Rijk te worden geleverd.

Plaatsing

Aantal geplaatst in een pleeggezin

Aantal geplaatst in een accommodatie

Verblijfsstatus jeugdige cliënten

Nederlandse nationaliteit

   

Rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen

   

Niet-rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen

   

Onbekend

   

Totaal

   

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De beleidslijn is dat niet-rechtmatig in Nederland verblijvende jeugdige cliënten in een residentiele instelling worden geplaatst. Slechts in uitzonderingsgevallen mogen deze jeugdige cliënten in een pleeggezin worden geplaatst. Met deze tabel is het Rijk in staat om dit beleid te monitoren.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal plaatsingen in pleeggezin of accommodatie uitgesplitst naar verblijfsstatus van de jeugdige cliënten.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Verblijfsstatus (bij aanvraag indicatiebesluit)

Zorgvorm verleende zorg: selectie pleeggezin (etmaal) en accommodatie (etmaal)

4.6 Reden beëindiging zorg per zorgaanspraak [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden geleverd.

Reden

Beëindiging volgens plan

Einde termijn zorg

Cliënt start met andere zorg

Zorg (voortijdig)

afgebroken

Zorgvorm

       

Jeugdhulp Thuis

       

Jeugdhulp Accommodatie zorgaanbieder individueel

       

Jeugdhulp Accommodatie zorgaanbieder groep

       

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

       

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

       

Observatiediagnostiek deeltijd

       

Observatiediagnostiek 24-uurs

       

JJI Opvang normaal beveiligd

       

JJI Opvang beperkt beveiligd

       

JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

       

JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

       

GGZ Verpleging

       

GGZ Ondersteunende begeleiding

       

GGZ Activerende begeleiding

       

GGZ Behandeling

       

GGZ Verblijf

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal beëindigingen van geïndiceerde zorg en de redenen van de beëindiging, onderscheiden naar zorgvorm, in de rapportageperiode.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Zorgvorm en omvang verleende zorg (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Reden beëindiging zorg (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

4.7 Wachttijd aantal cliënten voor wie zorg is aangevangen [Vervallen per 05-11-2011]

Zorgvorm

Aantal cliënten voor wie zorg is aangevangen in rapportage periode

Gemiddelde wachttijd

JH Thuis

   

JH Accommodatie zorgaanbieder individueel

   

JH Accommodatie zorgaanbieder groep

   

Verblijf Pleegouder deeltijd

   

Verblijf Pleegouder 24-uurs

   

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

   

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

   

Observatiediagnostiek deeltijd

   

Observatiediagnostiek 24-uurs

   

JJI Opvang normaal beveiligd

   

JJI Opvang beperkt beveiligd

   

JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

   

JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

   

GGZ Verpleging

   

GGZ Ondersteunende begeleiding

   

GGZ Activerende begeleiding

   

GGZ Behandeling

   

GGZ Verblijf

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal cliënten voor wie de zorg in rapportage periode is aangevangen en de gemiddelde wachttijd van deze cliënten vanaf het indicatiebesluit

Berekening gemiddelde wachttijd [Vervallen per 05-11-2011]

Deze wachttijd wordt berekend door per cliënt de datum aanvang zorg minus de datum indicatiebesluit te nemen. Aangezien er bij een crisisplaatsing géén sprake is van een besluit op grond van artikel 5 lid 2, Wet op de Jeugdzorg, wordt deze crisisplaatsing niet meegeteld bij de wachttijdberekening.

NB: Het gaat hier om het indicatiebesluit dat de zorgaanspraak bevat die is verzilverd en het moet gaan om de eerste keer dat voor die zorg is geïndiceerd.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum indicatiebesluit.

Datum aanvang zorg.

Zorgvorm en omvang verleende zorg (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen.

4.8 Wachtenden op geïndiceerde zorg op peildatum [Vervallen per 05-11-2011]

Zorgvorm

Aantal

wachtenden eind

Wachttijd korter of gelijk aan 4 weken

Wachttijd langer dan 4 weken maar kleiner of gelijk aan 9 weken

Wachttijd langer dan 9 weken

JH Thuis

       

JH Accommodatie zorgaanbieder individueel

       

JH Accommodatie zorgaanbieder groep

       

Verblijf Pleegouder deeltijd

       

Verblijf Pleegouder 24-uurs

       

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

       

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

       

Observatiediagnostiek deeltijd

       

Observatiediagnostiek 24-uurs

       

JJI Opvang normaal beveiligd

       

JJI Opvang beperkt beveiligd

       

JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

       

JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

       

GGZ Verpleging

       

GGZ Ondersteunende begeleiding

       

GGZ Activerende begeleiding

       

GGZ Behandeling

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal wachtenden aan het eind van de rapportageperiode en de tijd dat deze cliënten op dat moment op zorg wachten. Uitgesplitst naar korter dan of gelijk aan 4 weken, langer dan 4 weken maar kleiner of gelijk aan 9 weken, langer dan 9 weken.

Zorg onderscheiden naar zorgvorm.

Berekening wachttijd [Vervallen per 05-11-2011]

Per cliënt einddatum rapportageperiode minus datum indicatiebesluit.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum indicatiebesluit.

Zorgvorm en omvang verleende zorg (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen.

4.9 Aantal zorgaanspraken dat tot gelding is gebracht [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden geleverd.

Verleende zorg

JH Thuis

JH Accommodatie

zorgaanbieder individueel

JH Accommodatie

zorgaanbieder groep

Verblijf Pleegouder deeltijd

Verblijf Pleegouder 24-uurs

Verblijf Accommodatie

zorgaanbieder deeltijd

Verblijf Accommodatie

zorgaanbieder 24-uurs

Observatiediagnostiek

deeltijd

Observatiediagnostiek

24-uurs

JJI Opvang

normaal beveiligd

JJI Opvang

beperkt beveiligd

JJI Behandelinrichting

normaal beveiligd

JJI Behandelinrichting

beperkt beveiligd

GGZ Verpleging

GGZ Ondersteunende

begeleiding

GGZ Activerende

begeleiding

GGZ Behandeling

GGZ Verblijf

Eerst aangewezen zorg

                                     

JH Thuis

                                   

JH Accommodatie zorgaanbieder individueel

                                   

JH Accommodatie zorgaanbieder groep

                                   

Verblijf Pleegouder deeltijd

                                   

Verblijf Pleegouder 24-uurs

                                   

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder deeltijd

                                   

Verblijf Accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

                                   

Observatiediagnostiek deeltijd

                                   

Observatiediagnostiek 24-uurs

                                   

JJI Opvang normaal beveiligd

                                   

JJI Opvang beperkt beveiligd

                                   

JJI Behandelinrichting normaal beveiligd

                                   

JJI Behandelinrichting beperkt beveiligd

                                   

GGZ Verpleging

                                   

GGZ Ondersteunende begeleiding

                                   

GGZ Activerende begeleiding

                                   

GGZ Behandeling

                                   

GGZ Verblijf

                                   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Deze tabel laat zien wat is gerealiseerd van de zorgaanspraken waarvoor is geïndiceerd, uitgesplitst naar zorgvorm. Indien de verleende zorg afwijkt van de eerst aangewezen zorg, heeft de cliënt vervangende zorg ontvangen. Dit biedt inzicht in de mate waarin het zorgaanbod is afgestemd op de zorgvraag.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Cliënt van het Bureau jeugdzorg.

Selectie uit tabel Aanspraak op eerst aangewezen of vervangende zorg (selectie: eerst aangewezen zorg).

Eerst aangewezen of vervangende zorg verleend.

Datum beëindiging zorg.

Zorgvorm verleende zorg (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

4.10 Behalen doel zorg in indicatiebesluit [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks aan gedeputeerde staten en het Rijk te worden geleverd.

 

Aantal cliënten

Doel niet gehaald

(toestand is ongunstiger of gelijk gebleven)

 

Doel deels gehaald

(toestand is gunstiger maar duidelijk niet conform doel)

 

Doel gehaald

(toestand is verbeterd geheel, of vrijwel geheel, conform doel)

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Mate waarin het in het indicatiebesluit omschreven doel van de zorg is behaald, voor alle indicatiebesluiten in de rapportageperiode.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Cliënt van het Bureau jeugdzorg.

Doelen indicatiebesluit behaald (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

5 Verlening van ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

5.1 Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

Met deze gegevens ontstaat een beeld van de omvang van de ambulante jeugdzorg die door het Bureau jeugdzorg zelf wordt verzorgd, alsmede de redenen van beëindiging van deze zorg.

5.2 Verleende ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal cliënten dat wacht op

ambulante jeugdzorg eind

Aantal begin

Aantal nieuwe cliënten

Aantal beëindigd

Ambulante jeugdzorg

       

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal cliënten dat aan het eind van de rapportageperiode (peildatum) wacht op ambulante jeugdzorg door het Bureau jeugdzorg.

Aantal cliënten dat aan het begin van de periode ambulante zorg ontvangt, aantal cliënten waarbij ambulante jeugdzorg in de rapportageperiode is aangevangen een aantal waarbij de ambulante zorg is beëindigd.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg.

Datum beëindiging ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg.

Datum besluit ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen.

5.3 Reden beëindiging ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg [Vervallen per 05-11-2011]

NB: De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks door gedeputeerde staten aan het Rijk te worden geleverd.

Redenen beëindiging ambulante jeugdzorg

Aantal cliënten

Beëindiging volgens plan

 

Einde termijn ambulante zorg

 

Cliënt start met andere zorg (niet zijnde jeugdzorg)

 

Cliënt start met indicatietraject

 

Zorg (voortijdig) afgebroken

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal cliënten waarvoor de ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg is beëindigd in de rapportageperiode onderverdeeld naar redenen beëindiging ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum beëindiging ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg.

Reden beëindiging ambulante jeugdzorg door Bureau jeugdzorg (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek)

6 Ondertoezichtstelling en voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

6.1 Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

De rapportages bieden inzicht in de hoeveelheid OTS- en (voorlopige) voogdijmaatregelen en de gemiddelde duur ervan. Bovendien wordt inzicht verkregen in de doorlooptijden bij aanvang van de maatregelen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen OTS en voorlopige OTS. Een voorlopige OTS die overgaat in een OTS wordt als één maatregel gezien. Een overgang van een voorlopige OTS naar een OTS is derhalve geen uitstroom/nieuwe instroom en ook geen verlenging.

6.2 Ondertoezichtstelling en (voorlopige) voogdij (totalen) [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal

Aantal jeugdigen begin

Aantal nieuwe

jeugdigen

Aantal jeugdigen

overgedragen van andere instelling

Aantal jeugdigen

overgedragen naar andere instelling

Aantal beëindigingen

Aantal jeugdigen eind

Aantal verlengingen

Maatregel

             

OTS

             

Voogdij

           

Nvt

Voorlopige voogdij

           

Nvt

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De maatregelen tijdelijke voogdij vallen onder de voogdij maatregelen.

De aanvangsdatum van een OTS maatregel is de datum genoemd in de beschikking.

De aanvangsdatum van een Voogdij maatregel is 1 dag na de datum van verzending.

De aanvangsdatum van een voorlopige voogdij is de dag van de uitspraak.

De beëindigingdatum hangt af van de reden van beëindiging.

Een overdracht is geen uitstroom bij de ene instelling en nieuwe instroom bij de andere instelling.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Totaal aantal jeugdigen aan het begin van de rapportageperiode.

Totaal aantal nieuwe jeugdigen waarbij maatregel jeugdbescherming in de rapportageperiode opgelegd is.

Het totaal aantal jeugdigen dat overgedragen is/wordt naar een andere instelling.

Totaal aantal jeugdigen waarbij maatregel ondertoezichtstelling in de rapportageperiode verlengd wordt.

Totaal aantal jeugdigen waarbij maatregel jeugdbescherming in de rapportageperiode beëindigd is.

Totaal aantal jeugdigen aan het einde van de rapportageperiode.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij (=instroom).

Datum overdracht van andere instelling.

Datum overdracht naar andere instelling.

Datum verlenging maatregel ondertoezichtstelling.

Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij (=uitstroom).

6.3 Duur ondertoezichtstelling en (voorlopige) voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

Aantal beëindigingen

Gemiddelde duur maatregel

OTS

   

Voogdij

   

Voorlopige voogdij

   

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De aanvangsdatum van een OTS maatregel is de datum genoemd in de beschikking.

De aanvangsdatum van een Voogdij maatregel is 1 dag na de datum van verzending.

De aanvangsdatum van een voorlopige voogdij is de dag van de uitspraak.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Totaal aantal jeugdigen waarvan maatregel jeugdbescherming in de rapportageperiode beëindigd is.

Gemiddelde duur van de maatregelen jeugdbescherming die in rapportageperiode zijn beëindigd.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij.

Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen.

6.4 Reden beëindiging ondertoezichtstelling en (voorlopige) voogdij [Vervallen per 05-11-2011]

Reden

Bereiken meerderjarigheid jeugdige

Opheffing

Niet verlengd

Overlijden jeugdige

Verstrijken termijn

Overgang naar andere maatregel

Voogdij naar

pleegouder

Herstel gezag

Aantal beëindigingen (totaal)

Maatregel

                 

Aantal OTS

           

Nvt

Nvt

 

Aantal Voogdij

   

Nvt

           

Aantal Voorlopige voogdij

           

Nvt

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal jeugdigen waarvoor een maatregel jeugdbescherming is beëindigd in de rapportageperiode, per maatregel, als totaal en uitgesplitst naar reden van beëindiging.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij.

Reden beëindiging maatregel ondertoezichtstelling, maatregel voogdij of maatregel voorlopige voogdij (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

6.5 Machtiging tot uithuisplaatsing [Vervallen per 05-11-2011]

Machtiging

Aantal machtigingen

Gemiddelde duur machtiging

1e machtiging n.a.v. indicatiebesluit

   

1e machtiging zonder indicatiebesluit

   

Verlengde machtiging n.a.v. indicatiebesluit

   

Verlengde machtiging zonder indicatiebesluit

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal 1e en verlengde machtigingen tot uithuisplaatsing dat in de rapportageperiode is gegeven en de gemiddelde duur van deze machtigingen zoals deze in de betreffende machtiging is vastgelegd, uitgesplitst naar soort machtiging.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum machtiging tot uithuisplaatsing.

Duur machtiging tot uithuisplaatsing.

Soort machtiging tot uithuisplaatsing (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen

6.6 Doorlooptijd van uitspraak tot inkennisstelling [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

Aantal jeugdigen voor wie BJz een inkennisstelling heeft ontvangen

Gemiddelde doorlooptijd

OTS

   

Voogdij

   

Voorlopige voogdij

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Doorlooptijd vanaf datum uitspraak tot inkennisstelling van het Bureau jeugdzorg.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling minus datum uitspraak.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling.

Datum uitspraak.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen.

6.7 Doorlooptijd van inkennisstelling tot mededeling Bureau jeugdzorg aan jeugdige [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

Aantal jeugdigen aan wie mededeling is gedaan

Gemiddelde doorlooptijd

Aantal buiten norm

OTS

     

Voogdij

     

Voorlopige voogdij

     

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De datum inkennisstelling betreft de dag waarop het BJZ de inkennisstelling heeft ontvangen. Het kan voorkomen dat een BJZ al voor de officiële ontvangst van de inkennisstelling de mededeling heeft gedaan. In deze gevallen is de doorlooptijd gelijk aan 0 (nul) dagen.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Doorlooptijd vanaf datum inkennisstelling Bureau jeugdzorg tot de mededeling aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder of voogd.

Aantal buiten norm betreft het aantal jeugdigen waarbij de mededeling van het Bureau jeugdzorg meer dan 7 dagen na de inkennisstelling is gedaan.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum mededeling minus datum inkennisstelling.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling.

Datum mededeling aan minderjarige en zijn ouders.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen

6.8 Doorlooptijd van inkennisstelling tot vaststelling plan [Vervallen per 05-11-2011]

Maatregel

Aantal jeugdigen voor wie plan is vastgesteld

Gemiddelde doorlooptijd

Aantal jeugdigen buiten de norm

OTS

     

Voogdij

     

Voorlopige voogdij

     

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Gemiddelde doorlooptijd vanaf datum inkennisstelling Bureau jeugdzorg tot vaststelling plan, uitgesplitst naar soort maatregel. Het kan voorkomen dat een BJZ al voor de officiële ontvangst van de inkennisstelling het plan heeft vastgesteld. In deze gevallen is de doorlooptijd gelijk aan 0 (nul) dagen.

Aantal jeugdigen buiten de norm betreft alle gevallen waarin het plan langer dan 30 werkdagen na de inkennisstelling wordt vastgesteld.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum vaststelling plan minus datum inkennisstelling.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling.

Datum vaststelling plan ondertoezichtstelling, voogdij of voorlopige voogdij.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen.

7 Jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

7.1 Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

De rapportages bieden inzicht in de hoeveelheid jeugdigen met een jeugdreclasseringmaatregel, uitgesplitst naar modaliteit, en de gemiddelde duur ervan. Bovendien wordt inzicht verkregen in de doorlooptijden bij aanvang van de maatregelen.

7.2 Aantal jeugdigen met een maatregel jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal jeugdigen begin

Aantal nieuwe

jeugdigen

Aantal jeugdigen

overgedragen van

andere instelling

Aantal jeugdigen

overgedragen naar

andere instelling

Aantal beëindigingen

Aantal jeugdigen eind

Maatregelen jeugdreclassering

           

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

Een maatregel jeugdreclassering kan uit meerdere achtereenvolgende modaliteiten bestaan (doorstroom). Een maatregel jeugdreclassering is gekoppeld aan een strafbaar feit (strafbare feiten) in een transactie (officiersmodel) of in een strafzitting, c.q. aan een schorsing van een voorlopige hechtenis. De instroom van een maatregel jeugdreclassering vindt plaats bij de start van de eerste modaliteit naar aanleiding van een transactie of een strafzitting, c.q. naar aanleiding van een schorsing van een voorlopige hechtenis. De uitstroom van een maatregel jeugdreclassering vindt pas plaats bij afronding van de laatste modaliteit naar aanleiding van een strafbaar feit (strafbare feiten) in een transactie of een strafzitting, c.q. naar aanleiding van een schorsing van een voorlopige hechtenis

De startdatum van een maatregel jeugdreclassering is de dag van de betekening van de transactie of het vonnis, c.q. de ingangsdatum van de schorsing van de voorlopige hechtenis, c.q. de datum genoemd in de brief van de Raad of de directeur JJI.

De einddatum van een maatregel jeugdreclassering is de dag waarop de maatregel van rechtswege eindigt, c.q. de datum waarop een beslissing in werking treedt om een maatregel eerder te doen beëindigen.

Indien een maatregel door het BJZ stop gezet wordt (bijvoorbeeld doordat de jeugdige zich goed gedraagt of doordat de jeugdige onvindbaar is) is dit tevens de einddatum van de maatregel jeugdreclassering.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal jeugdigen aan wie aan het begin en het einde van de rapportageperiode een jeugdreclasseringmaatregel is opgelegd.

Aantal nieuwe jeugdigen aan wie tijdens de rapportageperiode een jeugdreclasseringmaatregel is opgelegd (= instroom).

Het totaal aantal jeugdigen dat overgedragen is/wordt naar een andere instelling.

Aantal jeugdigen waarvan in de rapportageperiode een jeugdreclasseringmaatregel is beëindigd (= uitstroom).

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang maatregel jeugdreclassering.

Datum beëindiging maatregel jeugdreclassering.

Datum overdracht van andere instelling.

Datum overdracht naar andere instelling.

7.3 Het aantal uitgevoerde jeugdreclassering modaliteiten [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal modaliteiten begin

Aantal nieuwe

modaliteiten

Aantal overgedragen van andere instelling

Aantal overgedragen naar andere instelling

Aantal beëindigde modaliteiten

Aantal modaliteiten eind

Code 60

           

Code 61

           

Code 62

           

Code 63

           

Code 64

           

Code 65

           

Code 67

           

Code 68

           

Code 69

           

Code 70 (ITB Harde Kern)

           

Code 71 (ITB Criem)

           

Code 72 (STP)

           

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

Jeugdigen kunnen op elk gegeven moment slechts één jeugdreclasseringmodaliteit hebben. Het gelijktijdig hebben van twee of meer jeugdreclasseringmodaliteiten is niet mogelijk.

Het bovenstaande overzicht is bedoeld inzicht te geven in het totaal aan modaliteiten dat door een BJZ is uitgevoerd. Voor dit inzicht wordt in de bovenstaande tabel derhalve het aantal samenloop meegerekend.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal jeugdreclasseringmodaliteiten aan het begin en einde van de rapportageperiode.

Aantal in- en uitstroom aan jeugdreclasseringmodaliteiten in de rapportageperiode.

Het totaal aantal jeugdreclasseringmodaliteiten dat overgedragen is/wordt naar een andere instelling.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang jeugdreclasseringmodaliteit.

Datum beëindiging jeugdreclasseringmodaliteit.

Datum overdracht van andere instelling.

Datum overdracht naar andere instelling.

7.4 Het aantal uitgevoerde ITB trajecten [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal modaliteiten begin

Aantal nieuwe

modaliteiten

Aantal overgedragen van andere instelling

Aantal overgedragen naar andere instelling

Aantal beëindigde modaliteiten

Aantal modaliteiten eind

ITB-Harde Kern bij schorsing voorlopige hechtenis

           

ITB-Harde Kern bij eindvonnis voorw. jeugddetentie

           

ITB-Harde Kern bij eindvonnis voorw. PIJ-maatregel

           

ITB-Harde Kern bij voorwaardelijke invrijheidstelling na jeugddetentie

           

ITB-Harde-Kern als bijzondere voorwaarde bij beëindiging PIJ maatregel

           

ITB-Criem bij transactie met Officier van Justitie

           

ITB-Criem bij schorsing voorlopige hechtenis

           

ITB-Criem bij eindvonnis bij voorw. geldboete

           

ITB-Criem bij eindvonnis bij voorw. jeugddetentie

           

ITB-Criem bij eindvonnis voorw. PIJ-maatregel

           

ITB-Criem bij leerplichtzaken

           

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

Jeugdigen kunnen op elk gegeven moment slechts één jeugdreclasseringmodaliteit hebben. Het gelijktijdig hebben van twee of meer jeugdreclasseringmodaliteiten is niet mogelijk.

Het bovenstaande overzicht is bedoeld inzicht te geven in de redenen waarom een ITB is opgelegd. Voor dit inzicht wordt in de bovenstaande tabel derhalve het aantal samenloop meegerekend.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal (ITB) jeugdreclasseringmodaliteiten aan het begin en einde van de rapportageperiode.

Aantal in- en uitstroom aan (ITB) jeugdreclasseringmodaliteiten in de rapportageperiode.

Het totaal aantal (ITB) jeugdreclasseringmodaliteiten dat overgedragen is/wordt naar een andere instelling.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang jeugdreclasseringmodaliteit.

Datum beëindiging jeugdreclasseringmodaliteit.

Datum overdracht van andere instelling.

Datum overdracht naar andere instelling.

7.5 Samenloop jeugdbescherming en maatregel jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal jeugdigen begin

Aantal nieuwe

jeugdigen

Aantal overgedragen van andere instelling

Aantal overgedragen naar andere instelling

Aantal beëindigingen

Aantal jeugdigen eind

Samenloop (code 66)

           

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal jeugdigen dat gelijktijdig een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugdreclasseringmaatregel heeft aan het begin en einde van de rapportageperiode.

Aantal in- en uitstroom jeugdigen dat gelijktijdig een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugdreclasseringmaatregel heeft in de rapportageperiode.

Het totale aantal jeugdigen dat gelijktijdig een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugdreclasseringmaatregel heeft dat overgedragen is/wordt naar een andere instelling.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang maatregel jeugdreclassering.

Datum aanvang maatregel ondertoezichtstelling of maatregel voogdij (=instroom).

Datum beëindiging maatregel jeugdreclassering.

Datum beëindiging maatregel ondertoezichtstelling of maatregel voogdij (=uitstroom).

Datum overdracht van andere instelling.

Datum overdracht naar andere instelling.

7.6 Maatregel jeugdreclassering duur [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal jeugdigen einde maatregel

Gemiddelde duur

maatregel

Maatregel jeugdreclassering

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal jeugdigen waarvan de maatregel jeugdreclassering in de rapportage periode beëindigd is.

Gemiddelde duur van de maatregelen jeugdreclassering die in rapportageperiode zijn beëindigd.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum beëindiging maatregel jeugdreclassering minus datum aanvang maatregel jeugdreclassering.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum aanvang maatregel jeugdreclassering.

Datum beëindiging maatregel jeugdreclassering.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen.

7.7 Reden beëindiging maatregel jeugdreclassering [Vervallen per 05-11-2011]

 

Einde termijn

Opheffing

Terugmelding

Overgang naar

Volwassen reclassering

Overlijden jeugdige

Nader besluit rechter

Totaal aantal

beëindigingen

Aantal maatregelen

jeugdreclassering

             

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De uitstroom van een maatregel jeugdreclassering vindt pas plaats bij afronding van de laatste modaliteit naar aanleiding van een strafbaar feit (strafbare feiten) in een strafzitting.

De einddatum van een maatregel jeugdreclassering is de datum waarop in het kader van een strafbaar feit (strafbare feiten) voor het laatst activiteiten hebben plaats gevonden.

Indien een maatregel door het BJZ stopgezet wordt (bijvoorbeeld doordat de jeugdige zich goed gedraagt of doordat de jeugdige onvindbaar is) is dit tevens de einddatum van de maatregel jeugdreclassering.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal jeugdigen waarvoor een maatregel jeugdreclassering is beëindigd in de rapportageperiode als totaal en uitgesplitst naar reden van beëindiging.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum beëindiging maatregel jeugdreclassering.

Reden beëindiging maatregel jeugdreclassering (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

7.8 Doorlooptijd van uitspraak tot inkennisstelling [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal jeugdigen voor wie BJz een inkennisstelling heeft ontvangen

Gemiddelde doorlooptijd

Maatregel jeugdreclassering

   

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De datum inkennisstelling betreft de dag waarop het BJZ de inkennisstelling heeft ontvangen.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Doorlooptijd vanaf datum uitspraak tot inkennisstelling van het BJZ.

Berekening wachttijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling minus datum uitspraak.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling.

Datum uitspraak.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen.

7.9 Doorlooptijd van inkennisstelling tot mededeling Bureau jeugdzorg aan jeugdige [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal jeugdigen aan wie mededeling is gedaan

Gemiddelde doorlooptijd inkennisstelling tot mededeling

Aantal jeugdigen buiten de norm

Maatregel jeugdreclassering

     

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De datum inkennisstelling betreft de dag waarop het BJZ de inkennisstelling heeft ontvangen. Het kan voorkomen dat een BJZ al voor de officiële ontvangst van de inkennisstelling de mededeling heeft gedaan. In deze gevallen is de doorlooptijd gelijk aan 0 (nul) dagen.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

De gemiddelde doorlooptijd vanaf datum inkennisstelling Bureau jeugdzorg tot de mededeling aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder of voogd.

Aantal jeugdigen buiten de norm betreft het aantal jeugdigen bij de mededeling meer dan 7 dagen na inkennisstelling is gedaan.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum mededeling minus datum inkennisstelling.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling.

Datum mededeling aan minderjarige en zijn ouders.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Kalenderdagen

7.10 Doorlooptijd van inkennisstelling tot vaststelling plan [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal jeugdigen voor wie plan van aanpak is vastgesteld

Gemiddelde doorlooptijd

Aantal jeugdigen buiten de norm

Maatregel jeugdreclassering

     

Toelichting op de cijfers

 

Toelichting [Vervallen per 05-11-2011]

De datum inkennisstelling betreft de dag waarop het BJZ de inkennisstelling heeft ontvangen. Het kan voorkomen dat een BJZ al voor de officiële ontvangst van de inkennisstelling het plan heeft vastgesteld. In deze gevallen is de doorlooptijd gelijk aan 0 (nul) dagen.

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Gemiddelde doorlooptijd vanaf datum inkennisstelling Bureau jeugdzorg tot vaststelling plan van aanpak.

Aantal jeugdigen buiten de norm is het aantal jeugdigen waarvoor het plan van aanpak langer dan 30 werkdagen na de inkennisstelling is vastgesteld.

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Datum vaststelling plan minus datum inkennisstelling.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum inkennisstelling.

Datum vaststelling plan jeugdreclassering.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen.

8 AMK [Vervallen per 05-11-2011]

8.1 Toelichting op dit hoofdstuk [Vervallen per 05-11-2011]

Deze rapportages geven inzicht in de werkstroom van het AMK, gemeten aan het gevolg dat is gegeven aan signalen van vermoeden van kindermishandeling: adviezen, consulten, onderzoeken.

8.2 Aantal meldingen; adviezen, consulten en onderzoeken [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal

Aantal jeugdigen

Totaal meldingen

   

Adviezen

   

Consulten

   

Onderzoeken

   

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Totaal aantal meldingen kindermishandeling dat in de rapportageperiode is gedaan.

Aantal adviezen en consulten dat in de rapportageperiode naar aanleiding van een melding is gegeven.

Aantal onderzoeken dat in de rapportageperiode naar aanleiding van een melding is gestart.

Aantal jeugdigen dat het betreft.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum melding kindermishandeling.

Datum advies kindermishandeling.

Datum consult (vermoeden van) kindermishandeling.

Datum aanvang onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling.

8.3 Hoedanigheid melders [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks aan gedeputeerde staten en het Rijk te worden geleverd.

Hoedanigheid melder

Aantal meldingen

Beroepsmatige melder

 

Huisarts

 

Ziekenhuis

 

Jeugdgezondheidszorg

 

AMW

 

GGZ

 

Politie

 

Bureau jeugdzorg

 

Zorgaanbieder Jeugdzorg

 

Opvoedbureau

 

Onderwijsvoorziening

 

Kinderopvang

 

Leerplichtambtenaar

 

Zorg voor LVG

 

Justitie

 

Hulpverlening overig

 

Overig

 

Onbekend

 

Niet beroepsmatige melder

 

Jeugdige zelf

 

Gezinslid

 

Omgeving (familie, buren, kennissen)

 

Onbekend

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Hoedanigheid melders per categorie in de rapportageperiode.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Hoedanigheid melders (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

8.4 Aantal meldingen wachtend op start onderzoek [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal meldingen

Meldingen langer dan 5 dagen wachtend op start onderzoek

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Aantal meldingen dat op peildatum langer dan 5 dagen wacht op start onderzoek.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Datum melding kindermishandeling

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen

8.5 Doorlooptijd van melding tot einde onderzoek [Vervallen per 05-11-2011]

 

Aantal

onderzoeken

Gemiddelde

doorlooptijd

Aanvang

onderzoek

meer dan

5 dagen

na melding

Doorlooptijd

onderzoek

meer dan

13 weken

Van melding tot

aanvang

onderzoek

     

Nvt

Van melding tot

beëindiging

onderzoek

   

Nvt

 

Toelichting op de cijfers

 

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Van de gestarte onderzoeken: de gemiddelde doorlooptijd tussen melding en aanvang onderzoek; van de beëindigde onderzoeken: doorlooptijd tussen melding en beëindiging onderzoek.

Voor hoeveel onderzoeken geldt dat het onderzoek meer dan 5 dagen na de melding is aangevangen?

Voor hoeveel cliënten voor wie het onderzoek in de rapportageperiode werd beëindigd, geldt dat de doorlooptijd van het onderzoek meer dan 13 weken bedroeg?

Berekening doorlooptijd [Vervallen per 05-11-2011]

Selectie onderzoek is aangevangen in de betreffende periode: Datum aanvang onderzoek naar aanleiding van melding kindermishandeling minus datum melding;

Selectie onderzoek beëindigd in betreffende periode Datum beëindiging onderzoek naar aanleiding van melding kindermishandeling minus Datum melding.

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

 • Datum melding kindermishandeling.

 • Datum aanvang onderzoek naar aanleiding van melding kindermishandeling.

 • Datum beëindiging onderzoek naar aanleiding van melding kindermishandeling.

Meeteenheid [Vervallen per 05-11-2011]

Werkdagen (met betrekking tot aanvang onderzoek binnen 5 dagen na melding); voor het overige kalenderdagen.

8.6 Vervolg voor jeugdige na afronding onderzoek [Vervallen per 05-11-2011]

De in deze paragraaf gevraagde gegevens dienen jaarlijks aan gedeputeerde staten en het Rijk te worden geleverd.

 

Aantal jeugdigen

Mishandeling beëindigd

 

Overgedragen

 

Melding Raad door AMK

 

Melding Raad door ander

 

Overleden na mishandeling

 

Mishandeling niet bevestigd

 

Doorgeleid anders

 

Doorgeleid Raad

 

Geen mishandeling

 

Toelichting op de cijfers

 

Gegevens [Vervallen per 05-11-2011]

Vervolg voor jeugdige na afronding onderzoek naar aanleiding van melding kindermishandeling (in bovenstaande tabel genoemde mogelijkheden zijn overgenomen uit het Gegevenswoordenboek).

Tabelinhoud [Vervallen per 05-11-2011]

Vervolg voor jeugdige na afronding van het onderzoek naar aanleiding van melding kindermishandeling, onderscheiden naar gegrondheid.

Bijlage 1: Overzicht leveringsfrequentie per tabel Rapportageformat [Vervallen per 05-11-2011]

Tabel

Standaard levering conform §1.1

Jaarlijks provincie aan rijk & per kwartaal van stichting aan provincie

Jaarlijks provincie aan rijk en jaarlijks stichting aan provincie

Anders

1.1

 

X

   

1.2

 

X

   

1.3

 

X

   

1.4

 

X

   

1.5

     

Per jaar van stichting aan provincie; niet van provincie aan rijk

––

       

2.1

X

     

2.2

   

X

 

2.3

 

X

   

––

       

3.1

X

     

3.2

X

     

3.3

 

X

   

3.4

 

X

   

3.5

X

     

3.6

 

X

   

3.7

X

     

––

       

4.1

X

     

4.2

X

     

4.3

 

X

   

4.4

   

X

 

4.5

 

X

   

4.6

X

     

4.7

X

     

4.8

 

X

   

4.9

   

X

 

––

       

5.1

X

     

5.2

 

X

   

––

       

6.1

X

     

6.2

X

     

6.3

X

     

6.4

X

     

6.5

X

     

6.6

X

     

6.7

X

     

––

       

7.1

X

     

7.2

X

     

7.3

X

     

7.4

X

     

7.5

X

     

7.6

X

     

7.7

X

     

7.8

X

     

7.9

X

     

––

       

8.1

X

     

8.2

   

X

 

8.3

X

     

8.4

X

     

8.5

   

X

 

Bijlage 2: Tabellen bij §1.4 Onderverdeling jeugdige cliënten naar afkomst [Vervallen per 05-11-2011]

Classificatie allochtoon/autochtoon (Bron: CBS) [Vervallen per 05-11-2011]

Onderstaande tabel geeft de classificatie weer van indeling bij de categorie allochtoon dan wel autochtoon. Op grond van de combinatie van geboorteland jongere, geboorteland moeder en geboorteland vader (kolommen 2, 3 en 4) vindt een toedeling plaats naar het land in kolom 5.

 

Geboorteland

jongere

Geboorteland moeder

Geboorteland vader

Bepalend land voor classificatie jongere

Allochtoon / autochtoon

1.

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Autochtoon

2.

Nederland

Nederland

Buitenland

Geb.-land vader

Allochtoon

3.

Nederland

Nederland

Onbekend

Nederland

Autochtoon

4.

Nederland

Buitenland

Nederland

Geb.-land moeder

Allochtoon

5.

Nederland

Buitenland

Buitenland

Geb.-land moeder

Allochtoon

6.

Nederland

Buitenland

Onbekend

Geb.-land moeder

Allochtoon

7.

Nederland

Onbekend

Nederland

Nederland

Autochtoon

8.

Nederland

Onbekend

Buitenland

Geb.-land vader

Allochtoon

9.

Nederland

Onbekend

Onbekend

Nederland

Autochtoon

10.

Buitenland

Nederland

Nederland

Nederland

Autochtoon

11.

Buitenland

Nederland

Buitenland

Geb.-land jongere

Allochtoon

12.

Buitenland

Nederland

Onbekend

Nederland

Autochtoon

13.

Buitenland

Buitenland

Nederland

Geb.-land jongere

Allochtoon

14.

Buitenland

Buitenland

Buitenland

Geb.-land jongere

Allochtoon

15.

Buitenland

Buitenland

Onbekend

Geb.-land jongere

Allochtoon

16.

Buitenland

Onbekend

Nederland

Nederland

Autochtoon

17.

Buitenland

Onbekend

Buitenland

Geb.-land jongere

Allochtoon

18.

Buitenland

Onbekend

Onbekend

Geb.-land jongere

Allochtoon

19.

Onbekend

Nederland

Nederland

Nederland

Autochtoon

20.

Onbekend

Nederland

Buitenland

Geb.-land vader

Allochtoon

21.

Onbekend

Nederland

Onbekend

Nederland

Autochtoon

22.

Onbekend

Buitenland

Nederland

Geb.-land moeder

Allochtoon

23.

Onbekend

Buitenland

Buitenland

Geb.-land moeder

Allochtoon

24.

Onbekend

Buitenland

Onbekend

Geb.-land moeder

Allochtoon

25.

Onbekend

Onbekend

Nederland

Nederland

Autochtoon

26.

Onbekend

Onbekend

Buitenland

Geb.-land vader

Allochtoon

27.

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Doelgroeplanden (bron: SRJV, Algemeen Jaaroverzicht Jeugdhulpverlening 2002) Deze [Vervallen per 05-11-2011]

Op grond van het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking vindt een indeling van landen plaats in doelgroeplanden of niet-doelgroeplanden (D = Doelgroepland)

Code

Betekenis

D

  EUROPA  

0008

Albanië

D

0020

Andorra

 

112

Belarus (Wit Rusland)

 

0056

België

 

0070

Bosnië-Herzegovina

D

0100

Bulgarije

 

0208

Denemarken

 

0276

Duitsland

 

0233

Estland

 

0234

Faeröer

 

0246

Finland

 

0250

Frankrijk

 

0292

Gibraltar

 

0300

Griekenland

 

0826

Groot-Brittannië

 

0348

Hongarije

 

0372

Ierland

 

0352

IJsland

 

0380

Italië

 

0891

Joegoslavië

D

0191

Kroatië

D

0428

Letland

 

0438

Liechtenstein

 

0440

Litouwen

 

0442

Luxemburg

 

0807

Macedonië

D

0470

Malta

D

0498

Moldavië

 

0492

Monaco

 

0528

Nederland

 

0578

Noorwegen

 

0804

Oekraïne

 

0040

Oostenrijk

 

0616

Polen

 

0620

Portugal

 

0642

Roemenië

 

0643

Rusland

 

0674

San Marino

 

0705

Slovenië

 

0703

Slowakije

 

0724

Spanje

 

0744

Spitsbergen

 

0203

Tsjechië

 

0336

Vaticaanstad

 

0752

Zweden

 

0756

Zwitserland

 
  AFRIKA  

0012

Algerije

D

0024

Angola

D

0204

Benin

D

0072

Botwana

D

0074

Bouvet eiland

 

0854

Burkina Faso

D

0108

Burundi

D

0140

Cent. Afrikaanse Republiek

D

0174

Comoren

D

0178

Congo

D

0180

Congo, Democr. rep. van de

D

0262

Djibouti

D

0818

Egypte

D

0226

Equatoriaal-Guinea

D

0232

Eritrea

D

0231

Ethiopië

D

0266

Gabon

D

0270

Gambia

D

0288

Ghana

D

0324

Guinee

D

0624

Guinee-Bissau

D

0384

Ivoorkust

D

0132

Kaapverdië

D

0120

Kameroen

D

0404

Kenia

D

0426

Lesotho

D

0430

Liberia

D

0434

Libië

 

0450

Madagaskar

D

0454

Malawi

D

0466

Mali

D

0504

Marokko

D

0478

Mauretanië

D

0480

Mauritius

D

0175

Mayotte

D

0508

Mozambique

D

0516

Namibië

D

0562

Niger

D

0566

Nigeria

D

0638

Réunion

D

0646

Rwanda

D

0678

Sao Tomé en Principe

D

0686

Senegal

D

0690

Seychellen

D

0694

Sierra Leone

D

0654

Sint-Helena

D

0706

Somalië

D

0736

Sudan

D

0748

Swaziland

D

0834

Tanzania

D

0768

Togo

D

0148

Tsjaad

D

0788

Tunesië

D

0800

Uganda

D

0732

West. Sahara

D

0894

Zambia

D

0716

Zimbabwe

D

710

Zuid-Afrika

 
  AZIË  

0004

Afghanistan

D

0051

Armenië

D

0031

Azerbeidzjan

D

0048

Bahrein

D

0050

Bangladesh

D

0064

Bhutan

D

0086

Brits Territorium Indische Oceaan

 

0096

Brunei

D

0116

Cambodja

D

0156

China

D

0162

Christmaseiland

D

0196

Cyprus

D

0608

Filipijnen

D

0268

Georgië

D

0344

Hongkong

D

0356

India

D

0360

Indonesië

D

0368

Irak

D

0364

Iran

D

0376

Israël

 

0392

Japan

 

0887

Jemen

D

0400

Jordanië

D

0398

Kazachstan

D

0417

Kirgizië

D

0414

Koeweit

 

0418

Laos

D

0422

Libanon

D

0446

Macau

D

0462

Maldiven

D

0458

Maleisië

D

0496

Mongolië

D

0104

Myanmar

D

0524

Nepal

D

0408

Noord-Korea

D

0860

Oezbekistan

D

0512

Oman

D

0626

Oost-Timor

D

0275

Palestijns Bezet Gebied

D

0586

Pakistan

D

0634

Qatar

D

0682

Saudi-Arabië

D

0702

Singapore

 

0144

Sri Lanka

D

0760

Syrië

D

0762

Tadzjikistan

D

0158

Taiwan

 

0764

Thailand

D

0792

Turkije

D

0795

Turkmenistan

D

0784

Ver. Arabische Emiraten

 

0704

Vietnam

D

0410

Zuid-Korea

 
  OCEANIË  

0016

Amerikaans Samoa

D

0036

Australië

 

0184

Cookeilanden

D

0242

Fiji

D

0258

Frans-Polynesië

 

0316

Guam

D

0334

Heard/McDonald Islands

 

0296

Kiribati

D

0584

Marshall eilanden

 

0583

Micronesia

 

0520

Nauru

D

0540

Nieuw-Caledonië

 

0554

Nieuw-Zeeland

 

0570

Niue

D

0580

Noordelijke Marianen

 

0574

Norfolk

 

0585

Palau

 

0598

Papoea-Nieuw-Guinea

D

0612

Pitcairneilanden

 

0090

Salomonseilanden

 

0772

Tokelau-eilanden

D

0776

Tonga

D

0798

Tuvalu

D

0581

US Minor Outlying Outlying Isl.

 

0548

Vanuatu

D

0876

Wallis en Futuna

D

0882

Samoa

D

  AMERIKA  

0850

Amerikaanse Maagdeneilanden

 

0660

Anguilla

D

0028

Antigua en Barbuda

D

0032

Argentinië

D

0533

Aruba

D

0044

Bahama’s

D

0052

Barbados

D

0084

Belize

D

0060

Bermuda

D

0068

Bolivia

D

0076

Brazilië

D

0092

Britse Maagden-eilanden

 

0124

Canada

 

0136

Caymaneilanden

D

0152

Chili

D

0170

Colombia

D

0188

Costa Rica

D

0192

Cuba

D

0212

Dominica

D

0214

Dominicaanse Republiek

D

0218

Ecuador

D

0222

El Salvador

D

0238

Falklandeilanden

D

0254

Frans-Guyana

D

0308

Grenada

D

0304

Groenland

 

0312

Guadeloupe

D

0320

Guatemala

D

0328

Guyana

D

0332

Haïti

D

0340

Honduras

D

0388

Jamaica

D

0474

Martinique

D

0484

Mexico

D

0500

Montserrat

D

0532

Nederlandse Antillen

D

0558

Nicaragua

D

0591

Panama

D

0600

Paraguay

D

0604

Peru

D

0630

Puerto Rico

D

0659

Saint Kitts en Nevis

D

0662

Saint Lucia

D

0666

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0670

Saint Vincent en de Grenadines

D

0239

South Georgia & S. Sandwich Isl.

 

0740

Suriname

D

0780

Trinidad en Tobago

D

0796

Turks en Caicos eilanden

D

0858

Uruguay

D

0862

Venezuela

D

0840

Verenigde Staten

 
  ZUIDPOOL  

0010

Antartica

 

0260

Franse Zuidelijke Territoria

 
  OVERIG  

0999

Onbekend

 
 • ^ [1]

  De eigenschappen 1. ‘bij aanvang verlening ambulante zorg door BJZ’, 2. ‘bij aanvang verlening van geïndiceerde zorg’ en 3. ‘bij aanvang onderzoek n.a.v. melding kindermishandeling’, zijn op dezelfde wijze gedefinieerd; vervang ‘bij aanmelding’ door 1, 2 of 3 waarbij 3 geen betrekking heeft op de jeugdige cliënt, maar op de jeugdige ten aanzien van wie een (vermoeden van) kindermishandeling is gemeld.

 • ^ [2]

  De eigenschappen ‘bij aanvang justitiële taak’ zijn op dezelfde wijze gedefinieerd als de eigenschappen 1 ‘bij aanvang ITB harde kern’, 2 ‘ITB Criem’ en 3 ‘aanvang STP’; vervang ‘aanvang justitiële taak’ door 1, 2 of 3’.

 • ^ [3]

  Hierna: Uitvoeringsbesluit.

 • ^ [4]