Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling artikel 9 Ziekenfondswet en artikel 10 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 26-08-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 augustus 2005, nr. Z/VU-2600838, houdende uitvoering van artikel 9, vierde lid, onderdelen a, b en c van de Ziekenfondswet en artikel 10, derde lid, onderdelen a, b, en c van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. intramurale zorg: zorg waarbij sprake is van opneming of verblijf in een instelling gedurende ten minste één nacht;

  • b. extramurale zorg: zorg die niet valt onder a;

  • c. lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, alsmede Zwitserland.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor het verkrijgen van aanspraak op vergoeding van kosten voor extramurale zorg in een andere lidstaat dan Nederland behoeft de verzekerde geen toestemming van het ziekenfonds of uitvoeringsorgaan.

  • 2 De vergoeding voor deze zorg is gelijk aan de gemaakte kosten voor deze zorg en bedraagt niet meer dan de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Een ziekenfonds of een uitvoeringsorgaan kan aan een verzekerde toestemming verlenen zich voor intramurale zorg te wenden tot een niet door hem gecontracteerde persoon of instelling in een andere lidstaat dan Nederland indien het ziekenfonds of uitvoeringsorgaan heeft vastgesteld dat dat voor de geneeskundige verzorging van de verzekerde nodig is.

  • 2 Een ziekenfonds of een uitvoeringsorgaan kan aan een verzekerde toestemming verlenen zich voor intra- of extramurale zorg te wenden tot een niet door hem gecontracteerde persoon of instelling in Nederland of een andere staat dan een lidstaat, indien het ziekenfonds of uitvoeringsorgaan heeft vastgesteld dat dat voor de geneeskundige verzorging van de verzekerde nodig is.

  • 3 De vergoeding voor deze zorg is gelijk aan de gemaakte kosten voor deze zorg en bedraagt niet meer dan de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling zorg buitenland ZFW en AWBZ wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst